Biomasa na Towarowej Giełdzie Energii

Biomasa to alternatywne źródło energii. Może być stosowana przy współspalaniu w elektrowniach węglowych.

Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej w 2020 roku co najmniej 20 proc. energii winno pochodzić ze spalania biomasy. Biomasa handlowana na giełdzie stanowi poważne wyzwanie dla sektora energetycznego w Polsce.
Jak wcześniej informowano, w ostatnim tygodniu kwietnia br. nastąpi uruchomienie, przez Towarową Giełdę Energii S.A. Parkietu Biomasy, będącego internetową platformą obrotu. Parkiet Biomasy to pierwszy krok do stworzenia transparentnego i ogólnie dostępnego   rynku biomasy w Polsce.
Parkiet Biomasy jest jednym z elementów realizacji  strategii rozwoju Spółki TGE SA, która obejmuje nie tylko dążenie do wzrostu płynności rynków energii elektrycznej, ale kładzie też duży nacisk na stworzenie miejsca obrotu paliwami do produkcji tej energii, takimi właśnie jak biomasa czy w przyszłości gaz i węgiel.
Towarowa Giełda Energii tworzy parkiet, na którym będzie można zawierać transakcje kupna/sprzedaży biomasy w systemie aukcji i tabeli ofert. Taka forma transakcji jest najbardziej optymalna dla tego typu surowca. Zarówno tabele ofert jak i aukcje pozwalają na szczegółowy opis przedmiotu transakcji,  a informacje o aukcjach pojawiają się z dużym wyprzedzeniem. Strony transakcji, dopiero po zawarciu transakcji, wiedzą z kim zawarły umowę. Taki sposób zawierania transakcji pozwala na obiektywizm i transparentność rynku.
„Mam nadzieję, że  uruchomienie Parkietu Biomasy, spowoduje w Polsce wzrost zainteresowania tym surowcem, jako najbardziej efektywnym kosztowo środkiem zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. To szczególnie istotne w kontekście wymogów Pakietu Klimatyczno-Energetycznego wprowadzonego przez Komisję Europejską” - powiedział Dariusz Bliźniak, wiceprezes TGE SA.
Uczestnikiem Parkietu Biomasy może zostać każdy podmiot zajmujący się produkcją biomasy stałej, surowców używanych do jej wytwarzania, spalaniem biomasy oraz pośrednictwem w handlu biomasą.
W ostatnim czasie możemy zaobserwować dynamiczny wzrost produkcji energii elektrycznej  w elektrowniach i elektrociepłowniach wykorzystujących technologię współspalania. W roku 2009 wyprodukowano 4.143.332 MWh, czyli o 51% więcej niż w r. 2008. Ponadto nadal utrzymuje się wysoki udział biomasy w produkcji energii elektrycznej z OZE. W roku 2010 wyniósł on 56%.
Biomasa jest trzecim, co do wielkości na świecie, naturalnym źródłem energii. Warto ją wykorzystywać z wielu powodów. Przede wszystkim jej spalanie nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Ilość dwutlenku węgla emitowana do atmosfery podczas spalania biomasy równoważona jest ilością dwutlenku węgla pochłanianego przez rośliny, które odtwarzają biomasę w procesie fotosyntezy. Ogrzewanie biomasą również staje się opłacalne.
Zgodnie z definicją UE, biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich (Dyrektywa 2001/77/WE).

***
O TGE S.A.
Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) powstała pod koniec 1999 roku z inicjatywy Ministra Skarbu Państwa. Działalność operacyjną rozpoczęła w dniu 30 czerwca 2000 roku, kiedy zawarte zostały pierwsze kontrakty na dostawę energii elektrycznej na tzw. Rynku Dnia Następnego. Obecnie TGE prowadzi następujące rynki: Rynek Dnia Następnego, Rynek Terminowy Energii Elektrycznej z fizyczną dostawą, Rynek Terminowy Finansowy, Rynek Praw Majątkowych dla OZE i Kogeneracji. TGE prowadzi również Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE oraz w wysokosprawnych źródłach kogeneracyjnych, a także Rynek Uprawnień do Emisji CO2.
Towarowa Giełda Energii S.A. posiada nowoczesny system giełdowy CONDICO dostarczony przez NASDAQ OMX – operatora giełd i największą na świecie firmę projektującą systemy notująco - rozliczeniowe, stosowane przez wiele giełd na całym świecie (ponad 40 wdrożeń na różnych giełdach).