Zadłużenie Polski w 2014

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Szybko wzrasta zadłużenie Skarbu Państwa. Pozyskane środki służą głównie finansowaniu potrzeb pożyczkowych państwa.

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec listopada 2014 roku wyniosło 771,0 mld PLN i było wyższe o 3,5 mld PLN (tj. o 0,5%) niż miesiąc wcześniej oraz o 67,0 mld PLN (tj. o 8,0%) niższe niż na koniec 2013 roku. Wzrost zadłużenia w listopadzie wynika ze zmiany stanu środków na rachunkach budżetowych (+7,9 mld PLN), ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-2,0 mld PLN), w tym nadwyżki budżetu państwa (-2,5 mld PLN) oraz różnic kursowych (-1,5 mld PLN).
Spadek zadłużenia w porównaniu z końcem 2013 roku jest efektem umorzenia obligacji skarbowych znajdujących się w portfelach inwestycyjnych Otwartych Funduszy Emerytalnych w lutym 2014 r. w efekcie reformy systemu emerytalnego. Po wyłączeniu efektu umorzenia skarbowych papierów wartościowych zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło od początku 2014 roku o 63,2 mld PLN (tj. o 7,5%), co wynikało głównie z finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa (36,6 mld PLN), zmiany stanu środków na rachunkach budżetowych (18,0 mld PLN) i różnic kursowych (7,2 mld PLN).
Udział długu zagranicznego w długu ogółem w listopadzie 2014 r. zmniejszył się o 0,2 pkt proc., do 34,8%. Wzrost od końca 2013 r. o 4,5 pkt proc. był efektem głównie umorzenia części krajowych obligacji w wyniku reformy emerytalnej.
W listopadzie 2014 roku zaangażowanie inwestorów zagranicznych w długu krajowym wyniosło 196,6 mld PLN, i było o 1,6 mld PLN wyższe niż miesiąc wcześniej i o 3,5 mld PLN wyższe wobec końca 2013 roku.
W strukturze długu krajowego na koniec listopada ubiegłego roku udział krajowego sektora bankowego wyniósł 30%, natomiast udział krajowego sektora pozabankowego stanowił 31% a inwestorów zagranicznych - 39%. Dominujący udział w strukturze krajowego zadłużenia wobec inwestorów zagranicznych mają podmioty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych (30,7%), Luksemburga (20,6%), Japonii (13,0%) oraz Norwegii (5,6%.