REITs - fundusze nieruchomości w USA

REIT, czyli Fundusz Inwestycyjny Nieruchomości, jest to firma, która jest właścicielem lub finansuje dochodowe nieruchomości. Największy rynek takich funduszy znajduje się w Stanach Zjednoczonych.

Wzorowany na tradycyjnych funduszach inwestycyjnych REIT zapewnia inwestorom regularnie strumienie dochodów, dywersyfikację portfela i długoterminowy wzrostu wartości kapitału. REITs zazwyczaj wypłacają całość swoich dochodów w formie dywidend. A udziałowcy płacą podatek dochodowy od tych dywidend.

REIT pozwala każdemu na inwestowanie w portfele nieruchomości dużej skali tak, jak inwestuje się w innych branżach poprzez zakup akcji. Analogicznie jak inwestorzy zarabiają posiadając akcje w innych przedsiębiorstwach, udziałowcy REITs osiągają zyski mając udział w dochodzie wytwarzanym przez inwestycje w nieruchomości - bez ich posiadania lub bezpośredniego finansowania.

Większość REITs jest notowanych na głównych giełdach, ale są też publiczne nienotowane a także prywatne. Dwa główne rodzaje REIT: kapitałowe (Equity REITs) i hipoteczne (Mortgage REITs). REITs kapitałowe generują dochody z wynajmu i ze sprzedaży posiadanych nieruchomości w długim okresie. REITs hipoteczne inwestują nieruchomości lub w papiery wartościowe powiązane z finansowaniem nieruchomości komercyjnych lub mieszkaniowych.

Dziś REITs są powiązane z niemal wszystkimi sektorami gospodarki, w tym mieszkalnictwem, szpitalami, hotelami, obiektami przemysłowymi, infrastrukturą, domami opieki społecznej, biurowcami, centrami handlowymi, centrami magazynowymi i akademikami. Nieruchomości należące do REITs znajdują się w każdym stanie i wspierają rocznie miliony miejsc pracy w USA. Amerykańskie REITs stały się wzorem dla REITs na całym świecie i obecnie ponad 30 krajów przyjęło regulacje REITs z USA.
Do REITs kwalifikuje się przedsiębiorstwa, które:

 1. inwestują co najmniej 75% aktywów w nieruchomości,
 2. co najmniej 75% dochodu brutto tych przedsiębiorstw pochodzi z czynszów z nieruchomości, odsetek od kredytów hipotecznych finansujących nieruchomości lub sprzedaży nieruchomości,
 3. płacą udziałowcom każdego roku co najmniej 90% dochodu do opodatkowania w formie dywidendy,
 4. jest jednostką, która podlega opodatkowaniu jako korporacja,
 5. jest zarządzane przez zarząd lub powierników,
 6. posiada co najmniej 100 udziałowców,
 7. posiada nie więcej niż 50 procent udziałów w posiadaniu co najwyżej pięciu osób.

REITs przynoszą inwestorom szereg korzyści, w tym:

 1. Dywersyfikacja: W perspektywie długoterminowej, stopy zwrotu z Equity REIT wykazują niewielką korelację ze stopami zwrotu szerokiego rynku akcji.
 2. Dywidendy: REITs notowane na giełdzie zapewniają stabilne strumienie dochodów dla inwestorów.
 3. Płynność: REITs notowane na giełdzie można łatwo kupić i sprzedać.
 4. Wyniki: W długim okresie REITs notowane na giełdzie przynosiły wyższą stopę zwrotu niż indeksy S&P500, Dow Jones Industrial i Nasdaq Composite.
 5. Przejrzystość: REITs są notowane na giełdach na takich samych zasadach, jak inne spółki publiczne i podlegają  takim samym obowiązkom w zakresie raportowania.