Inwestowanie w obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne stanowią obecnie godne uwagi instrumenty finansowe, dające alternatywne wobec obligacji skarbowych czy akcji możliwości zarabiania na rynku kapitałowym.

Zysk z inwestycji

Często oprocentowanie obligacji korporacyjnych  jest o kilka a nawet kilkanaście  punktów procentowych wyższe, niż obligacji skarbowych lub lokat bankowych. Podejmując decyzję o ulokowaniu oszczędności w instrumenty, gdzie oferujący obiecuje nadzwyczaj wysokie zyski, należy jednak zachować rozwagę i rozsądek. Jeżeli przedsiębiorstwo potrzebuje pilnie kapitału, wówczas jest skłonne zaoferować atrakcyjne oprocentowanie. Gdy pozyskany kapitał zostanie spożytkowany dla realizacji zyskownego projektu, wówczas ryzyko inwestycyjne jest niewielkie. Jednakże wysokimi odsetkami może kusić również firma, która znajduje się w trudnej sytuacji, mając nadzieję, że pozyskane z emisji środki pozwolą jej „chwycić oddech”. Czy taka firma przetrwa, to nie jest już takie pewne. W interesie kupującego obligacje leży więc uzyskanie jak największej ilości informacji o emitencie. Niestety jest to trudne zadanie w przypadku spółek nienotowanych na giełdzie lub niepublicznych emisji obligacji.

Ważne bezpieczeństwo inwestycji

Najbezpieczniej inwestować w obligacje zabezpieczone, tzn. takie gdzie podmiot trzeci poręczył wywiązanie się emitenta z zobowiązań wobec posiadaczy obligacji. Przy dużych emisjach może być powołany bank reprezentant, który będzie dbać o interesy obligatariuszy. Chociaż nie otrzymamy tak atrakcyjnego oprocentowania jak w przypadku obligacji niezabezpieczonych – to jednak takie rozwiązanie jest najbardziej optymalne. Należy zdawać sobie sprawę, że w przypadku, gdy planujemy inwestycję w obligacje o oprocentowaniu stałym i zamierzamy sprzedać je przed ich datą wygaśnięcia, jesteśmy narażeni na ryzyko zmiany stóp procentowych. Jeżeli RPP podniesie stopy procentowe, wówczas cena obligacji spadnie. 
Problem wyboru właściwych i bezpiecznych obligacji można powierzyć zarządzającym funduszami inwestycyjnymi. Należy jednak dokładnie przestudiować prospekt emisyjny i statut funduszu, aby poznać jego politykę inwestycyjną. Niektóre TFI posiadają w ofercie kilka funduszy obligacji, a różnica pomiędzy nimi polega zazwyczaj na długości okresu obligacji, jakie są dobierane do portfela inwestycyjnego. Im „dłuższe’ obligacje, tym większa zmienność wartości jednostek uczestnictwa, co przekłada się na wzrost ryzyka inwestycyjnego. Wybierając fundusz należy sprawdzić i porównać z innymi dotychczasowe jego wyniki oraz wszystkie koszty, jakimi są obciążani inwestorzy. Nie bez znaczenia jest też reputacja podmiotu zarządzającego funduszem.