Trzy kwartały w polskiej gospodarce

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W okresie dziesięciu miesięcy bieżącego roku w polskiej gospodarce utrzymywały się tendencje wzrostowe, choć w trzecim kwartale w niektórych obszarach uległy osłabieniu.

W okresie dziewięciu miesięcy 2014 roku produkcja sprzedana przemysłu, pomimo spowolnienia dynamiki w trzecim kwartale, wzrosła w większym stopniu niż przed rokiem. Produkcja budowlano-montażowa była wyższa niż rok wcześniej, kiedy miał miejsce głęboki spadek. Sprzedaż detaliczna wzrastała w szybszym tempie niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W szczególności pozytywny wpływ na poziom sprzedaży miała wysoka jej dynamika w pierwszym półroczu br.
Jednak dane PMI® opracowane przez Markit na zlecenie HSBC wskazują na pogorszenie warunków w polskim sektorze przemysłowym w trzecim kwartale br. Indeks PMI trzeci z kolei miesiąc znajdował się poniżej poziomu 50, który stanowi granicę między wzrostem a recesją. Wrześniowy odczyt tego wskaźnika wyniósł 49,5 i był o 0,5 pkt. wyższy niż miesiąc wcześniej.
W tym roku nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy, z każdym miesiącem wzrastało zatrudnienie i następował spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu września była najniższa od czterech lat.
Przeciętne miesięczne nominalne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie trzech kwartałów br. wzrosły w skali roku szybciej niż przed rokiem. W miesiącach lipiec-wrzesień odnotowano deflację, co oznacza, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych były niższe niż rok wcześniej. Dzięki niskiej dynamice cen konsumpcyjnych nastąpił szybszy niż w poprzednich latach wzrost siły nabywczej płac oraz świadczeń emerytalno-rentowych.
W okresie trzech kwartałów br. nastąpił wzrost obrotów towarowych handlu zagranicznego w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. Eksport szybciej wzrastał niż import, co spowodowało, że zmniejszyło się ujemne saldo handlowe w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.