Alternatywne formy inwestowania

Inwestycje alternatywne znajdują coraz więcej zwolenników. Ich zalety uwidaczniają się szczególnie podczas kryzysów finansowych. 

Alternatywne aktywa inwestycyjne

Różnorodność alternatywnych form inwestycyjnych oraz stosowanych strategii pozwala na znaczne uniezależnienie kont inwestorów od sytuacji na rynkach akcji. Zalety niektórych inwestycji alternatywnych ujawniają się w okresach przesileń historycznych, zmian systemów ekonomicznych, destabilizacji politycznej czy klęsk żywiołowych. Na przykład w okresie wojny tradycyjne formy inwestowania pieniędzy nie zdają egzaminu. Instrumenty rynku finansowego mogą być znacząco przecenione. Ceny akcji mogą spaść do zera, a wartość pewnych aktywów, jak złota czy dzieł sztuki, pozostaje. Są to alternatywne dobra inwestycyjne. Ta nowoczesna forma inwestowania jest przedmiotem zainteresowanie coraz większej liczby inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Jest to jednocześnie forma zabezpieczenia danego rynku przed dekoniunkturą na giełdzie. Inwestycje alternatywne działają na innej zasadzie niż tradycyjne.

Jak wyglądają alternatywne formy inwestowania w praktyce?

Inwestycje alternatywne stanowią nową klasę aktywów - obok akcji, obligacji i jednostek funduszy inwestycyjnych. Nie jest to więc popularne inwestowanie środków finansowych. Jak pokazuje rzeczywistość wzrost zainteresowania inwestycjami alternatywnymi następuje szczególnie podczas bessy na rynku inwestycji giełdowych lub niepewności, co do koniunktury finansowej w świecie. Warto więc poznać rynek alternatywny i opanować sztukę lokowania kapitału w instrumenty odmienne od tych z rynku papierów wartościowych. Poszczególne formy inwestowania wymagają poznania tematyki inwestycji alternatywnych.

Możliwe formy inwestowania

Poszczególne formy inwestowania różnią się charakterem i sposobem reagowania na czynniki rynkowe. Alternatywne inwestycje finansowe dają możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Inwestycje alternatywne obejmują:

Przykładów alternatywnej formy inwestowania oszczędności jest wiele, jak kolekcje dzieł sztuki, udział w rynku whisky czy inne przedmioty kolekcjonerskie. Wszystkie inwestycje alternatywne charakteryzują się odmiennym zachowaniem w czasie bessy na rynku tradycyjnych instrumentów inwestycyjnych.

Fundusze hedgingowe

Inwestycje alternatywne obejmują fundusze hedgingowe. Operują one na międzynarodowym rynku finansowym. Silny impuls rozwojowy alternatywnych instrumentów inwestycyjnych nastąpił w latach 90. Wówczas fundusze hedgingowe zaczęły dynamicznie się rozwijać. Inwestycje tych funduszy obejmują szerokie spektrum aktywów. W przeciwieństwie do klasycznych funduszy inwestycyjnych ich działalność nie podlega kontroli i regulacjom organów nadzoru nad rynkiem finansowym. Stąd zarządzający funduszami hedgingowymi stosują wypracowane przez siebie strategie inwestycyjne w oparciu wiedzę, doświadczenie i wyczucie rynku. Nie działają one jak tradycyjne fundusze inwestycyjne a także podmioty z rynku papierów wartościowych.

Dzięki specyfice procesu inwestycyjnego fundusze hedgingowe, mogą osiągać zyski niezależnie od sytuacji na rynkach kapitałowych oraz sytuacji politycznej na świecie. Podstawowy cel inwestycyjny zarządzającego funduszem hedgingowym jest osiągnięcie absolutnie najwyższego zysku, w każdych warunkach rynkowych.

Często ale nie w każdym przypadku fundusze hedgingowe stosują wysokie bariery wejścia i wyjścia. Polegają one między innymi na ustawieniu wysokiego progu wymogu kapitałowego, który często przekracza milion dolarów. Mimo tego do niektórych funduszy należy ustawiać się niektórych kolejce. Ta forma inwestowania wiąże się z wymogiem utrzymania inwestycji przez określony czas. Stąd oferta funduszy hedgingowych jest niedostępna dla większości inwestorów detalicznych.

Konta zarządzane

Konta zarządzane to odrębny rynek alternatywny usług inwestycyjnych oferowanych indywidualnie klientom przez instytucje finansowe niezwiązany z inwestycjami tradycyjnymi. To alternatywne nowoczesne instrumenty zarządzania kapitałem. Programy inwestycyjne w ramach tych kont stanowią kombinację szeregu usług w zakresie obsługi inwestorów. Obejmują one politykę inwestycyjną, zarządzanie portfelem aktywów, wycenę aktywów oraz zawieranie i rozliczanie transakcji. Za wszystkie te usługi zawarte w całym programie inwestycyjnym posiadacz konta zarządzanego płaci jedną prowizję. Jest ona niższa, niż suma kosztów, jakie musiałby ponosić, korzystając z każdej z usług odrębnie, co ma miejsce przy indywidualnym inwestowaniu. Za zarządzanie środkami na kontach odpowiadają licencjonowani specjaliści (Commodity Trading Advisors, „CTA”).

Konta zarządzane jako popularne inwestycje alternatywne charakteryzują się większą dostępnością, płynnością, przejrzystością i bezpieczeństwem niż inne alternatywne inwestycje. Możliwość łatwego wyjścia z inwestycji a także niskie progi wejścia dają szansę skorzystania z tego rodzaju produktów inwestorom detalicznym. Warto też wspomnieć, że konta zarządzane charakteryzują się wyższym bezpieczeństwem inwestycyjnym, niż inne alternatywne formy inwestowania, czemu sprzyja nadzór organów państwowych nad tymi podmiotami oraz zarządzającymi CTA.

Private Equity

Na rynku inwestycji alternatywnych funkcjonują fundusze Private Equity/Venture Capital. Są to inwestycje w akcje i udziały spółek na niepublicznym rynku kapitałowym. Te pozabankowe formy inwestowania mają za zadanie umożliwić spółkom dynamiczny wzrost, co dla inwestorów winno przełożyć się na osiągnięcie dużego zysku w średnio- lub długoterminowej perspektywie czasowej. Dla zapewnienia sobie kontroli i wpływu na funkcjonowanie spółki niezbędne jest zainwestowanie znacznego kapitału. Fundusze private equity, jako formy wspólnego inwestowania lokują kapitał najczęściej w różnego rodzaju spółki w segmentach o dużych perspektywach rozwoju a także znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej i wymagające restrukturyzacji. Interesującą formą inwestycji na rynku niepublicznym są przedsięwzięcia typu venture capital. Polegają one na objęciu udziałów spółki w fazie uruchamiania jej działalności, w oczekiwaniu na pozytywne wyniki jej rozwoju. Nie są to jednak płynne instrumenty alternatywne.

Inwestycje Private Equity mogą być dokonywane w różnych fazach rozwoju przedsiębiorstw. Stąd wynikają różne wyceny nabywanych udziałów, ryzyko inwestycyjne i czas trwania inwestycji. Staranny dobór akcji oraz prawidłowe zarządzanie może zapewnić uczestnikom funduszy private equity bardzo wysokie stopy zwrotu, częstokroć znacznie wyższe niż w przypadku inwestycji na giełdzie papierów wartościowych. Wymaga to jednak zamrożenia kapitału na kilka lub kilkanaście lat oraz profesjonalnego zarządzania funduszu.

Inwestycje w nieruchomości

Lokowanie kapitału w nieruchomości może przynieść nadzwyczajne dochody. Nabywając nieruchomość w celu spekulacyjnym bądź inwestycyjnym należy liczyć się z obowiązkiem odpowiedniego zarządzania nią. Jeżeli jest to budynek być to konieczność pozyskania najemców a później egzekwowanie czynszów. Z nieruchomością związane są także koszty bieżące, np. remontów i konserwacji, ubezpieczenia, zabezpieczenia przed dewastacją bądź czynnikami pogodowymi a także podatków. Zakładając spekulacyjny charakter nabycia nieruchomości należy liczyć się z niską płynnością tego rodzaju aktywów. Na szanse korzystnego zbycia nieruchomości ma także sytuacja ekonomiczna w kraju lub regionu, w którym jest zlokalizowana nieruchomość i w efekcie związane z nią fluktuacje koniunktury na rynku nieruchomości. Warto zwrócić uwagę jakie zyski wypracowują fundusze inwestycyjne nieruchomości. Czynniki te winny być wzięte pod uwagę przy planowaniu inwestycji i kalkulacji pożytków, jakie może przynieść posiadanie nieruchomości.

Kamienie szlachetne

Wśród przykładów alternatywnej formy inwestowania warto wymienić diamenty. To raczej rzadko wybierane formy inwestowania. Zasługują one na uwagę inwestorów inwestujących alternatywnie. We współczesnym świecie finansowym inwestycje w kamienie szlachetne należą do grupy inwestycji alternatywnych. Wymagają one jednak odpowiedniej wiedzy oraz zachowania ostrożności. Cena kamienia zależy bardziej od jego indywidualnych cech a mniej od sytuacji na rynku tych minerałów.

Stopa zwrotu z inwestycji w kamienie szlachetne może być wysoka, w szczególności, kiedy zostanie zakupiony kamień surowy a następnie poddany cięciu i szlifowaniu. Intratną inwestycją może być okazjonalne nabycie kamienia w sytuacji, kiedy ceny rynkowe są na względnie niskim poziomie.

Warto inwestować w tego rodzaju aktywa alternatywne można również kupując udziały kopalń. Mogą to być jednak inwestycje obarczone dużym ryzykiem, szczególnie, kiedy kopalnia znajduje się w państwie o niestabilnej sytuacji politycznej, co rodzi możliwość ich nacjonalizacji lub przejęcia przez rebeliantów. Nie są to płynne formy inwestowania.

Czy warto inwestować alternatywnie?

Korzystając z tej formy inwestowania pieniędzy na międzynarodowym rynku finansowym nie można zapominać o ryzyku inwestycyjnym i jego specyfice. Tego typu inwestycje wymagają dużych nakładów pracy. Powszechnie rozumiane alternatywne formy inwestowania zyskują na znaczeniu. Zanim wybierzemy konkretny instrument inwestycyjny spoza rynku papierów wartościowych warto zgłębiać temat alternatywnych form inwestowania.