Czy moje pieniądze w banku są bezpieczne?

Środki pieniężne zdeponowane na rachunkach bankowych (złotowych i walutowych) są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) do równowartości 100.000 euro w 100 proc.

Do wyliczeń wartości kwoty na rachunku walutowym przyjmowany jest kurs średni NBP z dnia upadłości banku. Wypłata środków gwarantowanych dokonywana jest zawsze w złotych. Środki nie objęte bądź przekraczające limit gwarancji są wypłacane przez zarządcę lub syndyka masy upadłości banku w trybie postępowania upadłościowego, który dokonuje wypłat z pozostałego majątku po zaspokojeniu wierzycieli, którzy mają pierwszeństwo. W tym przypadku należy liczyć się z możliwością otrzymania niższej kwoty lub jej braku.

Gwarantowane są środki pieniężne: osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej o ile posiadają zdolność prawną, zgromadzone we wszystkich bankach krajowych. Oznacza to, że gwarancje nie dotyczą oddziałów banków zagranicznych. W przypadku niewypłacalności takiego oddziału należy zwrócić się bezpośrednio do jednostki macierzystej banku zagranicznego w kraju jego siedziby centrali.

Nie są uprawnionymi do otrzymania świadczeń z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: Skarb Państwa, banki, giełda papierów wartościowych, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeniowe, NFI, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, akcjonariusze banku posiadający co najmniej 5% akcji oraz osoby mające wpływ na działanie banku, a więc członkowi zarządu i rady nadzorczej banku, dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów oraz odziałów banków.