Mezzanine

Przykłady finansowania

Finansowanie wykupów lewarowanych przedsiębiorstw (LBO, MBO, MBI itp.) może polegać na udzieleniu przez bank pożyczki na zakup pakietu kontrolnego akcji lub udziałów w innym podmiocie. Walory te stanowią zabezpieczeniu udzielonej pożyczki a także źródło spłaty zobowiązania. Oczekiwany wkład własny klienta wynosi 10%-25% wartości transakcji.  
Przy finansowaniu rozwoju i projektów inwestycyjnych bank jest zainteresowany głównie projektami ponadstandardowymi, o dobrych perspektywach, w szczególności opartych na nowoczesnych technologiach, w spółkach z jasno określonymi oraz wiarygodnymi planami działania. Oferta finansowania dotyczy również podmiotów nie posiadających standardowej zdolności kredytowej.
Przy finansowaniu pomostowym IPO bank nabywa pakiet akcji, ktore stanowią wynagrodzenie za organizację publicznej oferty. Dostarczony na kilka miesięcy wcześniej kapitał pozwoli spółce dokonać niezbędnych restrukturyzacji oraz sfinansować przygotowanie do wejścia na parkiet giełdowy. Tak dofinansowana spółka ma szansę do pomyślny debiut giełdowy.
W przypadku wycofania lub wymiany akcjonariusza lub udziałowca bank nabędzie na pewien okres posiadane przez niego akcje lub udziały zobowiązując się do ich późniejszej odsprzedaży wskazanym osobom.
Finansowanie rekapitalizacji polega na dostarczeniu przez bank do spółki środków niezbędnych dla przeprowadzenia skupu akcji lub udziałów. Sytuacje takie mają miejsce wówczas, gdy walne zgromadzenie akcjonariuszy lub udziałowców spółki postanawia o obniżeniu kapitału własnego. Zazwyczaj oferowana skupu akcji winna przewyższać ich cenę rynkową. W przeciwnym przypadku taka operacja może nie dojść do skutku.
Finansowanie restrukturyzacji polega na udzieleniu przez bank pożyczek niezbędnych dla realizacji programów naprawczych w spółkach posiadających potencjał rozwojowy. W ten sposób bank może uratować przedsiębiorstwo przed bankructwem, dając mu jednocześnie szansę rozwoju.

Przedsiębiorstwa korzystające z usługi finansowania mezzanine osiągają szereg korzyści:
  • Finansowanie tańsze niż private equity lub publiczna emisja akcji i wprowadzenie ich na giełdę.
  • Finansowanie dopasowane do indywidualnych potrzeb, możliwości i strategii rozwoju.
  • Finansowanie dostępne pomimo braku standardowej zdolności kredytowej.
  • Finansowanie dostępne pomimo braku wystarczających zabezpieczeń na aktywach przedsiębiorstwa.
  • Szansa na sfinansowanie nowego przedsięwzięcia, modernizacji, rozwoju, ekspansji, restrukturyzacji.
  • Spłata kapitału na koniec okresu finansowania.
  • Możliwość ustalenia harmonogramu spłaty odsetek dostosowanego do przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie.
  • Finansowanie oparte na istniejącym, zweryfikowanym biznes planie.
  • Możliwość wliczania odsetek w koszty podatkowe.
  • Kompleksowa obsługa w pełnym zakresie.

Porównanie różnych form finansowania

Cecha

Kredyt bankowy

Emisja obligacji śmieciowych

Mezzanine

Kapitał własny

Priorytet spłaty

Wysoki

Średni

Niski

Nie ma spłaty, z wyjątkiem wycofania wspólnika lub umorzenia akcji (udziałów)

Wymagane zabezpieczenia

Wysokie, określone przez bank

Brak

Zazwyczaj brak

Nie dotyczy

Termin wymagalności

1-10 lat

1-10 lat

 do 10 lat

Nieograniczony

Termin spłaty zobowiązania

Raty kapitałowo-odsetkowe, zazwyczaj w okresach miesięcznych

Wartość nominalna przy wykupie, odsetki okresowo (co pół roku lub rok)

Kapitał przy wykupie, odsetki w okresie spłaty lub na koniec umowy

Nie ma spłaty kapitału ani wypłaty  odsetek, tylko wypłaty dywidend

Oprocentowanie odsetek

Oprocentowanie zazwyczaj zmienne

Oprocentowanie zazwyczaj zmienne

Stałe lub zmienne

Dywidenda ustalana przez Walne Zgromadzenie

Prawo nabycia akcji nowej emisji

Nie dotyczy

Czasami

W postaci warrantów lub obligacji zamiennych

Tak, w postaci prawa poboru.

Płynność

Wysoka

Niska

Bardzo niska

Wysoka, jeżeli akcje są w obrocie publicznym

Powiązane artykuły