Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Upadłość banku nie musi oznaczać dla jego klientów utraty wszystkich zdeponowanych w nim pieniędzy. Depozyty klientów banków i SKOK-ów są objęte gwarancją do 100 tys. euro.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) jest instytucją, która gwarantuje klientom banków zwrot depozytów zgromadzonych na rachunkach bankowych do określonej ustawowo kwoty w przypadku niewypłacalności banku. Masa majątkowa funduszu tworzona jest z wpłat dokonywanych przez banki, będące uczestnikami Funduszu.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny chroni środki/depozyty klientów zgromadzone w:

  • bankach krajowych, z wyłączeniem Banku Gospodarstwa Krajowego jako banku państwowego,
  • spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
  • oddziałach banków zagranicznych, o ile oddział banku zagranicznego nie jest uczestnikiem innego systemu gwarantowania albo system, do którego przynależy nie zapewnia gwarancji co najmniej w zakresie i w wysokości, w jakiej zapewnia je Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Gwarancjami BFG nie są objęte depozyty jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów sektora finansowego, Skarbu Państwa, wpłaty z tytułów wkładów członkowskich, udziałów i wpisowego do banków spółdzielczych i SKOK-ów, pieniądz elektroniczny oraz środki na rachunkach do równowartości 2,5 euro w złotych, jeżeli nie dokonano na nich żadnych obrotów w okresie ostatnich 2 lat.
Kwota środków nieprzekraczająca równowartości w złotych 100.000 euro jest gwarantowana w całości. Limit gwarancji dotyczy łącznej kwoty należącej do deponenta w danym banku lub SKOK-u, bez względu na liczbę posiadanych tam przez niego rachunków. W przypadku rachunku wspólnego środki każdego ze współposiadaczy rachunku są objęte gwarancją do równowartości w złotych 100.000 euro.
Wypłata środków gwarantowanych dla deponentów następuje:
w przypadku banku – gdy nastąpi zawieszenie działalności banku przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i ustanowienie zarządu komisarycznego oraz złożenie przez KNF wniosku o ogłoszenie upadłości banku albo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości banku przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w ramach przymusowej restrukturyzacji;

  • w przypadku spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – gdy nastąpi zawieszenie działalności kasy przez Komisję Nadzoru Finansowego i ustanowienie zarządcy komisarycznego oraz złożenie przez KNF wniosku o ogłoszenie upadłości kasy albo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości kasy przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w ramach przymusowej restrukturyzacji;
  • w przypadku oddziału banku zagranicznego – gdy sąd uzna orzeczenie o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego dotyczącego banku lub majątku banku położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Niezależnie od waluty rachunku wypłata następuje w złotych. Wypłaty dokonywane są w terminie 7 dni roboczych od dnia wystąpienia przez uprawnioną instytucję z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku lub SKOK-u. Po zakończeniu wypłat we wskazanym podmiocie środki gwarantowane można odebrać w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w terminie 5 lat od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości banku lub SKOK-u.
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku przekraczające wysokość limitu gwarancyjnego stanowią zobowiązanie upadłego banku lub SKOK-u wobec klienta. Można ich dochodzić w postępowaniu upadłościowym. Należy w tym celu zgłosić wierzytelność w terminie i miejscu wskazanym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.