Obligacje korporacyjne - finansowanie przedsiębiorstw

Rynek obligacji pełni istotną rolę w finansowaniu przedsiębiorstw. Kupując obligacje korporacyjne na rynku kapitałowym wspomagasz rozwój biznesu, który potrzebije świeżego kapitału.

Czym są obligacje korporacyjne?

Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym, które zobowiązują się do wypłaty odsetek i zwrotu kapitału po określonym czasie. Papiery wartościowe przedsiębiorstw są jednym z rodzajów długu rynkowego dla firmy i stanowią alternatywę dla kredytów bankowych. Wypłacalność emitenta zależy od efektywności finansowej przedsiębiorstwa emitenta .Inwestorzy kupujący obligacje korporacyjne stają się wierzycielami emitenta i mają prawo do dochodzenia swoich roszczeń w przypadku niewypłacalności lub upadłości spółki emitenta. Polski rynek finansowy stanowi dobrą ostoję dla rozwoju rynku obligacji. 

Źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstw

Rynek obligacji pełni istotną rolę w finansowaniu przedsiębiorstw. Stan rozwoju rynku dłużnych papierów wartościowych jest w Polsce dość wysoki. Jednak stopień zadłużenia obligacjami korporacyjnymi jest u nas stosunkowo niski w porównaniu z krajami wysokorozwiniętymi. Od stanu gospodarki krajowej w znacznym stopniu zależy wypłacalność obligacji przedsiębiorstw. Ograniczenia emisji obligacji mogą wynikać z wartości zobowiązań emitenta.

Przedsiębiorstwa emitują obligacje jako instrumenty finansowe rynku kapitałowego aby pozyskać nowe źródła finansowania. Są to długoterminowe dłużne papiery wartościowe emitowane przez korporacje, które pozwalają im pozyskać środki finansowe od inwestorów. Przez emisję obligacji korporacyjnych przedsiębiorstwo może uzyskać nową szansę rozwoju. Oto kilka kluczowych aspektów związanych z obligacjami korporacyjnymi jako źródła kapitału dłużnego dla finansowania rozwoju przedsiębiorstw.

Emisja obligacji

Przedsiębiorstwo decyduje się na emisję obligacji, które są oferowane inwestorom. Emisja obligacji może odbywać się na rynku publicznym lub prywatnym.

Wysokość emisji

Przedsiębiorstwo określa wysokość emisji obligacji, czyli łączną wartość pieniężną, którą zamierza pozyskać poprzez sprzedaż obligacji.

Warunki emisji

Przedsiębiorstwo ustala warunki emisji obligacji, takie jak oprocentowanie, termin wykupu, okres płatności odsetek i ewentualne zabezpieczenia. Warunki emisji mogą się różnić w zależności od preferencji emitenta i atrakcyjności dla inwestorów.

Oprocentowanie

Obligacje korporacyjne są zazwyczaj oprocentowane, co oznacza, że emitent jest zobowiązany do regularnego płacenia odsetek inwestorom. Stopa oprocentowania może być ustalona na stałym poziomie lub powiązana z innym wskaźnikiem, takim jak stopa referencyjna.

Termin wykupu

Przedsiębiorstwo określa termin, w którym jest zobowiązane do spłaty obligacji i zwrócenia kapitału inwestorom. Termin wykupu może być krótkoterminowy (np. kilka lat) lub długoterminowy (np. 10-30 lat).

Zabezpieczenia

Czasami obligacje korporacyjne są zabezpieczone przez aktywa przedsiębiorstwa. W przypadku niewywiązania się emitenta z płatności, inwestorzy mogą mieć prawo do tych aktywów jako rekompensaty.

Rating kredytowy

Przedsiębiorstwa mogą być oceniane przez agencje ratingowe, które przypisują im określony rating kredytowy. Wyższy rating może przyciągnąć więcej inwestorów i umożliwić przedsiębiorstwu uzyskanie lepszych warunków finansowych na rynku obligacji korporacyjnych.

Dywersyfikacja źródeł finansowania

Korzystanie z obligacji korporacyjnych jako źródła kapitału dłużnego na rynku finansowym rozwój rynku windykacyjnego ma wiele korzyści, takich jak większa elastyczność niż tradycyjne kredyty bankowe, możliwość dywersyfikacji źródeł finansowania oraz dostęp do źródła kapitału obcego na rozwój działalności

Warunki emisji obligacji czyli jak wygląda emisja obligacji

Emisja obligacji korporacyjnych jako źródła kapitału wymaga sporządzenia warunków emisji, które są ustalane przez emitenta, czyli podmiot, który emituje te instrumenty finansowe na rynku i pozwalają poznać specyfikę emisji obligacji. Najpierw propozycja nabycia obligacji skierowana do maksymalnie 149 osób w przypadku emisji niepublicznej lub do co najmniej 150 w przypadku procedury emisji obligacji w ramach oferty publicznej. Następnie do potencjalnych inwestorów są przekazywane warunki emisji obligacji które określają następujące kwestie.

Nominał i wartość emisji obligacji

Określają one wartość nominalną jednej obligacji i wielkość kapitału dłużnego pozyskanego przez emitenta. Są podstawą do obliczania odsetek oraz kwoty wykupu w terminie wykupu. Na rynku pierwotnym obligacje będące źródłem kapitału obcego są zazwyczaj sprzedawane po cenie równiej wartości nominalnej lub z dyskontem.

Termin wykupu

Określa datę, w której emitent obligacji będzie zobowiązany do spłaty całkowitej wartości obligacji.

Oprocentowanie

Określa stopę procentową, po której emitent będzie płacił odsetki posiadaczom obligacji. Oprocentowanie może być stałe lub zmienne, powiązane z innym wskaźnikiem, takim jak stawka rynkowa. Odsetki są liczone od wartości nominalnej obligacji.

Termin płatności odsetek

Określa częstotliwość, z jaką emitent będzie płacił odsetki (np. rocznie, półrocznie, kwartalnie).

Zabezpieczenia

Emisje obligacji korporacyjnych wymagają odpowiedniego zabezpieczenia przez określone aktywa emitenta. Jeśli emitent nie spłaci obligacji, każdy nabywca obligacji korporacyjnej może mieć prawo do tych aktywów jako rekompensaty.

Warunki wykupu przedterminowego

Określają ewentualne warunki, w których emitent może zdecydować się na wykup obligacji przed terminem wykupu.

Warunki prawne i podatkowe

Określają wszelkie inne istotne warunki prawne i podatkowe związane z posiadaniem i handlem obligacjami. Należy pamiętać, że dokładne warunki emisji obligacji, jako źródła kapitału dłużnego, mogą się różnić w zależności od emitenta i rodzaju obligacji. Na rynku pierwotnym obligacje sprzedaje emitent lub instytucja finansowa. Inwestorzy zainteresowani zakupem obligacji powinni dokładnie zapoznać się z dokumentem emisyjnym, który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków emisji.

Dlaczego warto kupić obligacje korporacyjne?

Obligacje korporacyjne mają wiele zalet dla inwestorów, które sprawiają, że są atrakcyjną formą lokowania środków finansowych.

Wyższa stopa zwrotu niż posiadają obligacje skarbowe

Obligacje korporacyjne oferują wyższą rentowność niż obligacje skarbowe o podobnym terminie zapadalności, ponieważ wiążą się z większym ryzykiem niewypłacalności emitenta. Im wyższe jest ryzyko kredytowe spółki, tym wyższa jest premia za ryzyko, którą musi zapłacić inwestorowi. Z drugiej strony, im lepsza jest kondycja finansowa i wiarygodność emitenta, tym niższe są odsetki od obligacji. Na przykład, według danych z 23 czerwca 2023 r., rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wynosiła 2,5%, a rentowność 10-letnich obligacji korporacyjnych o ratingu A wynosiła 3,2%, a o ratingu BBB - 4,1%.

Stały i regularny dochód

Obligacje korporacyjne zapewniają stały i regularny dochód z tytułu wypłacanych odsetek, które są zazwyczaj kwartalne lub półroczne. Oprocentowanie obligacji jest ustalane na stałym poziomie lub zmiennym w zależności od wskaźnika referencyjnego, np. WIBOR. Inwestorzy mogą liczyć na otrzymanie odsetek nawet wtedy, gdy spółka nie osiąga zysków. Na przykład, jeśli inwestor kupi obligację korporacyjną o wartości nominalnej 10 000 zł i oprocentowaniu stałym 5% rocznie, to co kwartał otrzyma odsetki w wysokości 125 złotych. Obligacje korporacyjne posiadają wyższe oprocentowanie niż obligacje skarbowe.

Możliwość dywersyfikacji portfela

Obligacje korporacyjne pozwalają na dywersyfikację portfela inwestycyjnego poprzez zróżnicowanie źródeł dochodu i ryzyka. Inwestorzy mogą wybierać spośród różnych branż, sektorów, terminów zapadalności i ratingów kredytowych emitentów. Ponadto obligacje korporacyjne mogą być sprzedawane na rynku wtórnym przed terminem zapadalności, co daje możliwość realizacji zysków lub ograniczenia strat. Na przykład, jeśli inwestor kupi obligację korporacyjną o terminie zapadalności 5 lat i cenie nominalnej 100 zł, a po roku cena tej obligacji wzrośnie do 105 zł, to inwestor może sprzedać ją na rynku wtórnym i zarobić 5 zł na każdej obligacji.

Wyższe oprocentowanie obligacji korporacyjnych

Odsetki od obligacji korporacyjnych są wyższe niż oferują obligacje skarbowe i zależą od sytuacji i renomy emitenta, zabezpieczeń, stóp procentowych, okresu do wykupu oraz popytu. Zyski są opodatkowane 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości 19%. Ponadto zyski kapitałowe ze sprzedaży obligacji korporacyjnych są zwolnione z PIT, jeśli zostały nabyte przed 1 stycznia 2019 r. lub jeśli zostały sprzedane po upływie 6 miesięcy od nabycia.

Obligacje korporacyjne to więc interesująca opcja dla inwestorów poszukujących wyższej stopy zwrotu, stałego i regularnego dochodu, możliwości dywersyfikacji portfela i preferencyjnego opodatkowania.

Zabezpieczenie obligacji jako środka finansowania przedsiębiorstwa

Pod względem zabezpieczenia istnieją różne rodzaje obligacji służące do finansowania działalności przedsiębiorstw. Poniżej kilka przykładów.

Obligacje zabezpieczone hipotecznie

Te obligacje są zabezpieczone przez określony nieruchomościowy majątek emitenta, na przykład przez hipotekę na nieruchomościach. W przypadku, gdy emitent nie wywiązuje się z płatności, inwestorzy mają prawo do otrzymania rekompensaty z dochodów z zabezpieczonej nieruchomości.

Obligacje zabezpieczone aktywami

Te obligacje są zabezpieczone przez określone aktywa emitenta, takie jak nieruchomości, zapasy, maszyny lub inne wartościowe składniki bilansu. W przypadku niewypłacalności emitenta, inwestorzy mają prawo do rekompensaty ze sprzedaży lub zabezpieczonych aktywów.

Obligacje zabezpieczone poręczeniem lub zastawem

Poręczycielem obligacji może być podmiot dominujący, inna firma, Skarb Państwa lub osoby fizyczne.

Obligacje częściowo zabezpieczone

Jest to pośrednia forma zabezpieczenia do pewnej kwoty.do pewnej kwoty. Odsetki od takich obligacji nie są najwyższe ale też nie najniższe.

Niezabezpieczone obligacje korporacyjne

Niektóre obligacje nie posiadają specjalnego zabezpieczenia i opierają się wyłącznie na ogólnej zdolności emitenta do wywiązania się z płatności. Takie obligacje mają wysokie odsetki, ponieważ są najbardziej ryzykowne.

Catalyst - rynek obligacji GPW

Rynek obligacji Catalyst to zorganizowany rynek obrotu instrumentami dłużnymi w Polsce, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest to dedykowana platforma, która umożliwia obroty obligacjami, listami zastawnymi, bonami oraz innymi instrumentami dłużnymi. Instytucja ta pokazuje, jaki jest stan rozwoju rynku obligacji. Na każdym z segmentów rynku Catalyst są notowane dłużne papiery wartościowe.

Główne cechy rynku obligacji Catalyst prezentuję poniżej.

Transparentność

Rynek Catalyst zapewnia przejrzystość procesu obrotu obligacjami, w tym publikację informacji o emisjach, notowaniach, obrocie oraz sprawozdania finansowe emitentów.

Elastyczność

Na rynku wtórnym Catalyst mogą być notowane różnorodne dłużne papiery wartościowe, o różnych terminach wykupu, oprocentowaniu, zabezpieczeniach itp.

Zwiększona płynność

Dzięki rynkowi Catalyst dłużne papiery stają się bardziej płynne, co umożliwia łatwiejszą wymianę i obroty na rynku wtórnym. To sprzyja większej atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów.

Publiczna prezentacja firmy

Rynek obrotu obligacjami Catalyst pozwala na publiczną prezentację emitenta, który ma okazję zaistnieć jako rzetelny podmiot korzystający z rynku długu.

Nadzór i regulacje

Rynek Catalyst jako zorganizowany rynek podlega nadzorowi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz innych właściwych organów regulacyjnych, co zapewnia bezpieczeństwo i zgodność z przepisami rynkowymi. Skłania to inwestorów do postrzegania rynku obligacji, jako miejsca do osiągania przyzwoitych dochodów przy relatywnie niskim ryzyku.

Ryzyko inwestycji w obligacje korporacyjne wyższe niż w obligacje skarbowe

Jednak obligacje korporacyjne jako dłużne papiery wartościowe wiążą się również z pewnymi ryzykami, których należy być świadomym przed podjęciem decyzji o inwestycji. Oto niektóre z nich:

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe oznacza możliwość, że emitent nie będzie w stanie wypłacić odsetek lub zwrócić kapitału w terminie. Ryzyko kredytowe zależy od kondycji finansowej i efektywności finansowej przedsiębiorstwa, która jest oceniana przez agencje ratingowe, takie jak Moody's, Standard & Poor's czy Fitch. Im niższy jest rating kredytowy spółki, tym większe jest ryzyko kredytowe emitenta papierów dłużnych i tym niższa jest cena obligacji na rynku wtórnym. Na przykład, jeśli spółka ma rating kredytowy B i popadnie w problemy finansowe, to inwestorzy, którzy kupili obligacje na rynku pierwotnym mogą stracić część lub całość swojej inwestycji w szczególności, kiedy posiadają niezabezpieczone obligacje korporacyjne.

Obligacje korporacyjne wykazują się wyższym ryzykiem inwestycyjnym niż obligacje skarbowe. Te drugie są gwarantowane przez Skarb Państwa. Ewentualna niewypłacalność mogłaby być spowodowana bankructwem państwa, co jest mało prawdopodobne.

Ryzyko stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej oznacza możliwość, że zmiana stopy procentowej na rynku wpłynie na wartość obligacji. W przypadku obligacji zwykle obowiązuje zasada, że im wyższa jest stopa procentowa, tym niższa jest cena obligacji i odwrotnie. Ryzyko stopy procentowej dotyczy głównie obligacji o stałym oprocentowaniu jako podstawy finansowania przedsiębiorstwa, ponieważ ich rentowność jest ustalona na cały okres trwania obligacji. Obligacje o zmiennym oprocentowaniu są mniej narażone na ryzyko stopy procentowej, ponieważ ich rentowność dostosowuje się do zmian wskaźnika referencyjnego. Na przykład, jeśli stopa procentowa na rynku wzrośnie z 3% do 4%, to cena obligacji o stałym oprocentowaniu 5% spadnie z 100 zł do 96 zł.

Ryzyko płynności

Od niej zależy wypłacalność obligacji przedsiębiorstw. Ryzyko płynności oznacza możliwość, że nie będzie możliwe sprzedanie obligacji na rynku wtórnym w pożądanym momencie i po korzystnej cenie. Ryzyko płynności zależy od wielu czynników, takich jak wielkość emisji, termin zapadalności, rating kredytowy, popyt i podaż na rynku czy sytuacja gospodarcza. Im większe jest ryzyko płynności, tym większa jest różnica między ceną kupna a sprzedaży obligacji (tzw. spread). Na przykład, jeśli inwestor chce sprzedać obligację korporacyjną o terminie zapadalności 10 lat i cenie nominalnej 100 zł, a na rynku nie ma wystarczającej liczby kupców, to może być zmuszony sprzedać ją po cenie niższej niż jej wartość.

Podsumowanie

Polski rynek finansowy, w ramach którego funkcjonuje zorganizowany rynek obrotu obligacjami zapewnia płynność inwestycji.Obligacje korporacyjne jest to forma inwestycji i źródła kapitału dłużnego dla finansowania firm, która wymaga odpowiedniej analizy i oceny ryzyka. Inwestorzy zamierzający kupić obligacje na rynku kapitałowym powinni dokładnie zapoznać się z warunkami emisji, sprawdzić rating kredytowy emitenta i stan jego efektywności finansowej a jednocześnie porównać rentowność i ryzyko różnych papierów dłużnych oraz monitorować zmiany na rynku. Tylko wtedy można podjąć świadomie ryzyko.

FAQ

Q. Co to są obligacje korporacyjne?

A. Obligacje korporacyjne są dłużnymi papierami wartościowymi emitowanymi przed przedsiębiorstwo w celu finansowania wydatków na inwestycyjnych lub bieżących. Emitent zobowiązuje się do zwrotu pożyczonej kwoty i wypłaty ustalonych odsetek w ustalonych terminach.

Q. Gdzie mogę kupić obligacje?

A. Miejscem zakupu obligacji jest rynek pierwotny, gdzie emitent oferuje obligacje. Ponadto kupisz obligacje na rynku wtórnym Catalyst za pośrednictwem domu maklerskiego.

Q. Od czego zależy oprocentowanie obligacji korporacyjnych?

A. Oprocentowanie papierów dłużnych, jakimi są obligacje korporacyjne zależy od sytuacji finansowej emitenta, wielkości i rodzaju zabezpieczeń, stóp procentowych i popytu inwestycyjnego.

Q. Co to jest rynek obrotu Catalyst

A. Jest to zorganizowany rynek obrotu instrumentami dłużnymi w Polsce, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest to dedykowana platforma, która umożliwia handel instrumentami dłużnymi.