Klimat koniunktury w lutym 2014

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Na początku lutego poprawiły się nastroje w polskim przemyśle. Najlepsza sytuacja utrzymuje się w sektorze finansowo-ubezpieczeniowym.

Jak poinformował GUS, ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w lutym 2014 roku poprawił się w stosunku do poprzedzającego miesiąca.
Poprawę swej sytuacji sygnalizowało 18% ankietowanych przedsiębiorstw a pogorszenie 15%. W pozostałych przedsiębiorstwach oceny były neutralne. W efekcie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przemyśle wyniósł plus 3, wobec plus 1 w lutym.
Bieżący portfel zamówień ogółem oceniany był mniej negatywnie, na co miały wpływ mniej negatywne opinie dotyczące zagranicznego i krajowego portfela zamówień.
Bieżąca produkcja jest oceniana mniej negatywnie niż w miesiącu poprzednim. Poprawiły się też prognozy. Problemem jest nadmierny stan zapasów. Spada poziom należności. Należności nieznacznie zmniejszają się. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest równie  negatywnie jak przed miesiącem. Prognozy w tym zakresie wskazują na możliwość niewielkiej poprawy. W najbliższych trzech miesiącach zatrudnienie może pozostać na tym samym poziomie. Spodziewany jest niewielki wzrost cen wyrobów gotowych.
Najbardziej korzystne oceny ogólnego klimatu koniunktury dają producenci chemikaliów i wyrobów chemicznych, wyrobów farmaceutycznych, urządzeń elektrycznych, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, pozostałego sprzętu transportowego. Negatywnie koniunkturę oceniają producenci odzieży oraz wyrobów tekstylnych.
W małych i średnich przedsiębiorstwach (o liczbie pracujących od 10 do 249 osób) przewiduje się ograniczenie bieżącego portfela zamówień. W podmiotach dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) spodziewany jest wzrost portfela zamówień. Przedsiębiorstwa  małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób) przewidują ograniczenie produkcji.
W lutym br. ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany był negatywnie lecz nieco mniej pesymistycznie niż miesiąc wcześniej. Poprawę koniunktury sygnalizowało 12% przedsiębiorstw a jej pogorszenie 30%. W pozostałych przedsiębiorstwach nie stwierdzono zmiany sytuacji. Ostatecznie lutowy wskaźnik ogólnego klimatu w budownictwie wyniósł minus 18 wobec minus 20 w styczniu.
Prognozy dotyczące portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są mniej niekorzystne niż w styczniu. W lutym ocena obecnej sytuacji była  gorsza niż w styczniu. Przedsiębiorcy sygnalizują dalszy wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Przewiduje się mniejsze niż zapowiadane miesiąc wcześniej ograniczanie zatrudnienia. Spodziewany jest spadek cen robót budowlano-montażowych. Spośród ankietowanych przedsiębiorstw 21% (przed rokiem 19%) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą.
Wykorzystanie mocy produkcyjnych wśród przedsiębiorstw budowlano-montażowych kształtowało się w lutym br. na poziomie 66%, wobec 60% w analogicznym miesiącu ubiegłego roku.
Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w lutym na poziomie plus 5, wobec plus 3 w styczniu. Poprawę koniunktury sygnalizowało 18% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 13%. Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. W efekcie wskaźnik klimatu koniunktury w handlu hurtowym wyniósł plus 5.
Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtował się w lutym na poziomie minus 3, w poprzednim miesiącu minus 6. Poprawę koniunktury sygnalizowało 15% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 18%. W pozostałych przedsiębiorstwach sytuacja nie zmieniła się. Prognozy sprzedaży oraz sytuacji finansowej są mniej negatywne niż w styczniu. Problemem handlowców jest nadmierny poziom zapasów towarów.
W transporcie i gospodarce magazynowej poprawę koniunktury w lutym br. Sygnalizowało 15% badanych przedsiębiorstw jak również 15% sygnalizowało jej pogorszenie. W pozostałych firmach sytuacja nie uległa zmianie. W efekcie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury wzrósł z minus 2 w styczniu do zera w lutym.
W sekcji zakwaterowanie i gastronomia poprawę koniunktury sygnalizowało 14% badanych przedsiębiorstw a jej pogorszenie 17%. W efekcie wskaźnik klimatu koniunktury wyniósł minus 3 wobec minus 9 w miesiącu poprzedzającym.
Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja wzrósł w lutym do poziomu plus 13, miesiąc wcześniej wyniósł plus 11. Poprawę koniunktury odnotowano w 18% spośród badanych firm, a jej pogorszenie w 5%.
Najlepsza sytuacja utrzymuje się w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Poprawę koniunktury sygnalizowało w 29% badanych firm, a jej pogorszenie 6%. W efekcie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa ukształtował się na poziomie plus 23, wobec plus 21 miesiąc wcześniej.