Fundusze private equity szansą na solidny zarobek

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

Interesujące możliwości zarabiania poza giełdą dają fundusze aktywów niepublicznych, określane mianem funduszy private equity. Należy tylko uzbroić się w cierpliwość.

Fundusz private equity jest to instytucja zbiorowego inwestowania, która za pieniądze zebrane od inwestorów kupuje akcje i udziały w spółkach nienotowanych na giełdach papierów wartościowych. Po pewnym czasie, sprzedaje posiadane walory kolejnemu inwestorowi lub wprowadza je na giełdę. Zysk z inwestycji jest dzielony pomiędzy inwestorów (uczestników funduszu).

Fundusz zamierzający nabyć spółkę poza giełdą ma do dyspozycji wiele możliwości lokowania środków. Niejednokrotnie ma szanse kupić akcje spółki podobnej, po cenie niższej, niż ta notowana na giełdzie. To daje mu już na wejściu dobrą pozycję inwestycyjną i w efekcie zwiększa potencjał zarabiania.

Fundusz jest zazwyczaj inwestorem aktywnym. Specjaliści zarządzający funduszem oraz członkowie jego władz mogą wspomagać kierownictwa spółek portfelowych, np. w zakresie zarządzania finansami. Fundusz może również pomóc w dokapitalizowaniu przedsiębiorstwa, restrukturyzacji, konsolidacji branżowej lub doradzić, jak efektywniej wykorzystać aktywa.

Wyceny funduszy aktywów niepublicznych są mniej wrażliwe na negatywne zmiany koniunktury gospodarczej oraz giełdowej. W praktyce osiągane przez nie wyniki inwestycyjne są nisko skorelowane z wynikami tradycyjnych funduszy, które inwestują głównie w akcje notowane na giełdzie. Podczas bessy fundusze private equity częstokroć dalej zarabiają lub tracą mniej niż te, które lokują na rynku giełdowym.

W dobrym funduszu w ciągu pięciu lat można zwielokrotnić wartość początkowej inwestycji. Warunkiem jest zachowanie cierpliwości i spokoju, o który trudno w okresach dużych wahań na rynkach finansowych. Należy zdawać sobie sprawę, że wyjście z inwestycji w funduszu niepublicznym w dowolnym momencie może być trudne lub wręcz niemożliwe. W wielu przypadkach może być to nieopłacalne, gdyż najlepsze owoce fundusz zbiera częstokroć finalizując inwestycję lub zamykając działalność.
Fundusze private equity funkcjonują z dala od giełdowego zgiełku - nie każdy więc zdaje sobie sprawy z ich zalet. Ich uczestnikami są najczęściej inwestorzy instytucjonalni lub osoby bardzo zamożne. W Polsce zdecydowana większość inwestorów tego rodzaju funduszy pochodził zza granicy.
Lecz nie na tym kończy się świat inwestycji private equity. Od kilku lat funkcjonują w Polsce fundusze aktywów niepublicznych, które są dostępne dla każdego inwestora z rynku kapitałowego. Podlegają one regulacjom ustawy o funduszach inwestycyjnych. Są one zobowiązane określić w statutach szczegółowe zasady działania, w tym limity inwestycyjne, co ma na celu uniknięcie koncentracji ryzyka.
Takie fundusze emitują certyfikaty inwestycyjne, które są udziałowymi papierami wartościowymi analogicznie, jak akcje. Mogą być sprzedawane w ofertach niepublicznych, jak również ofertach publicznych, gdzie są dostępne dla każdego inwestora.
Przykładem funduszu private equity dostępnego dla każdego inwestora jest Investor Private Equity FIZ (wcześniejsza nazwa Investor LBO FIZ), który został utworzony w 2007 roku przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Fundusz może nabywać akcje i udziały w spółkach ze środków zebranych od inwestorów, jak również korzystając z pożyczki bądź pozyskać kredyt bankowy. Dzięki temu, że certyfikaty funduszu Investor Private Equity FIZ są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, inwestor ma możliwość zamknięcia inwestycji i wycofania pieniędzy w dowolnym dniu. Każdy może również stać się uczestnikiem funduszu w dowolnym czasie, kupując certyfikaty w trakcie sesji na rynku notowań ciągłych GPW.
Fundusz Investor Private Equity zajął wysoką lokatę wśród najzyskowniejszych polskich funduszy pod względem rentowności za okres trzyletni. Stopa zwrotu na poziomie 46% za 3 lata daje mu szóstą pozycję wśród najlepszych funduszy polskiego rynku za ten okres. Dobry wynik został osiągnięty dzięki trafnym inwestycjom w spółki niepubliczne.
Inwestorzy mieli już okazję zrealizować zyski – w grudniu 2010 r. można było złożyć wniosek o umorzenie certyfikatów. Jak się okazało, niewielu zdecydowało się na wyjście z inwestycji, co świadczy o zaufaniu do zarządzających funduszem. I słusznie, bowiem w portfelu funduszu znajdują się bardzo dobre spółki dające szansę na wysokie zyski w przyszłości.
W dniach 7-31 stycznia 2011 r. prowadzone są zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii D funduszu Investor Private Equity. Cena emisyjna wynosi 1456,10 zł za jeden certyfikat.