Projekt GPW i EBOR wesprze rozwój polskiego rynku kapitałowego

KOMUNIKAT PRASOWY Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

· GPW i EBOR prowadzą wspólny projekt, którego celem jest identyfikacja kluczowych czynników wzrostu i barier oraz przygotowanie rekomendacji dotyczących dalszego rozwoju polskiego rynku kapitałowego

· Wyłoniona zostanie firma doradcza z doświadczeniem w dziedzinie rynków kapitałowych, która opracuje analizę porównawczą czynników mających wpływ na konkurencyjność krajowego rynku, uwzględniającą najlepsze światowe praktyki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) prowadzą wspólny projekt mający na celu przygotowanie raportu porównującego kluczowe czynniki mające wpływ na wzrost konkurencyjności polskiego rynku kapitałowego i GPW na tle innych rynków.

Wnioski z raportu zostaną wykorzystane do dyskusji nt. inicjatywy utworzenia Unii Rynków Kapitałowych oraz do prowadzenia dialogu z instytucjami otoczenia regulacyjnego i rynkowego. Ma to na celu wprowadzenie niezbędnych zmian legislacyjnych oraz zapewnienie narzędzi wspierających dalszy rozwój krajowego rynku kapitałowego.

„W dobie swobodnego przepływu kapitału i w szybko zmieniającym się otoczeniu rynkowym musimy zintensyfikować działania podnoszące konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego. Powinniśmy dostosować nasze prawo i standardy do tych, które obowiązują na bardziej dojrzałych rynkach, by umożliwić zastosowanie najlepszych światowych praktyk. Liczę, że wnioski płynące z raportu staną się kanwą do merytorycznej dyskusji i przyczynią się do konkretnych działań. Skorzysta na tym zarówno polska gospodarka, jak i wszyscy uczestnicy krajowego rynku kapitałowego – powiedział Paweł Tamborski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Doświadczenie EBOR-u w realizacji podobnych projektów gwarantować będzie jego wysoką jakość i obiektywizm. GPW i EBOR będą wspólnie partycypować w kosztach przygotowania raportu, którego opracowanie zostanie zlecone firmie doradczej z doświadczeniem w dziedzinie rynków kapitałowych i uznanymi dokonaniami we współpracy z giełdami na świecie.

„Bardzo cieszymy się, że prowadzimy to ważne przedsięwzięcie wspólnie z GPW. Ten projekt wpisuje się ściśle w cele strategii krajowej EBOR dla Polski, która określa rozwój rynków kapitałowych jako główny filar programu dla instytucji finansowych. Ponadto projekt pomoże Bankowi w realizacji ambitnej inicjatywy w zakresie lokalnej waluty i lokalnych rynków kapitałowych, wspierającej rozwój infrastruktury rynku – powiedział Grzegorz Zieliński, Dyrektor EBOR-u na Polskę.

Szczegółowe cele projektu:

· przegląd bieżącego stanu oraz identyfikacja czynników wzrostu i barier w dalszym rozwoju polskiego rynku kapitałowego,

· porównanie lokalnego rynku kapitałowego z rynkami na podobnym etapie rozwoju oraz z wybranymi rynkami rozwiniętymi,

· wskazanie możliwych usprawnień i sformułowanie rekomendacji,

· opracowanie planu działań w zakresie wdrożenia rekomendacji.