Podaż pieniądza w maju 2014

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W maju nastąpił dalszy przyrost podaży pieniądza. Nie wzrosły natomiast depozyty bankowe gospodarstw domowych.

Jak wynika ze wstępnych danych NBP, w maju 2014 roku podaż pieniądza M3 wzrosła wobec poprzedniego miesiąca o 5,8 mld PLN, czyli o 0,6% i wyniosła blisko 992 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego podaż pieniądza wzrosła o 50 mld PLN.
Ilość pieniądza gotówkowego w obiegu na koniec maja tego roku była na poziomie 119,7 mld PLN, o 0,3% wyższym wobec poprzedzającego miesiąca i o 9,5% wyższym niż rok wcześniej.
Depozyty i inne zobowiązania w maju wyniosły 856,4 mld PLN i były o 0,7% wyższe w stosunku do stanu z poprzedzającego miesiąca oraz o 5,6% wyższe niż w maju 2013 roku. 
Wartość depozytów bankowych gospodarstw domowych w maju br. pozostała nieznacznie poniżej poziomu z poprzedniego miesiąca i wyniosła 559,4 mld PLN. Jest to jednak o 6,2% więcej niż rok wcześniej.
W maju br. depozyty na kontach bankowych przedsiębiorstw wyniosły 195,6 mld PLN i były o 1,8% wyższe niż miesiąc wcześniej oraz o 4,5% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Łącznie depozyty niemonetarnych instytucji finansowych, instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych, instytucji samorządowych oraz funduszy ubezpieczeń społecznych stanowiły na koniec maja kwotę 101,3 mld PLN i były o 2,6% wyższe niż w miesiącu poprzedzającym i o 4,7% wyższe niż rok wcześniej. Pozostałe składniki M3 stanowiły 15,9 mld PLN i były o 2,7% niższe niż miesiąc wcześniej i o 26,5% niższe niż przed rokiem.
Aktywa krajowe netto stanowiły w maju br. 866,8 mld PLN i w porównaniu z poprzedzającym miesiącem wzrosły o 0,9% a w ciągu 12 miesięcy wzrosły o 13,2%. Polskie aktywa zagraniczne wyniosły w tym czasie 125,2 mld PLN i zmniejszyły się o 1,4% w ciągu miesiąca i o 29,0% w ciągu roku.
Należności banków od gospodarstw domowych, niemonetarnych instytucji finansowych, przedsiębiorstw, instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych, instytucji samorządowych oraz funduszy ubezpieczeń społecznych stanowiły łącznie kwotę 964,7 mld PLN i były o 0,2% wyższe niż miesiąc wcześniej oraz o 5,4% wyższe niż rok wcześniej. W maju br. zadłużenie gospodarstw domowych było o 0,2% wyższe niż w poprzednim miesiącu i wyniosło 574,7 mld PLN. W ciągu 12 miesięcy zadłużenie to wzrosło o 4,7%.
Zadłużenie przedsiębiorstw w maju br. było wyższe w porównaniu z poprzedzającym miesiącem o 0,8% a w ciągu roku wzrosło o 6,5% i w efekcie osiągnęło poziom 289,7 mld PLN. Zadłużenie instytucji samorządowych wyniosło 50,5 mld PLN i było o 0,3% niższe niż w miesiącu poprzedzającym lecz o 1,4% wyższe niż rok wcześniej. Z kolei zadłużenie instytucji szczebla centralnego wyniosło 142,4 mld PLN i było o 9,0% niższe niż w kwietniu oraz o 17,4% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Podaż pieniądza M3 w maju 2014

Źródło: Narodowy Bank Polski - opracowanie własne