Nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA przyjęła nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"

Rada Giełdy 13 października podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016". Nowe zasady wejdą w życie 1 stycznia 2016 roku.

- „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" nawiązują i wyrażają tradycję polskiego ruchu corporate governance, którego pierwszym sformalizowanym dokumentem był zbiór zasad „Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2002". Cieszę się, że GPW kontynuuje tę dobrą tradycję, dostosowuje ją do aktualnych realiów rynkowych i regulacji europejskich. Zmiany w zbiorze Dobrych Praktyk mają na celu dalszą poprawę jakości spółek giełdowych w zakresie standardów ładu korporacyjnego - powiedział Wiesław Rozłucki, Prezes Rady Giełdy.

Przyjęty zbiór Dobrych Praktyk 2016 jest wynikiem pracy ekspertów reprezentujących różne grupy uczestników rynku kapitałowego, wchodzących w skład Komitetu konsultacyjnego GPW ds. ładu korporacyjnego. Do prac w Komitecie zostały zaproszone następujące instytucje: Komisja Nadzoru Finansowego, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Polski Instytut Dyrektorów. W pracach Komitetu brali udział również: Paweł Gładysz, Leszek Koziorowski, Andrzej S. Nartowski, Andrzej Sołdek, Krzysztof Szułdrzyński. Pracami komitetu kierowała Agnieszka Gontarek, dyrektor Działu Emitentów GPW przy wsparciu Janusza Sochańskiego z Działu Emitentów GPW.

Projekt dokumentu został poddany publicznym konsultacjom, w których wzięli udział m.in. przedstawiciele emitentów i inwestorów giełdowych.

- Szanując wkład różnych organizacji i instytucji w budowanie dobrego ładu korporacyjnego na polskim rynku kapitałowym, zależało nam, żeby nowy zbiór Dobrych Praktyk był regulacją tworzoną przez uczestników rynku. Giełda jest depozytariuszem tego dokumentu, ale tworzą go sami uczestnicy rynku dla rynku. Liczymy także, że akcjonariusze spółek giełdowych zaangażują się w monitorowanie rzetelności wypełniania jego postanowień - zaznaczył Paweł Tamborski, Prezes Zarządu GPW.

Odpowiadając na uwagi zgłaszane przez adresatów Dobrych Praktyk 2016, w nowym dokumencie doprecyzowano treść wielu dotychczasowych zasad i zwiększono wymogi w zakresie wybranych zagadnień, kluczowych z punktu widzenia corporate governance. Jednocześnie starano się uwzględniać zasadę adekwatności, dostosowując konkretne zasady do możliwości wdrożenia ich przez spółki różnej wielkości. W dokumencie pojawiły się także kwestie dotychczas nieobjęte zasadami ładu korporacyjnego. Wszystkie zmiany w Dobrych Praktykach zostały przeprowadzone w sposób zapewniający kontynuację zagadnień ujętych w poprzedniej wersjach zbioru.

Dla przejrzystości dokumentu oraz zaakcentowania najistotniejszych zagadnień, dokonano nowego podziału tematycznego zbioru. Przyjęto także nową systematykę dokumentu zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej.

Wraz z wejściem w życie zbioru Dobrych Praktyk 2016,.Giełda będzie monitorować sposób wypełniania przez emitentów regulacji dotyczących zasad ładu korporacyjnego przez spółki w oparciu o zasadę comply or explain.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom emitentów, Giełda pracuje nad opracowaniem podręcznika objaśniającego poszczególne rekomendacje i zasady, a także przygotowuje rozwiązania techniczne ułatwiające spółkom wypełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z zasad ładu korporacyjnego. GPW będzie także prowadziła działania edukacyjne. Pierwsze seminarium, którego tematem przewodnim będą zmiany w Dobrych Praktykach, odbędzie się już w najbliższy czwartek 15 października w ramach XVIII Forum Rad Nadzorczych.