Akcje

Akcja jest udziałowym papierem wartościowym, emitowanym w serii, stanowiącym dokument potwierdzający udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Minimalna wartość nominalna akcji wynosi 1 grosz.

Podział akcji: imienne i okaziciela. Osoby posiadające akcje imienne są zarejestrowane w księdze akcyjnej prowadzonej przez spółkę emitującą te akcje. Akcjonariuszem wobec spółki jest osoba, która jest wpisana do księgi akcyjnej lub posiadacz akcji na okaziciela.
Akcjom mogą być nadawane różne uprzywilejowania: co do głosu, co do dywidendy, co do uczestnictwa w podziale majątku spółki w razie jej likwidacji. Na akcję uprzywilejowaną co do głosu przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Z chwilą dematerializacji uprzywilejowanie tych akcji wygasa. Z akcji uprzywilejowanych co do dywidendy emitent może wypłacić dywidendę, jednak nie wyższą niż połowa dywidendy wypłacanej posiadaczom akcji nieuprzywilejowanych. Decyzję o wypłacie dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Akcje mogą mieć formę dokumentu lub być pozbawione formy dokumentu - akcje zdematerializowane. Dematerializacja następuje z chwilą rejestracji akcji w odpowiednim rejestrze prowadzonym przez firmę inwestycyjną, bank lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Prawa, jakie wynikają z akcji zdematerializowanych przysługują osobom wpisanym do rejestru. Na wniosek emitenta akcji, za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, akcjom zdematerializowanym może być przywrócona forma dokumentu.
Na rynku regulowanym, jakim jest Rynek Główny GPW oraz w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect przedmiotem obrotu są akcje zdematerializowane. Prawo dopuszcza obrót akcjami niezdematerializowanymi w alternatywnym systemie obrotu, jeżeli emitent tak postanowi.
Akcjonariuszom przysługują prawa, określone w kodeksie spółek handlowych oraz statucie spółki, które dzielą się na prawa majątkowe i korporacyjne.