Komu bank może udzielić informacji o moim rachunku?

włącz . Opublikowano w FAQs

Informację o rachunku bankowym, stanowiące tajemnicę bankową, może otrzymać:

» inny bank i instytucja kredytowa w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz nabywaniem i zbywaniem wierzytelności,
» na zasadzie wzajemności - inna instytucja ustawowo upoważniona do udzielania kredytów - o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków bankowych,
» inny bank, instytucja kredytowym lub instytucjom finansowym w zakresie niezbędnym dla wykonywania obowiązujących je przepisów dotyczących nadzoru skonsolidowanego,
» sąda lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
» sąda lub prokuratora w związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy prawnej, pochodzącego z państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową,
» sąda w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział majątku między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym,
» dyrektora izby celnej w związku z toczącą się sprawą karną lub karną skarbową,
» Prezes Najwyższej Izby Kontroli w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania kontrolnego,
» Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w zakresie niezbędnym do wykonywania nadzoru, 
» Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG),
» biegły rewident upoważniony do badania sprawozdań finansowych banku na podstawie zawartej z bankiem umowy,
» służba ochrony państwa i ich upoważnieni pisemnie funkcjonariusze lub żołnierze w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych,
» Policja, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom, ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów,
» komornik sądowegy w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym,
» wydawców elektronicznych instrumentów płatniczych niebędących bankami,
» Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań,
» Narodowy Bankow Polski (NBP), w związku z wykonywaniem kontroli oraz zbieraniem danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, a także innym banki uprawnione do pośredniczenia w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami,
» Generalnemy Inspektor Informacji Finansowej (GIIF), organa kontroli skarbowej oraz powiernik i jego zastępcy.

Banki, na pisemne żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), są obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji dotyczących numerów rachunków bankowych płatników składek oraz przekazywania danych umożliwiających identyfikację posiadaczy tych rachunków.