Finanse polskiego państwa

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Deficyt budżetowy za okres dziewięciu miesięcy bieżącego roku znalazł się poniżej połowy planowanej na ten rok wartości.

Budżet
Jak podało Ministerstwo Finansów, w okresie styczeń-wrzesień 2014 roku dochody budżetowe wyniosły 209,3 mld PLN. Stanowi to 75,3% kwoty planowanych dochodów. Dochody podatkowe wyniosły w tym okresie 188,5 mld PLN. Z tej kwoty 139,7 mld PLN przyniosły podatki pośrednie obejmujące VAT oraz podatek akcyzowy. Z podatku dochodowego od osób prawnych budżet państwa pozyskał 17,1 mld PLN a od osób fizycznych 30,7 mld PLN. Pozostałe dochody pochodziły z  dochodów niepodatkowych, środków z Unii Europejskiej i innych źródeł.
Wydatki państwa za dziewięć miesięcy br. wyniosły 231,6 mld PLN, co stanowi 71,2% planu. Największą pozycją wydatków były subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego a wyniosły one 42,1 mld PLN. Druga pozycja pod względem wysokości poniesionych wydatków dotyczy dotacji dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które wyniosły 28,0 mld PLN.
W efekcie deficyt budżetowy za okres styczeń-wrzesień br. wyniósł 22,4 mld PLN i stanowił 47,1% planu na 2014 rok.

Zadłużenie
Wzrasta zadłużenie Skarbu Państwa. Pozyskane środki służą głównie finansowaniu potrzeb pożyczkowych państwa. Zadłużenie Skarbu Państwa (SP) na koniec sierpnia 2014 roku wyniosło 755,7 mld PLN i było wyższe o 4,4 mld PLN (o 0,6%) niż miesiąc wcześniej oraz o 82,3 mld PLN niższe niż na koniec 2013 roku. Wzrost zadłużenia wynika z ujemnych potrzeb pożyczkowych netto,  zmiany stanu środków na rachunkach budżetowych oraz różnic kursowych.
Spadek zadłużenia w porównaniu z końcem ubiegłego roku jest efektem umorzenia obligacji skarbowych znajdujących się w portfelach inwestycyjnych Otwartych Funduszy Emerytalnych w lutym 2014 r. w efekcie reformy systemu emerytalnego. Po wyłączeniu efektu umorzenia skarbowych papierów wartościowych zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło od początku 2014 r. o 47,9 mld PLN (o 5,7%), co wynikało głównie z finansowania potrzeb
pożyczkowych budżetu państwa (31,4 mld PLN), różnic kursowych (7,2 mld PLN) i zmiany stanu środków na rachunkach budżetowych (7,0 mld PLN).