Bezpieczeństwo depozytów w banku

Bezpieczeństwo depozytów to jedna z istotnych kwestii dla klientów banków.  Depozyty do równowartości 100.000 euro są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Bezpieczeństwo oszczędności jest kluczowe

Chociaż banki są zazwyczaj uważane za instytucje bezpieczne, ryzyko utraty środków pieniężnych z konta bankowego zawsze istnieje. Mogą to być na przykład skutki bankructwa banku lub jego niewypłacalności.

W niniejszym artykule przedstawimy kilka istotnych informacji o systemie gwarantowania depozytów w banku, które warto wziąć pod uwagę, szukając odpowiedniego miejsca dla swoich oszczędności. Ponadto dowiemy się, jakie są skutki upadłości banku dla jego klientów i dowiemy się o systemie gwarantowania depozytów. Bezpieczeństwo depozytów jest istotne dla działalności systemu finansowego w Polsce. W razie upadłości banku są podejmowane nadzwyczajne działania.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bezpieczeństwo aktywów klientów to podstawa systemu bankowego

W Polsce system ubezpieczeń depozytów BFG został wprowadzony w 1995 roku ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Jego celem jest ochrona pieniędzy zgromadzonych przez klientów w bankach w przypadku upadłości lub zawieszenia działalności banku. Środki pieniężne klientów są objęte systemem gwarantowania. System ten gwarantuje zwrot środków zgromadzonych na rachunkach w bankach komercyjnych, spółdzielczych kasach oszczędnościowo - pożyczkowych i oddziałach banków zagranicznych w Polsce. Ważne jest jednak, że w systemie gwarantowania nie są chronione wszystkich rodzajów depozytów, a jedynie te, które stanowią środki pieniężne, w tym m.in. pieniądze zgromadzone na rachunkach osobistych, oszczędnościowych, terminowych i bieżących rachunkach bankowych. Środków gwarantowanych nie może przejąć syndyk masy upadłościowej.

Udział banków w systemie gwarantowania

System gwarantowania depozytów jest obligatoryjny dla wszystkich polskich banków. Polskim systemem gwarantowania są również objęte oddziałów banków zagranicznych. Do obowiązkowego systemu gwarantowania należą również spółdzielcze kasy oszczędnościowo pożyczkowe. Dzięki temu, klienci mogą mieć pewność, że ich środki pieniężne są bezpieczne, niezależnie od tego, w jakich bankach lub spółdzielczych kasach oszczędnościowych założyli depozyt.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny finansowany jest przez wpłaty polskich banków, a także z opłat pobieranych od tych banków. Powyższe dotyczy również oddziału banku zagranicznego i spółdzielczych kas. W systemie gwarantowania depozytów klienci systemu bankowego mogą czuć się bezpiecznie i mieć pewność, że w przypadku niewypłacalności banku ich środki pieniężne zostaną zabezpieczone. Bezpieczeństwo depozytów w bankach jest ważne dla stabilności krajowego systemu finansowego.

Wartość ubezpieczenia w systemie gwarantowania depozytów

Gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego są objęte depozyty o równowartości w złotych  100 tysięcy euro, czyli około 470 tysięcy złotych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia spełnienia warunku. Oznacza to, że w przypadku upadłości banku, klient może liczyć na zwrot zgromadzonych na rachunkach pieniędzy w wysokości do 100 tysięcy euro. W wyjątkowych, indywidualnych sytuacjach objęte ochroną gwarancyjną mogą być depozyty do 200 tys. euro.

Warto jednak pamiętać, że ta kwota dotyczy wszystkich depozytów, jakie dany klient ma w danym banku. Jeśli więc środki pieniężne zgromadzone na naszych rachunkach w banku stanowią w złotych równowartość np. 150 tysięcy euro, to w przypadku upadłości banku, gwarancjami BFG objęta zostanie kwota 100 tysięcy euro. W sytuacji, kiedy chcesz zdeponować większą kwotę skorzystaj z usług więcej niż jednego banku. Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych. 

Czy system gwarantowania depozytów będzie zawsze wypłacalny?

W Bankowym Funduszu Gwarancyjnym jest zgromadzone około 20 mld zł. Tymczasem depozyty klientów indywidualnych, na rachunkach bankowych bieżących i terminowych, objętych gwarancjami BFG, wynoszą łącznie około 1 biliona złotych. Jak widać stanowi to niecałe 2% wartości depozytów obarczonych ryzykiem. W kryzysowej sytuacji w systemie zabrakłoby pieniędzy na wypłaty środków gwarantowanych, co stanowiłoby zagrożenie dla krajowego systemu finansowego.

Przymusowa restrukturyzacja banków

Celem przymusowej restrukturyzacji jest zapewnienie aby Bankowy Fundusz Gwarancyjny posiadał zestaw niezbędnych instrumentów, pozwalających podjąć szybszą i skutecznej interwencję wobec zagrożonych banków krajowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo - pożyczkowych lub oddziału banku zagranicznego dla zapewnienia ciągłości realizacji funkcjonowania bez zagrożenia interesów klientów oraz ochrony stabilności krajowego systemu finansowego. Koszty przymusowej restrukturyzacji powinny przede wszystkim obciążać właścicieli i wierzycieli podmiotu, który jest objęty systemem gwarantowania. Utworzone zostały również specjalne fundusze przymusowej restrukturyzacji (dla banków i domów maklerskich oraz spółdzielczych kas), na które składają się wszystkie podmioty należące do obowiązkowego systemu gwarantowania, które finansują fundusz gwarancyjny.

Działania, jakie podejmuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny w przymusowej restrukturyzacji w trybie postępowania administracyjnego i mogą być poddane następczej kontroli sądowej w zakresie ich zgodności z prawem dotyczącym gwarantowania depozytów.

Procedury wewnętrzne sektora bankowego

Oprócz systemu ubezpieczeń depozytów, istotną kwestią związaną z bezpieczeństwem zgromadzonych w banku pieniędzy są procedury wewnętrzne stosowane przez instytucję finansową. Każdy bank musi więc opracować te dokumenty i ich przestrzegać. Należy dodać, że zasady funkcjonowania banków reguluje ustawa prawo bankowe oraz rozporządzenia wykonawcze. Nadzor nad sektorem bankowym sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Podsumowanie

Polski sektor bankowy nad którym nadzór sprawuje Narodowy Bank Polski ma solidne podstawy. Konta bankowe są uważane za stosunkowo bezpieczne narzędzie finansowe, ale wciąż wiążą się z pewnym ryzykiem wypłaty środków w każdym terminie. Należy dokładnie przemyśleć wszystkie aspekty, zanim podejmie się decyzję o otwarciu konta bankowego, a także korzystać z usług renomowanych i zaufanych banków. System gwarantowanie depozytów nie rozwiąże problemów wszystkich klientów w razie upadłości kilku banków.