Związek Maklerów i Doradców

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

Związek Maklerów i Doradców jest organizacją skupiającą osoby posiadające państwowe licencje maklerów bądź doradców. Orgnizacja ta  działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach i Ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. ZMiD jest reprezentatywną organizacją dla maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych, co oznacza między innymi prawo do uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Komisji  Nadzoru Finansowego.

Statut określa podstawowe cele i zadania Związku Maklerów i Doradców, do których należą:

 •     ochrona interesów Członków Związku,
 •     kształtowanie zwyczajów obrotu papierami wartościowymi i zasad etyki zawodowej maklerów i doradców,
 •     podnoszenie kwalifikacji zawodowych Członków Związku,
 •     działalność edukacyjna w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego.

Realizację dwóch pierwszych celów ZMiD stara zapewnić poprzez aktywne oddziaływanie na kształt regulacji obowiązujących na polskim rynku kapitałowym. Jest to możliwe dzięki współpracy z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez udział w pracach w komisjach sejmowych) agendach rządowych (Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Skarbu Państwa, Komisja Nadzoru Finansowego. Przedstawiciele ZMiD uczestniczą w konsultacjach przy wprowadzaniu nowych regulacji, wnoszą uwagi, propozycje zmian. Związek współpracuje również z instytucjami działającymi na rynku kapitałowym (Giełda Papierów Wartościowych, MTS CeTO, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Izba Domów Maklerskich, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, itp.).

W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych Członków oraz działalności edukacyjnej Związek oferuje szeroki wachlarz szkoleń. Oferta ta skierowana jest zarówno do osób, które posiadają licencje bądź są w inny sposób zawodowo związane z rynkiem kapitałowym, jak również do osób, które starają się dopiero zapoznać z nową dla nich tematyką rynku kapitałowego.

Poza podstawowymi funkcjami ZMiD dąży, aby był on czynnikiem integracyjnym dla środowiska maklerów i doradców. Poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez (przede wszystkim Dzień Maklera i Doradcy) usiłuje się umożliwić nawiązanie osobistych kontaktów pomiędzy Członkami Związku.

Ponadto Związek dba o dobre imię maklerów i doradców reagując na wszelkie nieuzasadnione ataki bądź oskarżenia prezentowane w mediach, równocześnie kształtując zasady etyczne tych dwóch zawodów.

Jako dodatkową usługę dla swoich członków Związek prowadzi Bank Ofert Pracy (BOP), co ułatwia kontakt pomiędzy pracodawcami potrzebującymi licencjonowanych maklerów bądź doradców a członkami Związku poszukującymi ofert pracy.
 

Członkiem Zwyczajnym ZMiD może zostać osoba wpisana na listę maklerów papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych, po złożeniu deklaracji członkowskiej.

Członek zwyczajny ma prawo:

 • uczestniczyć w realizacji zadań statutowych i w bieżącej działalności Związku,

 • wybierać i być wybieranym do organów Związku,

 • korzystać z pomocy Związku w zakresie doskonalenia zawodowego,

 • korzystać z ochrony i pomocy prawnej Związku,

 • korzystać ze świadczeń Związku,

 • zwracać się do organów Związku w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu oraz interpretacją zasad etyki zawodowej maklerów i doradców.

Do obowiązków Członka zwyczajnego należy:

 • postępowanie zgodne z postanowieniami statutu i regulaminów,

 • podporządkowanie się uchwałom i postanowieniom władz Związku,

 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej,

 • udział w pracach Związku,

 • opłacanie składek i innych należności obowiązujących w Związku.