Certyfikaty inwestycyjne funduszy

Certyfikaty inwestycyjne są udziałowymi papierami wartościowymi emitowanymi przez fundusze inwestycyjne zamknięte.

Można je nabyć na rynku pierwotnym podczas emisji dokonywanej przez fundusz lub na rynku wtórnym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Certyfikaty inwestycyjne notowane na giełdzie podlegają ciągłej wycenie rynkowej analogicznie, jak inne instrumenty finansowe. Kursy są ustalane na podstawie zleceń kupna i sprzedaży. Inwestorzy mają stały dostęp do informacji okresowych i bieżących dotyczących emitenta i certyfikatów, co pozwala im oszacować ryzyko inwestycyjne.
Innym rodzajem wyceny certyfikatów inwestycyjnych jest ta, którą cyklicznie przeprowadza ich emitent. Jest to wycena księgowa mająca na celu oszacowanie wartości aktywów netto funduszu, jaka przypada na jeden certyfikat inwestycyjny. Odbywa się ona z częstotliwością określoną w statucie funduszu i zgodnie z prawem może być przeprowadzana nie rzadziej niż raz na 3 miesiące oraz na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji, a także w dniu wykupywania certyfikatów.
Paleta aktywów, w jakie mogą inwestować fundusze zamknięte jest szersza ta, jaką mają do dyspozycji fundusze otwarte. Zgodnie z obowiązującym prawem, mogą one inwestować w następujące aktywa zbywalne: papiery wartościowe, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, nieruchomości, wierzytelności, waluty, instrumenty pochodne i instrumenty rynku pieniężnego.
Inwestor będący w posiadaniu certyfikatów inwestycyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie może sprzedać je poprzez złożenie odpowiedniego zlecenia w domu maklerskim. Drugim sposobem na zamknięcie inwestycji jest przedstawienie certyfikatów do wykupienia przez fundusz. W tym przypadku rozliczenie następuje według wartości aktywów netto funduszu z ostatniej wyceny przypadającej na jeden certyfikat inwestycyjny. Wykupy certyfikatów inwestycyjnych odbywają się w ustalonych terminach, np. miesięcznych lub innych, ustalonych przez fundusz.
Możliwość inwestowania w szeroką paletę instrumentów, dopuszczalny wyższy poziom dźwigni finansowej a także brak konieczności posiadania przez cały czas odpowiedniego poziomu gotówki daje funduszom większe możliwości tworzenia zróżnicowanych strategii inwestycyjnych i efektywnego wykorzystania środków finansowych.
Certyfikaty inwestycyjne dają ich posiadaczom prawo uczestnictwa w radzie inwestorów, która jest organem kontrolnym wobec funduszu. Członkiem rady może być uczestnik funduszu reprezentujący ponad 5 proc. ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych.