Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego jest organem administracji publicznej sprawującym w Polsce państwowy nadzór nad rynkiem finansowym.

Celem nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego oraz budowanie zaufania i ochrona słusznych interesów jego uczestników, poprzez zapewnienie bezpieczeństwa, stabilności i przejrzystości obrotu.
Do statutowych zadań Komisji należy ponadto:

 • podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu jak również rozwojowi rynku finansowego i jego konkurencyjności;
 • podejmowanie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego;
 • udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, w tym uczestnictwo w konsultacjach i pracach parlamentarnych;
 • stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a ich klientami;
 • wykonywanie innych zadań określonych ustawami.

W skład Komisji Nadzoru Finansowego wchodzi 12 osób: Przewodniczący, 2 Zastępców przewodniczącego oraz 9 członków. Komisja wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

 • Podmioty podlegające nadzorowi:
  Sektor bankowy – banki w formie spółek akcyjnych, banki państwowe, banki spółdzielcze, banki komercyjne dokonujące czynności określonych w art. 70.2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
 • Sektor ubezpieczeniowy – zakłady ubezpieczeń, oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń, zakłady ubezpieczeń pośrednich (reasekuracji);
 • Rynek kapitałowy – emitenci akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym i wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, firmy inwestycyjne (domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską w formie biura maklerskiego, zagraniczne firmy inwestycyjne działające w Polsce), towarowe domy maklerskie, agenci firm inwestycyjnych, banki prowadzące rachunki papierów wartościowych, przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące rejestry lub rachunki towarów giełdowych, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne, zarządzający alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, podmioty pełniące funkcję depozytariusza funduszy inwestycyjnych, podmioty prowadzące rejestry uczestników funduszy inwestycyjnych (agenci transferowi), podmioty zarządzające sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych (serwiserzy), dystrybutorzy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Towarowa Giełda Energii, BondSpot, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych.
 • Rynek emerytalny – powszechne towarzystwa emerytalne, otwarte fundusze emerytalne, pracownicze fundusze emerytalne zarządzane przez pracownicze towarzystwa emerytalne, dobrowolne fundusze emerytalne zarządzane przez powszechne towarzystwa emerytalne.
  Usługi płatnicze – biura usług płatniczych i ich oddziały, agenci.
 • Sektor kas spółdzielczych - spółdzielcze kasy oszczędnościowo–kredytowe.

Komisja Nadzoru Finansowego udziela zezwoleń m.in. na prowadzenie działalności: bankowej, maklerskiej, ubezpieczeniowej, giełdowej, utworzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych a także w zakresie doradztwa inwestycyjnego, zarządzania aktywami klientów, oferowania produktów inwestycyjnych. Komisja wyraża zgodę na pełnienie funkcji członka rady nadzorczej i zarządu domów i biur maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych, giełd KDPW oraz izb rozliczeniowych.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdza prospekty emisyjne i memoranda informacyjne. Ponadto licencjonuje maklerów i doradców inwestycyjnych.
Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi rejestry: instrumentów finansowych, funduszy inwestycyjnych, krótkiej sprzedaży, firm inwestycyjnych, maklerów papierów wartościowych, maklerów giełd towarowych, doradców inwestycyjnych, aktuariuszy, agentów firm inwestycyjnych, pośredników ubezpieczeniowych, pracowniczych programów emerytalnych, usług płatniczych oraz finansowych spółek holdingowych w państwie członkowskim.

Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi listę ostrzeżeń publicznych, tzn. podmiotów, które prowadzą działalność na rynku finansowym bez wymaganego zezwolenia. Ma ona za zadanie ochronę ludności przez oszustwami finansowymi. Zalecam więc aby przed zawarciem umowy z firmą oferującą usługi finansowe sprawdzić, czy nie figuruje ona na liście ostrzeżeń publicznych.

W ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi działalność szkoleniową oraz wydawniczą polegającą na organizacji seminariów szkoleniowych i warsztatów skierowanych głównie do: podmiotów nadzorowanych, przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, instytucji ochrony praw konsumentów, środowiska szkolnego i akademickiego.