Nowe segmenty na NewConnect

W dniu 28 września 2016 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie  dokonała pierwszej kwalifikacji do nowych segmentów rynku NewConnect.

  • Nowe segmenty to: NC Focus, NC Base oraz NC Alert, które zastąpiły dotychczasowe segmenty NC Lead, NC HLR i NC SHLR.
  • Do segmentu NC Focus zakwalifikowane zostały akcje 90 spółek, do NC Base – 250, a w segmencie NC Alert znajdują się akcje 68 spółek.
  • W związku z nową segmentacją, zmienione zostały warunki animowania obowiązujące Animatorów Rynku, wspomagających płynność obrotu instrumentami finansowymi notowanymi na rynku NewConnect.
  • Nowa segmentacja rynku NewConnect to jeden z głównych elementów projektu NewConnect 2.0., mającego na celu poprawę bezpieczeństwa obrotu i zwiększenie transparentności tego rynku.
  • Przyjęte w czerwcu br., nowe zasady segmentacji na rynku NewConnect to jeden z głównych elementów projektu NewConnect 2.0, mającego na celu zwiększenie zaufania do rynku NewConnect i jego atrakcyjności dla różnych grup inwestorów. Kolejne etapy realizacji projektu NewConnect 2.0 obejmą powstanie nowej witryny internetowej rynku NewConnect oraz reformę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na tym rynku i Dobrych Praktyk Autoryzowanych Doradców.

Założenia nowej segmentacji rynku NewConnect zostały opracowane przez Giełdę w ścisłej współpracy z Radą Autoryzowanych Doradców. Wprowadzenie nowych segmentów: NewConnect Focus (NC Focus), NewConnect Base (NC Base) i NewConnect Alert (NC Alert) ma na celu ułatwienie inwestorom identyfikacji spółek notowanych na rynku NewConnect. Kwalifikacja spółek do poszczególnych segmentów rynku NewConnect nie stanowi rankingu tych spółek, ani też rekomendacji GPW co do inwestowania bądź też powstrzymywania się od inwestowania w akcje tych spółek. Inwestorzy powinni dokonać własnej oceny, czy inwestycja
w instrumenty finansowe spółki, której dotyczy niniejsza kwalifikacja, jest dla nich odpowiednia, a ocena ta powinna każdorazowo uwzględniać w szczególności sytuację prawną, gospodarczą, majątkową i finansową danej spółki.

W dniu dzisiejszym GPW dokonała pierwszej weryfikacji i kwalifikacji spółek do nowych segmentów rynku NewConnect. Wierzę, że realizacja nowych zasad segmentacji przyczyni się do poprawy transparentności rynku oraz zwiększy jego atrakcyjność zarówno wśród emitentów jak i inwestorów – powiedziała prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, Prezes Zarządu GPW.

Warunki kwalifikacji do segmentów NC Focus i NC Alert oparte są co do zasady na szczegółowych kryteriach jakościowych, związanych przede wszystkim z kondycją finansową spółki oraz sposobem wypełniania przez nią obowiązków wynikających z obecności na rynku NewConnect. W segmencie NC Base znajdą się wszystkie pozostałe spółki, czyli te, które nie zostaną zakwalifikowane do segmentu NC Focus lub NC Alert, w tym spółki, których akcje są notowane na NewConnect krócej niż 12 miesięcy.

W wyniku pierwszej kwalifikacji, do segmentu NC Focus zakwalifikowane zostały akcje 90 spółek, do segmentu NC Base – 250 spółek, a w segmencie NC Alert znajdują się akcje 68 spółek.

Skutkiem kwalifikacji będzie oznaczenie w sposób szczególny w serwisach informacyjnych Giełdy oraz na stronie www.newconnect.pl akcji emitentów zakwalifikowanych do poszczególnych segmentów - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji. Dodatkowo od tego dnia akcje emitentów zakwalifikowanych do segmentu NC Alert będą notowane w systemie kursu jednolitego oraz zostaną usunięte z portfeli indeksów.

Do nowych segmentów rynku NewConnect zostały dostosowane warunki animowania dla Animatorów Rynku działających na rynku NewConnect. Jednocześnie zgodnie z nowymi zasadami, wszyscy emitenci instrumentów finansowych notowanych na rynku NewConnect, są zobowiązani do posiadania Animatora Rynku, którego zadaniem jest wspomaganie płynności obrotu instrumentami finansowymi danego emitenta.

Obecnie na NewConnect notowanych jest 408 spółek, w tym 9 zagranicznych, o łącznej kapitalizacji wynoszącej około 8,9 mld zł.