PENGAB

PENGAB jest wskaźnikiem koniunktury w sektorze bankowym. Szacowany jest przez Pentor Instytut Badania Opinii i Rynku we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.

PENGAB odzwierciedla nastroje wśród polskich bankowców, którzy bardzo dużo wiedzą o gospodarce. Wskaźnik jest obliczany na podstawie wyników sond wśród wybranych 200 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych, z wyjątkiem banków zagranicznych, samochodowych i internetowych. Badanie jest przeprowadzane co miesiąc.
Respondenci odpowiadają na pytania dotyczące oceny oraz prognozy rozwoju sytuacji w następujących obszarach działalności danej placówki bankowej:

 • zmian stanów depozytów złotowych,
 • zmian stanu depozytów walutowych,
 • zmian stanów kredytów złotowych,
 • zmian stanu depozytów walutowych,
 • oprocentowania kredytów,
 • relacji depozytów walutowych do złotowych,
 • relacji kredytów walutowych do złotowych,
 • popytu na jednostki funduszy inwestycyjnych,
 • popytu na akcje i obligacje,
 • ogólnej sytuacji ekonomicznej placówek.

Podobnie, jak w przypadku wskaźnika PMI, tu również respondenci mają do wyboru trzy możliwe odpowiedzi, formułując swe oceny w porównaniu do miesiąca poprzedniego: nastąpił wzrost (poprawa), brak zmiany, nastąpił spadek (pogorszenie).
Różnice między odsetkiem odpowiedzi pozytywnych i odsetkiem odpowiedzi negatywnych w poszczególnych kategoriach pytań stanowią podstawę dla tworzenia cząstkowych wskaźników ocen i prognoz. Te z kolei pozwalają zidentyfikować tendencję w danym obszarze funkcjonowania sektora bankowego i służą obliczania ogólnego wskaźnika koniunktury w placówkach bankowych - PENGAB. Ponadto przedstawiciele placówek bankowych odpowiadają na pytania dotyczące:

 • przewidywanego na koniec roku oprocentowania kredytu lombardowego, trzymiesięcznej lokaty i kredytu na cele gospodarcze,
 • oczekiwanej stopy inflacji,
 • kursu dolara i euro na koniec roku,
 • bieżących wydarzeń i spraw istotnych z punku widzenia funkcjonowania sektora bankowego.

Jako, że wskaźnik dotyczy sytuacji w sektorze bankowym, jest on źródłem istotnych informacji o ogólnej sytuacji gospodarczej kraju, przedsiębiorstw i ludności. Mówi wiele o istniejącej koniunkturze a także posiada wartość prognostyczną. Popatrzmy na zmiany tego wskaźnika w ostatnich latach.

Powiązane artykuły