Wyniki Grupy GPW za I kwartał 2016

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

Wynik netto Grupy Kapitałowej GPW nieznacznie niższy niż rok wcześniej po oczyszczeniu ze zdarzeń jednorazowych. Przychody ze sprzedaży na poziomie 81,0 mln zł. Spadek kosztów operacyjnych rok do roku we wszystkich kategoriach i w efekcie wskaźnik kosztów do przychodów na poziomie 46,5%.

W I kwartale 2016 r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, pozostając pod wpływem trudnego otoczenia rynkowego, kontynuowała działania rozwojowe w zakresie poszerzania bazy klientów, budowania płynności na rynkach finansowym i towarowym oraz dyscypliny kosztowej zwiększającej efektywność Grupy.

W minionym kwartale Grupa GPW wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 81,0 mln zł oraz zysk netto w wysokości 34,9 mln zł – o 0,7 mln zł (1,8%) niższy niż rok wcześniej (po oczyszczeniu ze zdarzeń jednorazowych1). Obniżenie przychodów ze sprzedaży wynikało w głównej mierze ze słabszego kwartału na rynku finansowym, będącego efektem niskiej kapitalizacji krajowych spółek i tym samym spadku obrotów akcjami, oraz z obniżki opłat transakcyjnych obowiązujących na GPW od początku 2016 r. Spadek obrotów został częściowo zneutralizowany skutecznymi działaniami GPW mającymi na celu akwizycję nowych klientów – głównie w ramach programów wspierania płynności – którzy w I kwartale 2016 r. wygenerowali 9,4 mld zł dodatkowego obrotu na rynku akcji w porównaniu do 21 mld zł w całym 2015 r. W rezultacie przychody z rynku finansowego wyniosły w I kwartale 2016 r. 44,5 mln zł – o 11,5% mniej niż rok wcześniej. Przychody z rynku towarowego w I kwartale 2016 r. wyniosły 36,1 mln zł.

– W ostatnich miesiącach utrzymuje się trudna sytuacja na rynku akcji z uwagi na widoczny odpływ inwestorów. Tym bardziej istotna jest kontynuacja działań prowadzonych przez GPW w celu przyciągnięcia na rynek nowych inwestorów zagranicznych i dostarczycieli płynności. Kontynuujemy spotkania z cyklu Polish Capital Market Day, promujące polskie spółki za granicą, przywróciliśmy oczekiwaną przez uczestników rynku usługę kolokacji, a w najbliższych dniach działalność operacyjną rozpocznie ABN AMRO Clearing. Jestem przekonany, że działania te wraz z kolejnymi, które planujemy, przyczynią się do poprawy płynności i wartości obrotów na GPW – powiedział Grzegorz Zawada, Wiceprezes Zarządu GPW.

Koszty operacyjne w I kwartale 2016 r. znalazły się na poziomie o 13% niższym niż rok wcześniej (po oczyszczeniu ze zdarzeń jednorazowych1), co przekłada się na wskaźnik kosztów do przychodów równy 46,5%.

– Koncentrujemy nasze działania na jak najbardziej efektywnym zarządzaniu bazą kosztów, aby zaoszczędzone w rezultacie środki inwestować w obszarach tworzących potencjał dla rozwoju zarówno Grupy GPW, jak i całego rynku kapitałowego w Polsce – powiedział Paweł Dziekoński, Wiceprezes Zarządu GPW, odpowiedzialny za sprawy finansowe.

Omówienie wyników finansowych Grupy GPW za I kw. 2016 r.

Zysk netto

Zaraportowany zysk netto Grupy GPW w I kwartale 2016 r. wyniósł 26,3 mln zł. Na jego niższy poziom wpłynęła nowa praktyka GPW w zakresie księgowania opłat na KNF. Do końca 2015 r. GPW i spółki zależne ujmowały tę opłatę w rachunku wyników proporcjonalnie w każdym kwartale roku. Począwszy od 2016 r. koszty te są ujmowane jednorazowo w I kwartale. W efekcie, mimo że od początku 2016 r. obowiązuje nowy model finansowania nadzoru w Polsce, zakładający spadek rocznych obciążeń GPW z tego tytułu o około połowę w stosunku do 2015 r., w I kwartale br. opłata ta zwiększyła się blisko dwukrotnie rok do roku. W kolejnych kwartałach 2016 r. nie będzie ona jednak już rozpoznawana. Analogiczne podejście zostało zastosowane w przypadku KDPW – jednostki stowarzyszonej Giełdy. Po sprowadzeniu do porównywalności (wyłączenie opłaty Grupy GPW i Grupy KDPW przypadających na II-IV kwartał) zysk netto wyniósł 34,9 mln zł, czyli wzrósł o blisko 24% w stosunku do IV kwartału 2015 r. i spadł o niecałe 2% rok do roku (po dodatkowym oczyszczeniu wyniku I kwartale 2015 r. z efektu rozwiązania rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe i nagrody jubileuszowe).

Przychody z rynku finansowego

W I kwartale 2016 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym wyniosły 44,5 mln zł, co oznacza spadek o 11,5 % rok do roku oraz 9,2% względem poprzedniego kwartału. Tym samym przychody z rynku finansowego stanowiły w I kwartale 54,9% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy GPW, w porównaniu do 58,4% w IV kwartale 2015 r. i 57,0% rok wcześniej. Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, obsługi emitentów i sprzedaży informacji.

Obsługa obrotu na rynku finansowym

W IV kwartale 2016 r. przychody z obsługi obrotu na rynku finansowym wyniosły 28,3 mln zł w porównaniu do 34,4 mln zł rok wcześniej (-17,6%) i 33,2 mln zł w IV kwartale 2015 r. (-14,7%). Spadek przychodów jest efektem przede wszystkim obniżenia aktywności inwestorów na rynku akcji (spadek obrotów ramach arkusza zleceń o 14,4% rdr i 9,6% kdk), co w połączeniu obniżką opłat transakcyjnych obowiązującą na GPW od 1 stycznia 2016 r. przełożyło się na łączny spadek przychodów z tytułu obrotu akcjami do poziomu 21,0 mln zł (-22,1% rdr, -19,1% kdk). W I kwartale 2016 r. odnotowano jednocześnie wzrost przychodów z tytułu obrotu instrumentami pochodnymi do poziomu 3,1 mln zł, czyli o 11,4% w porównaniu do I kwartału 2015 r. oraz o 5,5% względem poprzedniego kwartału.

Obsługa emitentów

W I kwartale 2016 r. przychody Grupy GPW z tytułu obsługi emitentów na rynku finansowym wyniosły 5,9 mln zł, co oznacza spadek o 5,9% rok do roku oraz spadek o 2,8% względem poprzedniego kwartału. Tym samym przychody z obsługi emitentów w I kwartale 2016 r. stanowiły 7,2% całkowitych przychodów Grupy GPW.

Sprzedaż informacji

Przychody ze sprzedaży informacji osiągnęły w I kwartale 2016 r. rekordowy poziom i wyniosły 10,3 mln zł wobec 9,6 mln zł rok wcześniej (+6,8%) i 9,7 mln zł w poprzednim kwartale (+5,7%). Tym samym ich udział w całkowitych przychodach GK GPW wzrósł do 12,7%. Wzrost przychodów z tytułu sprzedaży danych rynkowych jest przede wszystkim efektem rozwoju oferty Grupy GPW w zakresie danych non-display, wykorzystywanych do handlu elektronicznego.

Przychody z rynku towarowego

W I kwartale 2016 r. przychody ze sprzedaży na rynku towarowym wyniosły 36,1 mln zł, co oznacza spadek o 3,3% rok do roku i jednocześnie wzrost o 5,5% względem IV kwartału 2015 r. Na przychody z rynku towarowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia i rozliczenia transakcji.

Obsługa obrotu na rynku towarowym

Przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym w I kwartale 2016 r. spadły do poziomu 16,6 mln zł, czyli o 10,2% rok do roku i o 5,7% względem IV kwartału 2015 r. Przychody Grupy GPW z tytułu prowadzenia obrotu energią elektryczną wyniosły w I kwartale 2016 r. 2,7 mln zł, w porównaniu do 4,6 mln zł w IV kwartale 2015 r. (-41,8%) oraz 3,5 mln zł rok wcześniej (-25,1%). Spadek przychodów z tytułu obrotu energią elektryczną zarówno kdk, jak i rdr wynika z niższego wolumenu obrotu na rynku transakcji terminowych (-49,9% kdk oraz -32,4% rdr). Przychody z tytułu prowadzenia obrotu gazem wyniosły w I kwartale 2016 r. 2,5 mln zł, co oznacza spadek o 6,7% rok do roku i wzrost o 45,5% względem IV kwartału 2015 r. Największa część przychodów GK GPW z obsługi obrotu na rynku towarowym pochodzi z obrotu prawami majątkowymi. W I kwartale 2016 r. wyniosła ona 9,5 mln zł, czyli o 9,1% mniej niż rok wcześniej oraz o 4,0% więcej niż kwartał wcześniej.

Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia

W I kwartale 2016 r. przychody z prowadzenia RŚP wyniosły 8,0 mln zł, co oznacza wzrost o 4,4% rok do roku oraz wzrost o 44,1% względem IV kwartału 2015 r. Łączny wolumen wystawionych w I kwartale 2016 r. świadectw pochodzenia wyniósł 16,7 TWh (-4,9% rdr oraz +75% kdk), a w obszarze umorzeń – 9,7 TWh (+128,5% rdr). Pozytywna zmiana przychodów z prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia wynika przede wszystkim z wysokich przychodów z tytułu umorzenia zielonych świadectw pochodzenia, a w mniejszym stopniu także z wyższych przychodów z tytułu wystawienia i ewidencji praw majątkowych.

Rozliczanie transakcji

Przychody z rozliczenia transakcji wyniosły w I kwartale 2016 r. 11,5 mln zł, co wobec I kwartału 2015 r. oznacza wzrost o 2,8% oraz wzrost o 4,0% kdk. Wzrost przychodów w porównaniu do IV kwartału 2015 r. wynika z wzrostu wolumenów dostaw na rynku gazu oraz wolumenu obrotu kogeneracyjnymi świadectwami pochodzenia.

Koszty działalności operacyjnej

W I kwartale 2016 r. zaraportowane koszty działalności operacyjnej wyniosły 46,1 mln zł. Zasadniczy wpływ na ich poziom miało jednorazowe księgowanie opłat rocznych na KNF. Po oczyszczeniu z wpływu tych opłat przypadających na II-IV kwartał, koszty operacyjne wyniosły 37,7 mln zł, czyli o 13,5% mniej niż rok wcześniej (po dodatkowym oczyszczeniu kosztów osobowych I kwartale 2015 r. z efektu rozwiązania rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe i nagrody jubileuszowe) i o 17,9% mniej niż w IV kwartale 2015 r. Tym samym wskaźnik kosztów do przychodów wyniósł 46,5%.

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych

W I kwartale 2015 r. strata Grupy GPW z tytułu udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych wyniosła 1,4 mln zł w porównaniu do zysku w wysokości 0,2 mln zł rok wcześniej oraz straty w wysokości 1,7 mln zł w IV kwartale 2015 r. Na udział w zyskach jednostek stowarzyszonych miały wypływ przede wszystkim wyniki Grupy KDPW i Aquis Exchange. W I kwartale 2016 r. strata KDPW przypadająca na GPW wyniosła 0,3 mln zł w porównaniu do zysku w wysokości 1,6 mln zł rok wcześniej, przy czym wynik KDPW został istotnie obniżony w wyniku wspomnianego wcześniej jednorazowego zaksięgowania rocznej opłaty na KNF w I kwartale 2016 r. Platforma obrotu Aquis Exchange wygenerowała w I kwartale 2016 r. stratę, z której 1,2 mln zł przypadło na Grupę GPW (w porównaniu do 1,5 mln zł straty IV kwartale 2015 r. i rok wcześniej). Po analogicznym do GPW oczyszczeniu wyniku KDPW z opłat na KNF udział Giełdy w zyskach spółek stowarzyszonych był dodatni i wyniósł 0,5 mln zł.