Związek Maklerów i Doradców

Związek Maklerów i Doradców jest dobrowolnym stowarzyszeniem skupiającym osoby posiadające państwowe licencje maklerów oraz doradców inwestycyjnych.

Forma Związku

Związek Maklerów i Doradców działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach i Ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. ZMiD sprawuje nadzór nad wykonywaniem zawodu maklera i doradcy przez Członków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami etycznymi oraz rynkowymi zwyczajami .

 1. Związek ma osobowość prawną.
 2. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Związek może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą Związku jest Warszawa.
 4. Czas trwania Związku nie jest ograniczony.

Cele i zadania Związku

Statut określa podstawowe cele i zadania Związku Maklerów i Doradców, do których należą:

 • ochrona interesów Członków,
 • kształtowanie zwyczajów obrotu papierami wartościowymi, prawami majątkowymi i towarami giełdowymi,
 • kształtowanie i propagowanie norm oraz zasad etyki zawodowej Członków,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych Członków,
 • prowadzenie certyfikacji zawodowej,
 • działalność edukacyjna i oświatowa w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego i rynku towarów giełdowych, propagowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego w Polsce,
 • inspirowanie, organizowanie i podejmowanie inicjatyw zapewniających sprawne funkcjonowanie oraz promowanie rynku kapitałowego a ponadto wykonywanie (świadczenie) usług w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego.

Organy Związku

Organami Związku są:

 • Zjazd Maklerów i Doradców,
 • Zarząd Związku Maklerów i Doradców,
 • Komisja Rewizyjna,
 • Sąd Dyscyplinarny.

Kadencja organów Związku trwa cztery lata i jest kadencją łączną i rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wyboru.

Członkostwo w Związku

Członkowie Związku dzielą się na:

 • Zwyczajnych,
 • Wspierających,
 • Honorowych.

Członkiem Zwyczajnym ZMiD może zostać osoba wpisana na listę maklerów papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych, po złożeniu deklaracji członkowskiej.

Jak działa Związek?

Związek realizuje swoje zadania poprzez:

 • udział w procesie kształtowania prawa związanego z rynkiem finansowym i ochroną interesów Członków, w tym przygotowywanie, konsultowanie, uzgadnianie projektów aktów prawnych;
 • kształtowanie zasad funkcjonowania rynku finansowego, w tym propagowanie przestrzegania prawa, zasad etyki, zasad uczciwego obrotu i zwyczajów rynkowych;
 • monitorowanie przestrzegania prawa, zasad etyki, zasad uczciwego obrotu i zwyczajów rynkowych;
 • współdziałanie z Komisją Nadzoru Finansowego;
 • przeprowadzanie szkoleń i przygotowywanie do egzaminów dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych, certyfikowanych analityków inwestycyjnych i doradców inwestycyjnych;
 • prowadzenie certyfikacji zawodowej w obszarze funkcjonowania rynku finansowego;
 • powadzenie działalności edukacyjno-oświatowej na temat rynku finansowego oraz tworzenie możliwości samokształcenia i doskonalenia zawodowego Członków;
 • prowadzenie działalności integrującej Członków poprzez aktywność kulturalną, sportową, rekreacyjną i towarzyską;
 • nawiązywanie kontaktów i współdziałanie z zagranicznymi organizacjami maklerów papierów wartościowych, certyfikowanych
  analityków inwestycyjnych i doradców inwestycyjnych oraz innymi organizacjami o podobnym charakterze, w celu podnoszenia
  kwalifikacji zawodowych Członków, rozwoju polskiego rynku finansowego oraz jego popularyzacji za granicą.

ZMiD dba o dobre imię maklerów i doradców reagując na wszelkie nieuzasadnione ataki bądź oskarżenia prezentowane w mediach, równocześnie kształtując zasady etyczne tych dwóch zawodów.