Indeksy na Giełdzie Papierów Wartościowych

Jan Mazurek, Ekspert Grupy Goldenmark włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

Miarą trendu na giełdzie są indeksy giełdowe. Umożliwiają one syntetyczną prezentację koniunktury całego rynku lub wybranej grupy spółek giełdowych.

Indeksy giełdowe są obliczane w oparciu o notowania określonej grupy instrumentów finansowych z zastosowaniem indywidualnych kryteriów. Poniżej zostały przedstawione indeksy obliczane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

WIG – jest to pierwszy indeks warszawskiej giełdy, utworzony z dniem rozpoczęcia jej działalności 16 kwietnia 1991 roku. Początkową wartość tego wskaźnika ustalono na poziomie 1.000 pkt. WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. Przy obliczaniu wartości tego indeksu obowiązuje zasada dywersyfikacji, mająca na celu ograniczenie udziału pojedynczej spółki i sektora giełdowego. WIG jest indeksem dochodowym - przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru.
WIG20 - obejmuje portfel akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. Jest to indeks typu cenowego, co oznacza, że przy jego kalkulacji bierze się pod uwagę tylko ceny zawartych transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. W WIG20 nie może uczestniczyć więcej niż 5 spółek z jednego sektora giełdowego. Indeks ten stanowi bazę dla najpopularniejszych kontraktów terminowych i opcji notowanych na GPW.
WIG30 – analogiczny indeks do WIG20. W jego składzie znajdują się akcje 30 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. Jest to indeks typu cenowego - przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę tylko ceny zawartych transakcji, nie uwzględniając dochodów z tytułu dywidend. W WIG30 nie może uczestniczyć więcej niż 7 spółek z jednego sektora giełdowego a udział jednej spółki nie może być wyższy niż 10%.
mWIG40 - obejmuje 40 średnich spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. Jest to indeks typu cenowego - przy jego obliczaniu uwzględnia się jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a pomija dochody z tytułu dywidend. W indeksie mWIG40 nie uczestniczą spółki z indeksów WIG20 i sWIG80 oraz spółki zagraniczne notowane jednocześnie na GPW i innych rynkach o wartości rynkowej w dniu rankingu powyżej 1 mld euro.
sWIG80 - obejmuje 80 małych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. Jest to indeks typu cenowego - przy jego obliczaniu Giełda bierze pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia dochodów z tytułu dywidend. W indeksie sWIG80 nie występują spółki z indeksów WIG20 i mWIG40 oraz spółki zagraniczne notowane jednocześnie na GPW i innych rynkach o wartości rynkowej w dniu rankingu powyżej 100 mln euro. Udział jednej spółki w sWIG80 nie może być wyższy niż 10%.
WIGdiv - uwzględnia spółki, które w okresie ostatnich 5 lat obrotowych regularnie wypłacały dywidendy. W skład portfela tego indeksu mogą wchodzić akcje spółek z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80. Jest to indeks dochodowy - przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny akcji, jak również dochody z dywidend i praw poboru.
RESPECT obejmuje spółki odpowiedzialne społecznie notowane na Głównym Rynku GPW. Jest to indeks dochodowy - przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru.

Pozostałe indeksy Głównego Rynku:
- indeksy sektorowe (14 sektorów gospodarki),
- indeksy narodowe (WIG-Poland, WIG-Ukraine, WIG-CEE),
- indeksy dochodowe uwzględniające ceny zawartych w nim transakcji oraz dochody z tytułu dywidend (WIG20TR, WIG30TR, WIG40TR, WIG80TR),
- indeksy strategii (WIG20Short, WIG20lev),
- indeks obligacji skarbowych TBSP.Index,
- benchmark InvestorMS.

Indeks NewConnect
NCIndex - to indeks obejmujący spółki wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, których liczba akcji w wolnym obrocie jest wyższa niż 10% a wartość tych akcji wynosi co najmniej 1 mln zł. W indeksie nie uczestniczą akcje spółek znajdujących się w upadłości oraz tych, które zostały zakwalifikowane do segmentu NC Alert. NCIndex jest indeksem dochodowym, co oznacza, że przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny akcji, jak również dochody z dywidend i praw poboru.