Produkcja przemysłowa w styczniu 2015

Początek tego roku nie był pomyślny dla produkcji przemysłowej. Jest to w pewnej mierze zjawisko sezonowe.

W styczniu 2015 roku produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych, zrealizowana przez przedsiębiorstwa przemysłowe o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była o 1,7% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedzającego roku oraz o 3,1% niższa niż miesiąc wcześniej. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, poziom produkcji sprzedanej przemysłu był o 4,0% wyższy niż w styczniu 2014 roku i o 0,4% wyższy niż w grudniu ub. roku.
W stosunku do stycznia 2014 roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 22 (spośród 34) działach przemysłu. Największy wzrost miał miejsce w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 12,5%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 12,2%, urządzeń elektrycznych – o 12,1%, wyrobów farmaceutycznych – o 11,4%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 11,1%.
W analizowanym okresie spadek produkcji sprzedanej przemysłu wystąpił w 11 działach przemysłu, a największy w produkcji napojów – o 12,0%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 8,5%, w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 7,1%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 5,8%. W porównaniu ze średnim poziomem z 2010 roku styczniowa produkcja przemysłowa była wyższa o 10,7%.
W styczniu 2015 roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 2,9% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Najbardziej obniżono ceny w górnictwie i wydobywaniu (o 2,9%), w tym w górnictwie rud metali – o 9,1%, przy niewielkim wzroście cen w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego - o 0,1%.
Obniżki cen odnotowano również w przetwórstwie przemysłowym (o 0,2%). Spośród działów przetwórstwa przemysłowego najbardziej spadły ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 8,3%). Obniżono też ceny poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 1,0%), produkcji wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych (o 0,2%) oraz artykułów spożywczych (o 0,1%). Ceny produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Wzrosły natomiast ceny m.in. produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych, mebli, skór i wyrobów skórzanych (po 0,1%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, maszyn i urządzeń, napojów (po 0,2%), wyrobów z metali (o 0,3%), odzieży (o 0,3%), wyrobów farmaceutycznych (o 0,4%), urządzeń elektrycznych (o 0,5%), wyrobów tekstylnych (o 0,5%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,9%), papieru i wyrobów z papieru (o 1,0%), metali (o 1,1%), pozostałego sprzętu transportowego (o 1,3%), a także pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 1,6%). Wzrost cen nastąpił w sekcjach: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 0,3%) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 0,4%).

Ceny produkcji

Źródło danych: GUS