Ifo Business Climate

Indeks Ifo Business Climate jest publikowany przez Institut für Wirtschaftsforschung w Monachium. Odzwierciadla on nastroje biznesowe wśród niemieckich przedsiębiorców.

Jest to jeden z głównych indeksów w Europie, będący dobrym indykatorem sytuacji gospodarczej, nie tylko w Niemczech, lecz również w Strefie Euro oraz UE. Określany często mianem indeksu Instytutu Ifo. Należy dodać, że "Ifo" jest skrótem od terminu "Information und Forschung" (informacja i badanie).
Podstawą do obliczeń indeksu są wyniki comiesięcznych sondaży przeprowadzanych wśród około 7000 przedsiębiorstw sektora przetwórczego, budownictwa, handlu hurtowego i detalicznego.
Podczas sondażu przedsiębiorcy ze wszystkich landów oceniają bieżący poziom sytuacji biznesowej (koniunktury). Możliwe oceny to: dobra, zadowalająca, zła. Ponadto przedstawiają oni własne oczekiwania (prognozy), co do kształtowania się koniunktury w okresie najbliższych sześciu miesięcy. Posiadają do wyboru następujące odpowiedzi: lepsza, bez zmian, gorsza.
Na podstawie otrzymanych odpowiedzi są obliczane salda ocen. Pierwsze dotyczy oceny bieżącej sytuacji biznesowej - stanowi różnicę procentów pomiędzy odpowiedziami „dobra” i „zła”. Drugie saldo odpowiedzi, dotyczące oczekiwań, jest obliczane jako różnica pomiędzy odpowiedziami „lepsza” i „gorsza”.
Indeks Ifo Business Climate opiera się na dwóch subindeksach: (i) Ifo Business Situation (dotyczy bieżącej sytuacji) oraz (ii) Ifo Business Expectations (dotyczy oczekiwań biznesowych). Jego wartość stanowi średnia geometryczna obydwu subindeksów.
Przy kalkulacji wartości indeksu Ifo Business Climate, jak również jego dwóch składowych (subindeksów) podstawę odniesienia stanowi średnia z 2000 r.
Spadek indeksu poniżej 85 świadczy o poważnych problemach w gospodarce.