Cena złota

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Inwestycje alternatywne

Złoto w odróżnieniu od instrumentów finansowych, walut jak również nieruchomości ma zawsze cenę. Dobre jest w dobrych i trudnych czasach.

Popyt i podaż kreują cenę złota. Od nich zależy trend na tym rynku. Jakie czynniki mają największe znaczenie? Oto 10 najważniejszych.
Waluty. Chociaż złoto nie jest oficjalną walutą, ani żadna z nich nie jest z nim urzędowo powiązana, to jednak posiada wiele cech wspólnych z walutami. Szczególną wartość dla inwestorów przedstawia ujemna korelacja notowań złota i kursu dolara amerykańskiego. Cena złota wzrasta bardziej przy osłabieniu dolara niż spada, gdy się on umacnia.
Ilość dostępnego złota może rosnąć tylko w wyniku produkcji kopalń - w przeciwieństwie do walut, które mogą być drukowane w dowolnej ilości. Ta cecha złota pomaga chronić aktywa inwestorów przed skutkami spadku siły nabywczej „zielonej waluty”. Cena złota jest też ujemnie skorelowana z innymi wiodącymi walutami.
Inflacja. Zjawisko to ma istotny wpływ na postrzeganie złota przez inwestorów i konsumentów. Inflacja oraz oczekiwania inflacyjne na rynku lokalnym mają przełożenie na siłę nabywczą pieniądza, podejmowanie decyzji o bieżących zakupach lub ich odkładanie na przyszłość. Oczekiwania inflacyjne skutkują często ucieczką kapitału do złotych aktywów.
Stopy procentowe. Stopy procentowe są kluczowym elementem wyceny aktywów finansowych, ponieważ odzwierciedlają koszt pozyskania pieniądza. Wywierają one wpływ na wydatki konsumentów a z drugiej strony na decyzje kopalń złota w zakresie poziomu produkcji. Przedłużające się okresy niskich stóp mogą doprowadzić do przegrzania gospodarki i spowodować recesję. Stopy procentowe w USA i inflacja wpływają na atrakcyjność dolara amerykańskiego i jego kurs wobec innych walut. Analizując wpływ stóp procentowych na globalny rynek złota należy uwzględniać ich poziom nie tylko w USA lecz również na całym świecie.
Sytuacja gospodarcza i wzrost dochodów ludności. Zakupy biżuterii, sztabek, monet, inwestycje w fundusze ETF oraz potrzeby przemysłu decydują o wielkości popytu. Wzrost dochodów będących w dyspozycji konsumentów wspomaga wydatki na zakupy złota. Gdy rosną gospodarki krajów rozwijających się wówczas, wynikający z tego wyższy poziom zamożności społeczeństwa, ma pozytywny wpływ na popyt. Ludzie racjonalnie dywersyfikując oszczędności, część pieniędzy przeznaczają na inwestycje w złoto. Przykładem są Chiny, gdzie szybko bogacące się społeczeństwo kupuje od kilku lat duże ilości złota w postaci sztabek, monet i wyrobów jubilerskich.
Gromadzenie rezerw przez banki centralne. Do ostatniego kryzysu finansowego banki centralne sprzedawały znaczące ilości złota. Jednak po jego wybuchu sytuacja się zmieniła – od 2010 roku popyt płynący ze strony tych instytucji przewyższa podaż. Złoto kupują przede wszystkim kraje rozwijające się. Ma to wpływ na relację ogólnego popytu i podaży.  
Sytuacja na rynkach finansowych. Gdy rynki finansowe ulegają wstrząsom wówczas inwestorzy poszukują wysokiej jakości aktywów płynnych, do których zalicza się złoto. Tego rodzaju wydarzenia nie występują regularnie i są trudne do przewidzenia ale mogą mieć destrukcyjny wpływ na aktywa inwestorów. Złoto pozwala na łagodzenie tych strat. Należy dodać, że zawirowania na rynkach finansowych zmieniają tolerancję inwestorów na ryzyko i sposób zarządzania portfelem, w tym zasady dywersyfikacji aktywów.
Ryzyko polityczne. Wzrost napięcia politycznego powoduje zwiększenie obaw, co do zagrożenia stabilizacji politycznej a nawet wybuchu konfliktu społecznego, czy nawet wojny. W takich sytuacjach przestają funkcjonować reguły ekonomii a aktywa finansowe stają się bezużyteczne. Nie spada wtedy do zera wartość złota, które można ukryć, przemieścić i sprzedać, zdobywając w ten sposób środki na przetrwanie.
Ceny ropy naftowej. Ropa naftowa jest surowcem strategicznym we współczesnym świecie. Wyższe ceny tego surowca skutkują zwiększeniem kosztów przedsiębiorstw, w tym transportu, co przekłada się na wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli inflacji. A ta zazwyczaj stymuluje wzrost ceny złota. Wybuch konfliktu zbrojnego w regionie ważnym dla produkcji ropy naftowej lub ograniczenie jej produkcji w wyniku sankcji lub katastrofy wywołuje obawy o wzrost cen tego surowca, a to może spowodować impuls inflacyjny.
Spekulacja. Przepływy wynikające z inwestycji spekulacyjnych mogą wywoływać krótkoterminowe zmiany ceny złota. Szczególnie wtedy, gdy są stymulowane pozycjami lewarowanymi, w tym instrumentami pochodnymi. W efekcie pojawiają się niewielkie zmiany notowań w długoterminowym trendzie cenowym.
Podaż. Ilość dostępnego na rynku złota ma istotny wpływ na jego cenę. Podaż tego kruszcu pochodzi z produkcji kopalń lub z odzysku ze złotych wyrobów. W przeszłości podaż zwiększały wyprzedaże złota realizowane przez banki centralne i międzynarodowe instytucje finansowe. Spadek podaży złota może spowodować jego niedobór na rynku, w efekcie czego kupujący będą skłonni zapłacić wyższą cenę.

Te dziesięć czynników oddziałuje z różną siłą poprzez różne kanały na rynek złota i w konsekwencji na jego notowania. Zmieniający się charakter rynku złota oznacza, że znaczenie każdego z czynników i interakcje między nimi powinny być na bieżąco analizowane. Poznanie i właściwa interpretacja tych czynników pozwoli z większym prawdopodobieństwem przewidywać ceny złota zarówno w krótkiej jak też długiej perspektywie czasowej.

Więcej na temat rynku złota i kształtowaniu sie jego cen mogą powiedzieć eksperci Mennicy Wrocławskiej.