Świetne wyniki GPW za I kwartał 2013

Dobrze rozpoczął się ten rok dla akcjonariuszy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sukces jest imponujący, bowiem kursy akcji spadały w tym okresie. Poniżej komunikat GPW.

Podstawowe wyniki Grupy GPW w I kwartale 2013 r.:

  • Przychody ze sprzedaży: 79,4 mln zł – wzrost o 24,1% w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. i o 7,1% w stosunku do IV kw. 2012 r.
  • Zysk netto: 42,1 mln zł – wzrost o 25,5% rok do roku i o 109,5% w stosunku do IV kw. 2012 r.
  • Zysk z działalności operacyjnej: 43,1 mln zł – wzrost o 20,8% w stosunku do roku ubiegłego  i o 60,1% w porównaniu do ostatniego kwartału 2012 r.
  • Rentowność EBITDA: 64,7% – wzrost o 21,5 punktów procentowych kwartał do kwartału
  • ROE: 19,8% – podobnie jak w poprzednim kwartale (19,7%)
  • Zysk na akcję: 1,00 zł (0,79 zł w I kw. 2012 r.)

W I kwartale 2013 r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA odnotowała rekordowe przychody ze sprzedaży na poziomie 79,4 mln zł (o 24,1% większe w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku). Wzrost jest w znacznej mierze spowodowany wysoką aktywnością uczestników Towarowej Giełdy Energii, spółki zależnej GPW, zwłaszcza na rynku praw majątkowych i w Rejestrze Świadectw Pochodzenia. W I kw. 2013 r. o ponad 150% rok do roku wzrósł także łączny wolumen obrotu energią elektryczną. W efekcie przychody z rynku towarowego zamknęły się kwotą 26,1 mln zł, która stanowi 33% przychodów Grupy GPW w I kw. 2013 r.
Przychody z rynku finansowego, na którym od początku roku obowiązują nowe, obniżone opłaty od transakcji akcjami i kontraktami terminowymi, wzrosły o 5,1% wobec IV kwartału 2012 r. i wyniosły 52,5 mln zł. W stosunku do I kwartału 2012 r. przychody z rynku finansowego obniżyły się o 7,8%, przy wzroście obrotów sesyjnych na rynku akcji o 1,5%. W tym samym okresie większość regulowanych rynków akcji w Unii Europejskiej odnotowała spadek wartości obrotów, które dla całej UE wyniosły blisko 992 mld euro i były o 7,4% niższe niż rok wcześniej.
Warszawska giełda wciąż pozostaje atrakcyjnym miejscem plasowania emisji akcji i obligacji dla obecnych i potencjalnych emitentów. W I kw. 2013 r. trzy oferty sprzedaży akcji spółek już notowanych na GPW znalazły się wśród największych ofert sprzedaży akcji w Europie. Również pod względem liczby IPO i wartości debiutów GPW niezmiennie znajduje się w czołówce giełd starego kontynentu, umacniając swoją pozycję dojrzałego i efektywnego rynku kapitałowego.
- Pierwszy kwartał bieżącego roku zademonstrował znaczenie działań GPW mających na celu dywersyfikację źródeł przychodów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej dyscypliny kosztowej. Dzięki zmianie modelu biznesowego Grupy, istotnie zwiększyliśmy naszą odporność na wpływ ogólnoświatowych trendów na rynkach finansowych, co daje nam komfort pozwalający na pełne skoncentrowanie się na realizacji nowych, ważnych dla całego rynku projektów, które będą decydowały o powodzeniu biznesowym GPW oraz całego rynku w ciągu najbliższych lat – powiedział Adam Maciejewski, Prezes Zarządu GPW.
Najważniejszym projektem, który nadawał kierunek aktywności GPW i całego polskiego rynku kapitałowego w I kw. 2013 r. było wdrożenie dostarczanego przez grupę NYSE Euronext systemu transakcyjnego UTP (Universal Trading Platform). Zmiana technologii, która z sukcesem została przeprowadzona 15 kwietnia br. pozwala na dużo szybszą obsługę transakcji oraz oferuje nowe możliwości tradingowe, umożliwia GPW znaczące poszerzenie palety instrumentów finansowych znajdujących się w obrocie i otwiera GPW na nowe kategorie inwestorów, w tym globalne firmy stosujące techniki algotradingu. W efekcie powstają bardzo dobre warunki do istotnej poprawy płynności i zwiększenia efektywności całego rynku.
- Dziś kończy się okres, w którym możliwe było zastosowanie tzw. roll-backu, czyli powrotu do notowań w systemie Warset. Oznacza to definitywne pożegnanie z poprzednim systemem, którego funkcjonalność była utrzymywana przez pierwsze dwa tygodnie po wprowadzeniu UTP ze względów bezpieczeństwa. Możemy więc mówić o pełnym sukcesie wdrożenia UTP, który był wynikiem intensywnej pracy wszystkich uczestników rynku. UTP to nie cel sam w sobie, a zaledwie początek kolejnego, ważnego etapu rozwoju naszego rynku. UTP jest narzędziem, które dzięki swoim funkcjonalnościom i rozwiązaniom technologicznym oferuje szereg możliwości nie tylko inwestorom. Jest narzędziem, które może zadecydować o efektywności i konkurencyjności naszego ryku, co będzie miało wpływ na wyniki finansowe GPW w przyszłości – dodaje Adam Maciejewski, Prezes Zarządu Giełdy.
Zysk z działalności operacyjnej Grupy GPW wyniósł w I kw. 2013 r. 43,1 mln zł, co oznacza wzrost o 60,1% w porównaniu do ostatniego kwartału 2012 r. Wysoką efektywność Grupy GPW w zakresie realizowanej strategii biznesowej potwierdza także rentowność EBITDA, która rosnąc o 21,5 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu osiągnęła poziom 64,7%. Jednocześnie w efekcie konsekwentnie utrzymywanej dyscypliny w zakresie wydatków, koszty działalności operacyjnej Grupy spadły w stosunku do poprzedniego kwartału o 7,2%. W porównaniu do I kw. 2012 r. odnotowano ich wzrost o 5,2%, co jest wynikiem konsolidacji pełnego kwartału TGE. W ujęciu jednostkowym koszty GPW spadły o 5,9% rok do roku.