Obligacje dla samorządów

Obligacje komunalne są wielką szansą na rozwój regionów. Dzięki temu zyskują one na znaczeniu i podnosi się standard życia lokalnej społeczności.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować obligacje w oparciu o ustawę o obligacjach oraz ustawę o finansach publicznych. Szczegółowe uwarunkowania w tym zakresie zawierają przepisy ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa. Zgodnie z prawem zadłużenie jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym samym roku budżetowym. Ponadto łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat kredytów i pożyczek, wykupów dłużnych papierów wartościowych wraz z odsetkami oraz spłat wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Organizacja emisji obligacji oraz wprowadzenie jej do obrotu na Catalyst stanowi wyzwanie oraz szansę dla miast, gmin, powiatów. Pomaga budować infrastrukturę, obiekty sportowe i turystyczne. Dzięki temu podnosi się jakość życia mieszkańców i rozwija się region, przyciągając inwestorów. Środki zebrane w wyniku emisji obligacji ułatwiają też pozyskanie funduszy pomocowych z Unii Europejskiej.
Obligacje komunalne mogą być notowane na rynku publicznym. W czerwcu 2015 roku na Catalyst były notowane obligacje 19 jednostek samorządu terytorialnego o wartości 3,2 mld złotych. Wieloletnia obecność obligacji komunalnych na Catalyst świadczy, że samorządy coraz lepiej radzą sobie na publicznym rynku kapitałowym. Przeprowadzenie analizy finansowej, studium wykonalności opracowanie dokumentu informacyjnego, występowanie z wnioskiem o rejestrację emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych o dopuszczenie do obrotu zorganizowanego – to główne zadania, jakie stoją przed emitentem obligacji komunalnych. Przeprowadzenie oferty publicznej wymaga zawarcia umowy z domem lub biurem maklerskim o pełnienie funkcji oferującego, ewentualnie również z firmą doradczą, kancelarią prawną a nawet agencją reklamową. Obligacje mogą być notowane na rynku regulowanym lub w alternatywnych systemie obrotu.
Sposobem na zwiększenie atrakcyjności oferty emisji obligacji jest uzyskanie oceny ratingowej, która jest niezależną i obiektywną oceną ryzyka kredytowego związanego z określonymi papierami dłużnymi lub zdolnością podmiotu zaciągającego dług na rynku do terminowej spłaty zobowiązań – wystawianą przez niezależną firmę – agencję ratingową.
Ocena ratingowa jest istotnym czynnikiem branym pod uwagę przez inwestorów zamierzających nabyć obligacje, ponieważ przeprowadzana w tym celu analiza obejmuje szerszy zakres badań, niż tradycyjna analiza finansowa. Jednostki samorządu terytorialnego posiadające wysoką ocenę ratingową są postrzegane jako te, o mniejszym ryzyku inwestycyjnym. Zatem inwestorzy są skłonni zaakceptować niższą premię za ryzyko, czyli oprocentowanie obligacji, niż w przypadku jednostek nie posiadających ratingu. Dzięki temu emitent może pozyskać kapitał na rynku po niższym koszcie.
W Polsce najwięcej jednostek samorządu terytorialnego korzysta z wyceny agencji Fitch Ratings. Miasto Stołeczne Warszawa oraz jego obligacje posiadają rating na poziomie AAA(pol) z perspektywą stabilną.