Konta firmowe

Posiadanie konta bankowego jest obowiązkowe w przypadku każdej firmy, bez względu na jej formę prawną, wielkość i charakter działalności.

Konta firmowe są to rachunki bieżące przeznaczone dla osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego oraz podmiotów nie posiadających osobowości prawnej. Przez konto firmowe winny przechodzić rozliczenia wszystkich transakcji, których wartość przekracza kwotę równoważną 3.000 euro, przeliczoną wg aktualnego kursu walut NBP. W ramach konta firmowego mogą być oferowane bezpłatne przelewy do ZUS oraz Urzędu Skarbowego, jak również bezpłatne przelewy do innych odbiorców.

Często banki prowadzą bezpłatnie takie rachunki. Oprocentowanie bieżace jest w takich przypadkach zerowe lub bardzo niskie. Do konta może być dodana karta płatnicza. Wygodę transakcji zapewniają systemy bankowości elektronicznej. Przedsiębiorstwo może lokować wolne środki na depozytach over night lub na inne terminy. Można zawrzeć z bankiem umowę dotyczącą automatycznego lokowania wolnych śrdków na lokacie. Wówczas bank przyjmie oprocentowanie standardowe. Warto jednak każdorazowo negocjować stawkę oprocentowania. Pozwala to na osiągnięcie wyższych przychodów odsetkowych.

Aby otworzyć konto dla firmy, należy przedłożyć w banku dokumenty poświadczające prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku osób fizycznych prowadzących działaność gospodarczą wymagany jest dokument zawierający wpis do rejestru, REGON oraz NIP. Spółki dodatkowo okazują umowę spółki oraz wyciąg z rejestru KRS w przypadku spółek prawa handlowego. W każdym przypadku należy złożyć do banku wzory podpisów osób, które są upoważnione do dysponowania kontem.