Giełda Papierów Wartościowych

Na Giełdzie są warunki dla koncentracji popytu i podaży instrumentów finansowych. Wszyscy uczestnicy rynku mają jednakowe warunki zawierania transakcji i dostęp do informacji.

Czym jest Giełda

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rozpoczęła działalność 16 kwietnia 1991 roku. Stanowi ona kluczowy element polskiego rynku kapitałowego przyczyniając się do mobilizacji kapitału dla realizacji przedsięwzięć gospodarczych. Dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych Giełda jest miejscem, gdzie mogą pomnażać swój kapitał, lokując go w instrumenty finansowe.
Inwestorzy składają zlecenia kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych do domów maklerskich lub biur maklerskich (firmy inwestycyjne), które są przekazywane do systemu transakcyjnego Giełdy. Na podstawie tych zleceń są ustalane obiektywne kursy instrumentów finansowych. Jest to więc rynek kierowany zleceniami. Stroną transakcji giełdowej jest dom maklerski lub biuro maklerskie będące Członkiem Giełdy.

Rynki i segmenty notowań

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie funkcjonują następujące rynki: Główny Rynek, NewConnect i Catalyst.
Główny Rynek działa, jako rynek regulowany, podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Przedmiotem obrotu na tym rynku są akcje, prawa do akcji, prawa poboru, certyfikaty inwestycyjne, produkty strukturyzowane, tytuły uczestnictwa w funduszach typu ETF, instrumenty pochodne, obligacje i listy zastawne.
Do obrotu giełdowego na Głównym Rynku mogą być dopuszczone instrumenty finansowe pod warunkiem, że:
- Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne,
- ich zbywalność nie jest ograniczona,
- w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.
W ramach Głównego Rynku funkcjonuje Rynek Podstawowy (urzędowy) i Rynek Równoległy. Do obrotu na Rynku Podstawowym są dopuszczone akcje i inne instrumenty finansowe spełniające warunki odpowiednio dużego rozproszenia. Natomiast na Rynku Równoległym są notowane akcje średnich i małych spółek, których płynność jest niższa niż na Rynku Podstawowym. Ponadto kryterium kwalifikacji do danego rynku stanowi wartość akcji wprowadzanych do obrotu albo kapitalizacja spółki.

Alternatywny System Obrotu

W formule Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO) na rynku NewConnect są notowane akcje, prawa do akcji i prawa poboru małych spółek. Natomiast na rynku Catalyst przedmiotem obrotu są notowane dłużne papiery wartościowe tj. obligacje i listy zastawne. Wprowadzenia instrumentów finansowych do ASO dokonuje Giełda na podstawie dokumentu informacyjnego, który nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Catalyst

Catalyst to pierwszy zorganizowany rynek dłużnych instrumentów finansowych w Polsce. Rynki objęte wspólną nazwą Catalyst, są dostosowane do emisji o różnych wielkościach i
różnej charakterystyce. W strukturze Catalyst funkcjonują dwa rynki detaliczne prowadzone przez Giełdę oraz dwa rynki przeznaczone dla klientów hurtowych, prowadzone przez
BondSpot: Na platformach transakcyjnych Giełdy oraz BondSpot są notowane zdematerializowane instrumenty finansowe, takie jak obligacje korporacyjne, obligacje
komunalne oraz listy zastawne.

Publikacja wyników

Dane o notowaniach poszczególnych instrumentów finansowych oraz indeksy giełdowe są publikowane na bieżąco przez Giełdę na stronie internetowej www.gpw.pl, serwisach informacyjnych oraz w mediach.