Catalyst

Catalyst jest to zorganizowany rynek dłużnych instrumentów finansowych w Polsce, dostosowany do emisji o różnych wielkościach i charakterystyce. Stanowi on istotny element w strukturze polskiego rynku kapitałowego.

Rynki notowań obligacji

Na Catalyst funkcjonują dwa rynki detaliczne prowadzone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz dwa rynki hurtowe, prowadzone przez BondSpot SA. Na platformach transakcyjnych Giełdy oraz BondSpot są notowane zdematerializowane dłużne instrumenty finansowe: obligacje korporacyjne, obligacje samorządów oraz listy zastawne. Do obligacji korporacyjnych zaliczane są obligacje banków komercyjnych i spółdzielczych.
Na Catalyst obowiązuje system notowań ciągłych - oznacza to, że kurs instrumentów finansowych podczas sesji jest ustalany w sposób ciągły, a transakcje zawierane są po różnych cenach. Na rynkach hurtowych mogą być przeprowadzane również transakcje pakietowe. Rozliczenia transakcji zawartych na Catalyst są przeprowadzane i gwarantowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.
Podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie Catalyst są „Zasady działania Catalyst”. Jest to regulacja ramowa, określająca ogólne warunki funkcjonowania zorganizowanego rynku dłużnych instrumentów finansowych, zakres obowiązków informacyjnych, zasady kierowania tych instrumentów do obrotu zorganizowanego, uczestniczenia w obrocie i obrotu, upowszechniania informacji o transakcjach, systemie gwarantowania rozliczeń transakcji i opłatach.
Procedura aplikacyjna na Catalyst jest stosunkowo prosta i pozwala na jednoczesne wprowadzenie instrumentów na wszystkie rynki.

Źródło: Opracowanie własne

Wysokie standardy obowiązujące na Giełdzie, przyczyniają się do zaufania inwestorów oraz emitentów instrumentów finansowych. Zostały one wdrożone również na wszystkich rynkach funkcjonujących w ramach Catalyst.
Utworzenie Catalyst stanowi niezwykle istotny krok w rozwoju polskiego rynku obligacji. Catalyst jest szansą dla przedsiębiorstw zarówno dużych, jak również małych i średnich, na pozyskanie finansowania poprzez kapitał dłużny.
Catalyst, jako istotny element w strukturze polskiego rynku finansowego instrumentów dłużnych, daje emitentom wiele korzyści i możliwości pozyskania kapitału dłużnego. Dzięki niemu wiele przedsiębiorstw może sięgnąć po ogromne zasoby rynku kapitałowego, dywersyfikując w ten sposób źródła finansowania. Podstawowe korzyści dla emitenta zostały przedstawione poniżej.

Dostęp do kapitału

Rynek zorganizowany Catalyst, gdzie dokonuje się obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi, pełni funkcję akumulacyjną i alokacyjną, co oznacza, że istnieją na nim warunki dla transferu kapitału z rozproszonych miejsc, gdzie jest jego nadwyżka, tam gdzie jest potrzebny. Pozyskując środki pieniężne znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych lub podmiotów instytucjonalnych, emitent może zaspokoić swoje niejednokrotnie duże potrzeby finansowe. Nawet niewielkie kwoty pozyskiwane od wielu osób mogą składać się na duże sumy, pozwalające finansować duże projekty. Emisje publiczne przeprowadzane za pośrednictwem Catalyst mają szansę na zainteresowanie wielu inwestorów, co pozwala na zebranie w krótkim czasie sporych kapitałów.

Bezpieczeństwo obrotu

Zorganizowany obrót obligacjami na Catalyst, dający płynność inwestycji, zapewniający przejrzystość sytuacji Emitenta, bezpieczeństwo rozliczeń transakcji gwarantowane przez Krajowy Depozyt, może zachęcić do nabywania obligacji inwestorów, którzy dotychczas nie byli zainteresowani takimi papierami. Mając świadomość, że mogą zamknąć inwestycję w dowolnym czasie, będą bardziej skłonni zainteresować się ofertą.
Jedno miejsce dostępu
Bez względu na liczbę rynków, na które emitent zamierza wprowadzić obligacje – procedura jest jedna. Przekłada się to na krótszy czas i mniejsze koszty przygotowania i wprowadzenia emisji do notowań. Dzięki temu emitent może wprowadzić obligacje na dwa rynki zorganizowane bez nadmiernego obciążenia finansowego.

Korzyści z płynności

W związku z tym, że obligacje są notowane na zorganizowanym i przejrzystym rynku, inwestorzy są skłonni zaakceptować niższą premię za płynność. W efekcie, emitent może uplasować z powodzeniem emisję obligacji o niższym oprocentowaniu, niż w sytuacji, gdyby nie były one notowane na żadnym rynku zorganizowanym. Ma to przełożenie na obniżenie kosztów pozyskania kapitału.

Budowanie wiarygodności

Podstawową zasadą rynku publicznego jest przejrzystość i równy dostęp inwestorów do informacji. Emitent, który wprowadził obligacje na Catalyst, realizując poprawnie obowiązki informacyjne, buduje swoją wiarygodność na rynku finansowym. O ile inwestorzy mogą mieć obawy przed inwestowaniem w obligacje nienotowane na żadnym rynku zorganizowanym, to w przypadku obligacji wprowadzonych na Catalyst mają zapewniony niezbędny poziom wiedzy o emitencie i jego sytuacji finansowej.

Tworzenie szans na przyszłość

Potwierdzona podczas obecności na rynku Catalyst wiarygodność emitenta, obecność w mediach, czy bezpośrednie kontakty z inwestorami zwiększają szansę na pozyskanie kapitału dłużnego w przyszłości, również na korzystniejszych warunkach. Łatwiej jest takiemu podmiotowi przeprowadzić również emisję akcji i wprowadzić je do notowań giełdowych.
Ponadto spółki, których walory są notowane na rynku publicznym, ze względu na przejrzystość finansową stanowią wiarygodną grupę klientów dla sektora bankowego. Banki mają stały dostęp do publicznych informacji o sytuacji tych podmiotów, co ułatwia im określenie ich zdolności kredytowej. Stąd emitenci obligacji notowanych na Catalyst mogą łatwiej i szybciej otrzymać kredyt bankowy, niejednokrotnie na korzystniejszych warunkach niż inni klienci banku.

Promocja

Spółka, której papiery wartościowe są notowane na Catalyst posiada stałą, bezpłatną promocję, bowiem jej nazwa pojawia się codziennie w publikatorach giełdowych i mediach biznesowych przy okazji podawania wyników notowań, jak również raportów bieżących i okresowych. Emitent ma szansę zaprezentować się również podczas konferencji, prezentacji, spotkań z inwestorami, dziennikarzami, analitykami i przedstawicielami świata biznesu.
Obecność na którymkolwiek z rynków Catalyst stanowi zatem okazję dla emitenta do zaprezentowania się jako przedsiębiorstwo otwarte, nowoczesne, wykorzystujące rynek publiczny dla finansowania działalności, oraz pomaga w dobrym pozycjonowaniu jego marki na rynku.