Obligacje formą pozyskania kapitału

Rynek Catalyst jest ważnym elementem polskiego rynku dłużnych papierów wartościowych. Daje on przedsiębiorstwom, jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym podmiotom do korzystania z ogromnych zasobów rynku finansowego.

Sposób na pozyskanie kapitału

Catalyst na Giełdzie Papierów Wartościowych, gdzie dokonuje się zorganizowanego obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi - obligacjami korporacyjnymi i obligacjami komunalnymi - pełni funkcję akumulacyjną i alokacyjną, co oznacza, że istnieją na nim warunki dla transferu kapitału z miejsc, gdzie jest jego nadwyżka, tam gdzie jest on potrzebny. Pozyskując środki pieniężne znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych lub podmiotów instytucjonalnych emitent może zaspokoić swoje niejednokrotnie duże potrzeby finansowe. Nawet niewielkie kwoty pozyskiwane w formie emisji obligacji od wielu osób składają się na duże sumy, pozwalające finansować duże przedsięwzięcia.

Bezpieczeństwo oraz płynność

Catalyst, zapewniający płynność inwestycji, przejrzystość, szybkość i bezpieczeństwo rozliczeń transakcji gwarantowane przez KDPW, stanowi zachętę do inwestowania w obligacje przez te osoby, które dotychczas nie interesowały się tymi papierami. Inwestorzy mający świadomość, że mogą zamknąć inwestycję w dowolnym momencie, będą bardziej skłonni zainteresować się ofertą emitenta obligacji, które są notowane na rynku publicznym niż emisjami niepublicznymi.

Cztery elastyczne rynki

Na Catalyst funkcjonują cztery rynki – dwa regulowane oraz dwa prowadzone w formule alternatywnego systemu obrotu. Dwa rynki prowadzone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie są przeznaczone dla inwestorów detalicznych a dwa działające, jako rynki hurtowe obsługuje spółka BondSpot. Emitent może zaistnieć również na Catalyst nie wprowadzając obligacji na żaden rynek. Wystarczy, że dokona autoryzacji emisji poprzez zarejestrowanie jej w systemie informacyjnym Catalyst.

Tylko jedno miejsce wejścia

Istnieje tylko jedno miejsce wejścia na Catalyst. Bez względu na liczbę rynków, na które emitent obligacji korporacyjnych lub obligacji samorządowych zamierza wprowadzić obligacje – procedura jest taka sama. Przekłada się to na obniżenie pracochłonności i kosztów przygotowania i prowadzenia emisji obligacji. Dzięki temu można wprowadzić obligacje na więcej niż jeden rynek zorganizowany Catalyst bez nadmiernego obciążenia finansowego emitenta. Generalnie koszty zaistnienia na Catalyst są stosunkowo niskie.

Niższe koszty pozyskania kapitału

Dzięki temu, że obligacje są notowane na zorganizowanym i przejrzystym rynku inwestorzy są skłonni zaakceptować niższą premię za płynność. W efekcie, emitent może uplasować z powodzeniem emisje obligacji o niższym oprocentowaniu, niż w sytuacji, gdyby nie były one notowane na żadnym rynku zorganizowanym. Wpływa to na obniżenie kosztów pozyskania kapitału.

Budowanie wiarygodności

Podstawową zasadą rynku publicznego jest przejrzystość i równy dostęp inwestorów do informacji. Emitent, który wprowadził obligacje na Catalyst, realizując poprawnie obowiązki informacyjne, buduje swoją wiarygodność, jako dłużnika na rynku finansowym a także wśród kontrahentów. O ile inwestorzy mogą mieć obawy przed inwestowaniem w obligacje nienotowane na żadnym rynku zorganizowanym, to w przypadku tych, wprowadzonych na Catalyst, mają zapewniony niezbędny poziom wiedzy o spółce i jej aktualnej sytuacji. To pozwala im monitorować ryzyko inwestycyjne i podejmować odpowiednie decyzje w przypadku jego zmiany.

Łatwość pozyskania kapitału w przyszłości

Potwierdzona podczas obecności na rynku Catalyst wiarygodność emitenta, obecność w mediach, czy kontakt z inwestorami zwiększają szansę na pozyskanie kapitału dłużnego w przyszłości, również na korzystniejszych warunkach. Łatwiej jest takiemu podmiotowi przeprowadzić również emisję akcji i wprowadzić je do notowań giełdowych.
Spółki, których walory są notowane na rynku publicznym, ze względu na przejrzystość stanowią bardziej wiarygodną grupę klientów dla banków. Bankowcy mają stały dostęp do publicznych informacji o sytuacji tych podmiotów, co ułatwia im określenie ich zdolności kredytowej. Stąd emitenci obligacji notowanych na Catalyst mogą łatwiej otrzymać kredyt  i na korzystniejszych warunkach, niż inni klienci banku.

Promocja marki

Spółka, której papiery wartościowe są notowane na Catalyst ma stałą, bezpłatną promocję, bowiem jej nazwa pojawia się codziennie w publikatorach giełdowych przy okazji podawania wyników notowań, jak również raportów bieżących i okresowych. Emitent ma szansę zaprezentować się również podczas konferencji, prezentacji, spotkań z inwestorami i przedstawicielami mediów organizowanymi przez Giełdę.
Obecność na którymkolwiek z rynków Catalyst stanowi zatem okazję dla emitenta do zaprezentowania się jako przedsiębiorstwa otwartego, nowoczesnego, wykorzystującego rynek publiczny dla finansowania działalności oraz pomaga w pozycjonowaniu jego marki na rynku a to ułatwia mu współprace z kontrahentami oraz nawiązanie nowych kontaktów biznesowych.

Autoryzowani doradcy

Istotną funkcję na rynku Catalyst pełnią autoryzowani doradcy. Wspomagają oni emitentów w zakresie opracowania dokumentu informacyjnego obligacji oraz służą pomocą merytoryczną w procesie procedowania, jak również w późniejszym okresie, kiedy obligacje są notowane na Catalyst.