Uczestnicy rynku kapitałowego

W 1991 roku powstała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Był to początek polskiego rynku kapitałowego. Oto jego uczestnicy.

Komisja Nadzoru Finansowego. Naczelny organ administracji państwowej podległy premierowi. Jest uprawniona do sprawowania nadzoru nad podmiotami, które prowadzą działalność na rynku kapitałowym: firmami inwestycyjnymi, emitentami papierów wartościowych, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, Giełdą Energii, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, depozytariuszami, towarzystwami funduszy inwestycyjnych, funduszami inwestycyjnymi, agentami transferowymi.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Jest instytucją organizującą obrót instrumentami finansowymi. Na GPW są notowane następujące instrumenty finansowe: akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe, certyfikaty inwestycyjne, produkty strukturyzowane, warranty subskrypcyjne. Giełda organizuje również krótką sprzedaż.
Poza rynkiem regulowanym na GPW działa alternatywny system obrotu NewConnect.
Catalyst system autoryzacji i obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot. Na platformach transakcyjnych należących do GPW oraz BondSpot są prowadzone notowania obligacji korporacyjnych, obligacji komunalnych, obligacji skarbowych oraz listów zastawnych.
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. jest centralną instytucją, która prowadzi i nadzoruje system depozytowo-rozliczeniowy instrumentów finansowych w Polsce. KDPW prowadzi rozliczanie i rozrachunek transakcji zawartych na publicznym rynku papierów wartościowych a także dokonuje ewidencji i przechowuje zdematerializowane instrumenty finansowe. ponadto administruje i zarządza Systemem Rekompensat, który gwarantuje wypłatę środków pieniężnych oraz rekompensuje wartości utraconych papierów wartościowych znajdujących się na rachunkach inwestycyjnych w domach i biurach maklerskich w przypadku ich niewypłacalności.
Firmy inwestycyjne są to domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską (biura maklerskie), zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską w Polsce oraz zagraniczne osoby posiadające osobowość prawna mające siedzibę w państwie należącego do OECD lub WTO i prowadzą działalność maklerską w Polsce.
Domy maklerskie są to instytucje finansowe, zajmujące się świadczeniem usług maklerskich. W szczególności przedmiotem ich działalności może być: pośrednictwo w obrocie instrumentami finansowymi, zarządzanie portfelem instrumentów finansowych, doradztwo inwestycyjne, prowadzenie rachunków inwestycyjnych, oferowanie instrumentów finansowych, pełnienie funkcji oferującego instrumenty finansowe oraz subemitenta finansowego i usługowego.
Maklerzy. Są to osoby fizyczne wykonujące czynności pośrednictwa w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w imieniu domu maklerskiego. Posiadają odpowiednie kwalifikacje potwierdzone pozytywnym zdanie egzaminu przed Komisją egzaminacyjną KNF i są wpisane na listę maklerów.
Doradcy inwestycyjni. Są to osoby fizyczne, dokonują czynności zarządzania instrumentami finansowymi oraz doradztwa w zakresie ich obrotu. Posiadają odpowiednie kwalifikacje potwierdzone zdania egzaminu dla doradców.
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Instytucje finansowe, których wyłącznym przedmiotem działalności jest tworzenie funduszy inwestycyjnych oraz zarządzanie nimi. Są uprawnione również do zarządzania zbiorczym pakietem papierów wartościowych lub świadczyć usługi doradztwa. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych reprezentuje fundusze wobec osób trzecich.
Fundusze inwestycyjne. Są to instytucje zbiorowego inwestowania, posiadające osobowość prawną, których celem jest lokowanie zebranych publicznie środków pieniężnych w instrumenty finansowe oraz inne prawa majątkowe. Strategię inwestycyjną Funduszu określa jego statut. Funduszami zarządzają doradcy inwestycyjni w jak najlepszym interesie uczestników funduszy.
Depozytariusze. Banki, które zajmują się przechowywaniem aktywów funduszy inwestycyjnych poprzez prowadzenie ich rejestru. Ponadto utrzymują dbają aby zarządzanie funduszami odbywało się zgodnie ze statutem i przepisami prawa.
Agenci transferowi. Ich zadaniem jest przeliczenia wpłacanych przez uczestników funduszy środków na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne po aktualnej ich wartości lub przeliczanie wartości wykupowanych jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych na środki pieniężne. Agenci transferowi prowadzą indywidualne konta uczestników funduszy.
Emitenci papierów wartościowych. Spółki akcyjne oraz inne dokonujące emisji papierów wartościowych (akcji i obligacji). Poprzez emisję akcji emitent pozyskuje kapitału udziałowy a przez emisję obligacji – kapitał dłużny. W celu przeprowadzenia publicznej emisji emitent opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia przez KNF prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne. Emitentami są również fundusze inwestycyjne dokonujące emisji certyfikatów, instytucje dokonujące emisji produktów strukturyzowanych oraz podmioty emitujące warranty.
Inwestorzy. Są to osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, nabywające i sprzedające instrumenty finansowe. Na rynku publicznym zlecenia są składane przez domy maklerskie na podstawie umowy o świadczenie usług brokerskich. Inwestor może ustanowić pełnomocnika do rachunku inwestycyjnego.