Philadelphia FED Index

Philadelphia FED Index jest wskaźnikiem publikowanym przez Bank Rezerw Federalnych w Filadelfii. Jest on miernikiem aktywności gospodarczej i jednocześnie wskaźnikiem nastrojów w trzech stanach USA: Pensylwanii, New Jersey oraz Delaware.

Określany również zdrobniale mianem Philly Index. Indeks powstaje w oparciu o wyniki sondy przeprowadzanej wśród przedstawicieli sektora przemysłu wytwórczego w stanach Pensylwania, New Jersey i Delaware.
Pytania dotyczą oceny sytuacji w gospodarce w porównaniu z poprzednim miesiącem. Respondenci wypowiadają się w tematach: cen, nowych zamówień, bezrobocia, zapasów, a także przewidują sytuację gospodarczą w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Indeks jest obliczany na podstawie różnic między pozytywnymi i negatywnymi ocenami, gdzie zero stanowi punkt neutralny. Dodatnie wartości indeksu oznaczają rozwój, natomiast ujemne – recesję. Raport jest prezentowany w trzeci czwartek każdego miesiąca.
Indeks przedstawia klimat gospodarczy w niewielkim regionie USA i opisuje sytuację tylko w sektorze wytwórczym, co jest jego wadą. Stany Pensylwania, New Jersey i Delaware zamieszkuje łącznie 7 proc. populacji całego kraju a ich udział w gospodarce krajowej jest stosunkowo niski – 7-8 proc. ogólnego PKB dla USA. Indeks wykazuje się wysoką zmiennością.
Jednak Philly Index należy do najbardziej znanych wskaźników służących monitorowaniu klimatu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych. Chętnie posiłkują się nim ekonomiści w USA a także w innych krajach.