Inwestowanie alternatywne - jak się do tego zabrać?

Inwestowanie alternatywne czyli lokowanie kapitału w aktywa finansowe, które nie należą do tradycyjnych kategorii aktywów, jak akcje i obligacje.

Co to są aktywa alternatywne?

Aktywa alternatywne charakteryzują się niską korelacją z rynkami instrumentów tradycyjnych, co oznacza, że często poruszają się w kierunku przeciwnym lub niezależnym od rynków akcji i obligacji. Dzięki temu mogą stanowić skuteczny sposób na dywersyfikację portfela inwestycyjnego i zabezpieczenie przed ryzykiem spadku wartości konwencjonalnych aktywów.
Do aktywów alternatywnych zalicza się wiele różnorodnych klas aktywów, które można podzielić na dwie główne grupy: fundusze alternatywne, produkty strukturyzowane i aktywa materialne.

Fundusze alternatywne

Są to fundusze inwestycyjne, które stosują nietypowe i złożone strategie inwestycyjne, takie jak dźwignia finansowa, sprzedaż krótka, arbitraż czy inwestowanie w instrumenty pochodne. Fundusze alternatywne mają na celu osiąganie wysokich stóp zwrotu niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych. Do funduszy alternatywnych należą m.in. fundusze hedgingowe, fundusze private equity, fundusze venture capital czy fundusze nieruchomości. Przykładowo, fundusz hedgingowy może zarabiać na spadku cen akcji poprzez sprzedaż krótką lub na zmianach kursów walutowych poprzez arbitraż. Fundusz private equity może kupować udziały w niedowartościowanych lub nierentownych firmach i następnie je restrukturyzować i sprzedawać z zyskiem. Fundusz venture capital może inwestować w start-upy lub firmy technologiczne o dużym potencjale wzrostu.

Produkty strukturyzowane

Inwestycje w produkty strukturyzowane przynoszą wiele korzyści. Poprzez te inwestycje, uczestnicy mają możliwość pośredniego zaangażowania w różnorodne segmenty światowego rynku finansowego i towarowego. To z kolei zwiększa potencjał osiągania zysków. Co ważne, tego typu produkty mają niską korelację z tradycyjnymi instrumentami inwestycyjnymi, takimi jak akcje, obligacje, lokaty bankowe czy fundusze inwestycyjne. Dzięki temu można ograniczyć, a nawet uniknąć strat w okresach spadków na giełdzie. Różnorodność produktów strukturyzowanych pozwala wzbogacić portfel, nadając mu nową jakość.
Zaletą produktów strukturyzowanych jest również możliwość dostosowania ich do indywidualnych oczekiwań i skłonności do ryzyka poszczególnych inwestorów. Dla wielu z nich, charakterystyka tradycyjnych instrumentów, takich jak akcje i obligacje, może być niezadowalająca.
Warto zauważyć, że produkty strukturyzowane są oparte na unikalnych konstrukcjach, które mogą zapewnić niezależność od koniunktury na rynku finansowym. Dlatego stanowią interesującą alternatywę dla konwencjonalnych inwestycji.

Aktywa materialne

Są to aktywa o fizycznej postaci, które posiadają wartość ze względu na swoją rzadkość, trwałość lub atrakcyjność. Aktywa materialne mogą być traktowane jako forma zabezpieczenia przed inflacją lub niepewnością gospodarczą. Do aktywów materialnych należą m.in. metale i kamienie szlachetne, np. złoto, srebro, diamenty, zasoby naturalne (np. ropa naftowa, gaz ziemny, miedź), nieruchomości (np. domy, mieszkania, grunty) czy przedmioty kolekcjonerskie (np. dzieła sztuki, monety, znaczki pocztowe, wino). Przykładowo, złoto jest uważane za bezpieczną przystań dla inwestorów w czasach kryzysu lub inflacji ze względu na jego stałą podaż i uniwersalną wartość. Ropa naftowa jest cennym surowcem energetycznym o ograniczonej dostępności i rosnącym zapotrzebowaniu. Nieruchomości mogą generować dochody z najmu lub wzrostu wartości kapitałowej. Dzieła sztuki mogą być podziwiane za swoje piękno lub sprzedawane na aukcjach za wysokie ceny.

Zalety i wady

Inwestowanie w aktywa alternatywne wiąże się zarówno z wieloma zaletami, jak i wadami. Do zalet należą:
- możliwość osiągania wysokich stóp zwrotu przy niskim ryzyku
- możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego
- możliwość zabezpieczenia przed inflacją i niepewnością gospodarczą
- możliwość inwestowania w aktywa o wartości użytkowej lub estetycznej
Do wad należą:
- wysoki poziom skomplikowania i nieprzejrzystości
- niska płynność i trudność w wycenie
- brak regulacji i nadzoru
- wysokie koszty i opłaty
- wysoki próg wejścia i ograniczona dostępność
Inwestowanie w aktywa alternatywne wymaga więc od inwestora dużej wiedzy i doświadczenia oraz świadomości ryzyka i kosztów związanych z taką formą lokowania kapitału. Inwestor powinien również dokładnie przeanalizować swoje cele inwestycyjne, horyzont czasowy i profil ryzyka przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w aktywa alternatywne.