Poprawa wyników finansowych GPW w III kwartale 2015

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

Wzrost zysku netto w III kw. 2015 r. o 11,6% kdk oraz wzrost zysku EBITDA o 12,1% kdk pomimo trudnego otoczenia rynkowego. Konsekwentna realizacja strategii biznesowej skutkująca wzrostem przychodów do 78,7 mln zł (+2,0% kdk) oraz utrzymaniem dyscypliny kosztowej i spadkiem kosztów operacyjnych o 3,8% kdk.

Grupa Kapitałowa GPW wypracowała po trzech kwartałach 2015 r. historycznie rekordowe przychody, zysk netto i zysk EBITDA. Narastająco po 9 miesiącach 2015 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 244,1 mln zł (+4,5% rdr), zysk netto osiągnął poziom 95,5 mln zł (+8,5% rdr), a wynik EBITDA 134,4 mln zł
(+8,9% rdr). W samym III kwartale 2015 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 78,7 mln zł. Grupa osiągnęła 30,1 mln zł zysku netto (+11,6% kdk, +0,5% rdr) oraz 42,3 mln zł zysku EBITDA (+12,1% kdk, -1,5% rdr), dzięki wysokiej dyscyplinie kosztowej skutkującej obniżeniem kosztów kdk do poziomu 43,3 mln zł.
Wzrost przychodów zarówno kwartał do kwartału (o 2,0%), jak i rok do roku (o 1,1%) jest wynikiem przede wszystkim większej aktywności uczestników rynku finansowego. W ślad za wzrostem wartości obrotów akcjami (+4,2% kdk, +2,7% rdr) i wzrostem wolumenów na rynku terminowym (+4,1% kdk, +10,7% rdr) przychody z rynku finansowego wzrosły o 4,7% w porównaniu do II kw. 2015 r. oraz o 4,5% rok do roku i są najwyższe od I kwartału 2014 r. W efekcie w III kwartale 2015 r. stanowiły one 65,4% przychodów Grupy. Przychody z rynku towarowego w III kw. 2015 r. wyniosły 26,7 mln zł i kontrybuowały do całkowitych przychodów Grupy GPW w 33,9%.
- Cieszy nas fakt rosnących przychodów z rynku finansowego, który okazał się źródłem wzrostu naszych wyników w III kwartale, przy stabilnych przychodach z rynku towarowego. To pokazuje, że przyjęta przez nas strategia dywersyfikacji jest skuteczna w obliczu dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego. Mam nadzieję, że kończy się okres dużej niepewności dla inwestorów i liczę, że w kolejnych miesiącach będą oni coraz bardziej aktywni na rynku akcji, co w połączeniu z naszymi działaniami ukierunkowanymi na budowanie płynności powinno znaleźć odzwierciedlenie w wynikach finansowych Grupy GPW w nadchodzących kwartałach – powiedział Paweł Tamborski, prezes zarządu GPW.
- W III kw. 2015 r. widoczne są pierwsze efekty naszych intensywnych działań w zakresie pozyskiwania nowych inwestorów, członków giełdy i animatorów. Liczymy, że przełoży się to wkrótce na wzrost płynności i obrotów. Do grona klientów GPW dołączyły czołowe europejskie firmy handlujące na rachunek własny na rynkach akcji i derywatów – dodał Grzegorz Zawada, wiceprezes zarządu GPW.
Wbrew tendencjom na rynku europejskim, warszawska giełda kolejny kwartał z rzędu utrzymała dobrą dynamikę pozyskiwania nowych emitentów. Według raportu PwC IPO Watch Europe po 9 miesiącach 2015 r. GPW jest 4. rynkiem pod względem liczby debiutów (24) i jednym z pięciu, które odnotowują pod tym względem poprawę rok do roku.
Na 4 listopada br. zaplanowane jest uruchomienie Rynku Instrumentów Finansowych na Towarowej Giełdzie Energii. Zgodnie z założeniami do obrotu w pierwszej kolejności zostaną wprowadzone kontrakty terminowe na energię elektryczną, a w dalszej perspektywie również na gaz ziemny.
- Rynek Instrumentów Finansowych tworzy możliwości pozyskiwania nowych uczestników, wzrostu płynności poprzez interakcję z rynkiem spot i w konsekwencji wzrostu przychodów. Liczymy, że do 2020 r. wolumen kontraktów futures na energię elektryczną wyniesie 60% krajowej konsumpcji energii. W przypadku gazu będzie to zaś 15% zliberalizowanego rynku – skomentował Ireneusz Łazor, prezes zarządu TGE.
Widoczne efekty przynosi również ścisła dyscyplina kosztowa, która przekłada się na wyższe tempo wzrostu zysku. Po 9 miesiącach 2015 r. koszty operacyjne spadały o 1,4% rdr, a wskaźnik kosztów do przychodów wynosi 52,6% (spadek rdr o 3,2 p.p.), co wpisuje się w realizację strategicznego założenia obniżenia tego wskaźnika do poziomu poniżej 50%.
- Osiągnięte po 9 miesiącach wysokie poziomy zysku netto i EBITDA, będące efektem utrzymania dyscypliny kosztowej, dają nam spory komfort myślenia o wynikach całorocznych oraz o intencji wypłaty akcjonariuszom dywidendy z zysku za 2015 r. na poziomie 2,6 zł na akcję. Przy obecnej cenie akcji oznaczałoby to blisko 7-proc. stopę dywidendy – powiedział Karol Półtorak, wiceprezes zarządu GPW.
Omówienie wyników finansowych Grupy GPW za III kw. 2015 r.
Zysk netto
Zysk netto Grupy GPW w III kw. 2015 r. wyniósł 30,1 mln zł, o 11,6% więcej niż w II kw. 2015 r. i o 0,5% więcej niż rok wcześniej. Wzrost kwartał do kwartału to przede wszystkim efekt wyższych przychodów z rynku finansowego wynikających z rosnącej wartości obrotów na rynkach akcji i pochodnych oraz wysokiej dyscypliny kosztowej skutkującej obniżeniem kosztów operacyjnych o 3,8% kwartał do kwartału, do poziomu 43,3 mln zł.

Przychody z rynku finansowego
W III kw. 2015 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym wyniosły 51,5 mln zł, co oznacza poprawę zarówno kdk (+4,7%), jak i rdr (+4,5%). Przychody z rynku finansowego stanowiły 65,4% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy GPW, w porównaniu do 63,8% w II kw. 2015 r. i 63,3% rok wcześniej. Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, obsługi emitentów i sprzedaży informacji.

Obsługa obrotu na rynku finansowym
W III kw. 2015 r. przychody z obsługi obrotu na rynku finansowym wyniosły 36,2 mln zł
w porównaniu do 33,1 mln zł w II kw. 2015 r. i 34,3 mln zł w III kw. 2014 r. Wzrost przychodów o 9,3% kdk i o 5,4% rdr to efekt wyższych obrotów sesyjnych akcjami na Głównym Rynku (+4,2% kdk, +2,7% rdr) oraz wzrostu wolumenu obrotu na kontraktach na indeksy (+26,5% kdk, +3,9% rdr). Na wzrost przychodów na rynku finansowym miały też wpływ przychody z tytułu wezwań w wysokości 2,3 mln zł. Negatywny wpływ na przychody z tytułu obrotu na rynku finansowym miał spadek wartości obrotów instrumentami dłużnymi, które w III kw. 2015 r. były niższe o 24,3% w porównaniu do roku poprzedniego, mimo wzrostu o 2,9% kdk.

Obsługa emitentów
W III kw. 2015 r. przychody Grupy z obsługi emitentów na rynku finansowym wyniosły 5,7 mln zł, co oznacza spadek o 13,1% kdk i poziom niemal identyczny z przychodami z tego tytułu rok wcześniej. Spadek przychodów z opłat za notowanie (-6,8% kdk i -3,0% rdr) był efektem spadku aktywności emitentów na rynku pierwotnym. Przychody z tytułu opłat za wprowadzenie i dopuszczenie w III kw. 2015 r. wyniosły 1,1 mln zł, co oznacza spadek o 31,5% kdk i wzrost o 14,2% rdr i jest efektem wciąż niskiej aktywności spółek na rynku pierwotnym.

Sprzedaż informacji
Przychody ze sprzedaży informacji wyniosły w III kw. 2015 r. 9,6 mln zł wobec 9,5 mln zł w II kw. 2015 r. (+0,7% kdk) i 9,3 mln zł w III kw. 2014 r. (+3,6% rdr).

Przychody z rynku towarowego
Przychody ze sprzedaży na rynku towarowym wyniosły 26,7 mln zł, co oznacza spadek o 0,7% względem II kw. 2015 r. i spadek o 5,7% rok do roku. W III kw. 2015 r. przychody z rynku towarowego stanowiły 33,9% przychodów ze sprzedaży Grupy GPW, podczas gdy ich udział w II kw. 2015 r. wyniósł 34,8%, a w III kw. 2014 r. - 36,4%. Na przychody z rynku towarowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia i rozliczenia transakcji.

Obsługa obrotu na rynku towarowym
W III kw. 2015 r. przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym spadły o 6,4% kdk i 15,7% rdr do 12,8 mln zł. Jest to efekt spadku wolumenów obrotu energią elektryczną i gazem rok do roku oraz w przypadku energii elektrycznej – również w porównaniu do II kw. 2015 r. Mniejszy spadek przychodów z tytułu obrotu na rynku towarowym kwartał do kwartału jest wynikiem dużego wzrostu wolumenów obrotu prawami majątkowymi (+75,9% kdk).

Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia
Przychody z prowadzenia RŚP wyniosły w III kw. 5,5 mln zł, co oznacza wzrost o 0,8% kdk i o 17,6% rdr. Łączny wolumen wystawionych i umorzonych świadectw pochodzenia energii wyniósł w III kw. 23,5 TWh, co oznacza wzrost o 27,3% kdk i wzrost o 89,9% rdr.

Rozliczenie transakcji
Przychody z rozliczenia transakcji wyniosły w III kw. 2015 r. 8,4 mln zł wobec 7,8 mln zł w II kw. 2015 r. (+8,1% kdk) i 8,5 mln zł rok wcześniej (-0,8% rdr). Zmiana rok do roku jest ściśle powiązana z wolumenami na rynkach energii i gazu. Z kolei wzrost kwartał do kwartału jest przede wszystkim efektem wygaśnięcia w III kw. 2015 r. promocji w zakresie opłat za rozliczanie transakcji na rynku gazu.

Koszty działalności operacyjnej
W III kw. 2015 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły 43,3 mln zł, co oznacza spadek
o 3,8% kdk i wzrost o 3,4% rdr. Wskaźnik kosztów do przychodów po 9 miesiącach 2015 r. wynosi 52,6% (zmiana rdr o 3,2 p.p.), co wyraźnie wpisuje się w założenia obniżenia tego wskaźnika do poziomu poniżej 50% do 2020 r. Konsekwentne obniżanie wysokości kosztów operacyjnych i poziomu wskaźnika C/I jest jednym ze strategicznych celów i efektem wysokiej dyscypliny kosztowej. Na obniżenie kosztów w III kw. 2015 r. kdk miały wpływ przede wszystkim: spadek kosztów osobowych do poziomu 17,3 mln zł
(-3,4% kdk), obniżenie kosztów usług obcych do kwoty 9,3 mln zł (-7,5% kdk) oraz spadek czynszów
i opłat eksploatacyjnych do poziomu 2,3 mln zł (-9,4% kdk), które zrekompensowały wzrost amortyzacji (+5,9% kdk).

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych
W III kw. 2015 r. udział Grupy GPW w zyskach jednostek stowarzyszonych wyniósł 0,3 mln zł w porównaniu do starty w wysokości 0,3 mln zł w II kw. 2015 r. oraz zysku w wysokości 1,1 mln zł w III kw. 2014 r. Na udział w zyskach jednostek stowarzyszonych miały wypływ przede wszystkim wyniki Grupy KDPW i Aquis Exchange. W III kw. 2015 r. zysk KDPW przypadający na GPW wyniósł 1,7 mln zł w porównaniu do 1,3 mln zł kwartał wcześniej. Platforma obrotu Aquis Exchange utrzymuje dynamiczny wzrost obrotów, ale wciąż nie znajduje on odzwierciadlenia we wzroście przychodów. W III kw. 2015 r. na GPW przypadło 1,6 mln zł straty Aquis (w porównaniu do 1,8 mln zł straty w II kw. 2015 r.).