Bilans płatniczy w lipcu 2014

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W lipcu odnotowano ujemne saldo na rachunku obrotów bieżących. Jednak jest to wynik lepszy niż rok wcześniej.

Jak poinformował Narodowy Bank Polski, w lipcu 2014 roku odnotowano ujemne saldo na rachunku obrotów bieżących, które wyniosło 173 mln EUR. Rok wcześniej saldo też było ujemne i wyniosło 566 mln EUR.
Na wartość tego salda złożyły się dodatnie salda: obrotów towarowych (393 mln EUR), usług (353 mln EUR) i transferów bieżących (351 mln EUR) oraz ujemne saldo dochodów (1.270 mln EUR). W analogicznym miesiącu 2013 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 566 mln EUR. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 1.273 mln EUR.
W lipcu br. eksport towarów wyniósł 14.071 mln EUR, a import 13.678 mln EUR. W porównaniu z danymi za lipiec 2013 roku wartość eksportu towarów była wyższa o
843 mln EUR, tj. o 6,4%. Import towarów wzrósł o 587 mln EUR, tj. o 4,5%. Dodatnie saldo obrotów towarowych wyniosło 393 mln EUR i było wyższe o 256 mln EUR w porównaniu z danymi za lipiec ubiegłego roku.
Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 2.843 mln EUR. W porównaniu do analogicznego miesiąca 2013 r. były wyższe o 98 mln EUR, tj. o 3,6%.
Wartość rozchodów wyniosła 2.490 mln EUR i była wyższa o 149 mln EUR, tj. o 6,4%. Na dodatnie saldo usług, w wysokości 353 mln EUR, złożyły się dodatnie salda usług transportowych (351 mln EUR) i pozostałych usług (9 mln EUR) oraz ujemne saldo podróży zagranicznych (7 mln EUR).
W lipcu br. ujemne saldo dochodów wyniosło 1.270 mln EUR. W analogicznym miesiącu 2013 r. było ono również ujemne i stanowiło 1.487 mln EUR. Saldo dochodów wynikało z dodatniego salda wynagrodzeń pracowników (199 mln EUR) oraz ujemnego salda dochodów z inwestycji (1.469 mln EUR).
Napływ środków z Unii Europejskiej wyniósł w lipcu br. 431 mln EUR, a w transferach kapitałowych 1.472 mln EUR. W tym samym czasie Polska wpłaciła do budżetu Unii Europejskiej z tytułu składek i opłat członkowskich 254 mln EUR. W efekcie saldo transferów z Unią Europejską było dodatnie i wyniosło 1.649  mln EUR.
Saldo rachunku finansowego było w lipcu br. ujemne i wyniosło 1.453 mln EUR.
Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było w analizowanym okresie dodatnie i wyniosło 420 mln EUR, na co złożyły się:
-    reinwestowane zyski (293 mln EUR),
-    napływ środków w postaci dłużnych instrumentów (136 mln EUR),
-    odpływ netto środków zmniejszający kapitały własne polskich przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania (9 mln EUR).

W lipcu 2014 r. saldo zagranicznych inwestycji portfelowych było ujemne i wyniosło 217 mln EUR. Nierezydenci zmniejszyli o 287 mln EUR netto inwestycje w udziałowe papiery wartościowe. W tym samym czasie inwestycje nierezydentów w dłużne papiery wartościowe zwiększyły się o 70 mln EUR.
Saldo pozostałych inwestycji nierezydentów w Polsce było w lipcu br. ujemne i wyniosło 777 mln EUR, na co wpływ miał spadek zobowiązań sektora przedsiębiorstw o 847 mln EUR oraz wzrost zobowiązań NBP o 103 mln EUR.
W lipcu br. saldo inwestycji rezydentów za granicą było dodatnie i wyniosło 2.013 mln EUR.
Napływ kapitału w wysokości 1.476 mln EUR dotyczył przede wszystkim polskich inwestycji bezpośrednich za granicą. Rezydenci zmniejszyli swoje aktywa zagraniczne z tytułu pozostałych inwestycji o 585 mln EUR, natomiast należności z tytułu inwestycji portfelowych wzrosły o 48 mln EUR. Transakcje zrealizowane na rzecz klientów NBP oraz transakcje własne NBP spowodowały wzrost wartości aktywów rezerwowych o 1.993 mln EUR. Na koniec lipca 2014 r. stan oficjalnych aktywów rezerwowych wyniósł 77.272 mln EUR.