Finanse publiczne na koniec 2013 roku

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Na koniec IV kwartału 2013 roku zadłużenie sektora finansów publicznych (Państwowy Dług Publiczny), po konsolidacji, wyniosło 880,2 mld PLN i było o 10,4 mld PLN niższe wobec kwartału poprzedzającego.

W całym ubiegłym roku państwowy dług publiczny wzrósł o o 4,7% tj. o 39,7 mld PLN. Na spadek zadłużenia sektora finansów publicznych w ostatnim kwartale 2013 roku decydujący wpływ miało zmniejszenie zadłużenia Skarbu Państwa o 9,9 mld PLN , tj. o 1,2%.
Wzrost państwowego długu publicznego w 2013 roku wynikał ze:
- wzrostu długu Skarbu Państwa o 42.696,8 mln PLN (o 5,6%),
- spadku długu podsektora samorządowego o 1.101,6 mln PLN (o 1,6%),
- spadku długu podsektora ubezpieczeń społecznych o 1.879,0 mln PLN (o 83,2%).

Po konsolidacji dług podsektora rządowego stanowił 92,4% Państwowego Długu Publicznego, z tego na Skarb Państwa przypadło 92,2%, na podsektor samorządowy 7,5% oraz 0,04% na podsektor ubezpieczeń społecznych.
Udział długu zagranicznego na koniec 2013 r. wyniósł  30,4% wobec 31,4% rok wcześniej.
Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht (Excessive Deficit Procedure, „EDP”) wyniósł 932,5 mld PLN, co oznaczało spadek o 7,7 mld PLN (o 0,8%) w IV kwartale 2013 roku i wzrost o 45.636,7 mln zł (o 5,1%) w całym 2013 roku.
Relacja PDP do PKB w 2013 r. wyniosła 53,9%. Relacja długu EDP do PKB w 2013 roku wyniosła 57,1%. Zgodnie ze wstępnym szacunkiem Głównego Urzędu Statystycznego, PKB w 2013 roku wyniósł 1.631.764 mln PLN.

Finanse Publiczne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów