Polski rynek kapitałowy w ośmiu miesiącach 2013

W pierwszych ośmiu miesiącach bieżącego roku zniżkowały kursy akcji dużych spółek. Natomiast sektor małych i średnich przedsiębiorstw jest za ten okres na plusie.

W pierwszym ciągu ośmiu miesięcy na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutowało 12 spółek, z czego 4 spółki zostały przeniesione z rynku NewConnect. Osiem spółek zostało w tym czasie wycofanych z obrotu giełdowego. W efekcie, na koniec sierpnia na Głównym Rynku były notowane akcje 442 spółek o łącznej kapitalizacji 780,0 mld PLN, tj. o 6,3% wyższej niż na koniec ubiegłego roku.
Wartość obrotów ogółem za pierwsze osiem miesięcy 2013 roku w systemie notowań ciągłych i jednolitych wyniosła 146,5 mld PLN i była o 14,2% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Z tego na akcje i prawa do akcji przypadło 144,9 mld PLN.
Pozostałe obroty dotyczące praw poboru, obligacji, listów zastawnych, funduszy ETF, certyfikatów inwestycyjnych, produktów strukturyzowanych i warrantów wyniosły około 1,6 mld PLN.
W sierpniu indeks WIG wzrósł o 4,2% a WIG20 o 2,5%. Natomiast w pierwszych ośmiu miesiącach br. indeks WIG wzrósł o 3,0% natomiast WIG20 spadł o 7,5%. Okres ten był korzystny dla małych i średnich spółek. Spadały notowania akcji dużych spółek. Średni dla wszystkich spółek wskaźnik cena/zysk wyniósł na koniec sierpnia 17,9 podczas gdy na koniec ubiegłego roku stanowił 12,4. Oznacza to, że akcje na warszawskiej giełdzie są coraz droższe w stosunku do zysków osiąganych przez spółki.
W pierwszych ośmiu miesiącach tego roku 6 spośród 11 indeksów sektorowych odnotowało wzrosty wartości, najwięcej zyskał WIG-Media (20,6%). Najgłębszy spadek odnotował natomiast indeks WIG-Surowce (29,2%), co było spowodowane silną przeceną akcji KGHM Polska Miedź SA.
W sierpniu 2013 roku na rynku NewConnect zadebiutowało 6 spółek. W efekcie na koniec miesiąca w alternatywnym systemie obrotu było notowanych 448 spółek o łącznej kapitalizacji 10,1 mld PLN. Wartość obrotów sesyjnych akcjami za pierwsze osiem miesięcy br. wyniosła 550 mln PLN. Indeks NCIndex spadł w tym okresie o 6,0%.
Na rynku Catalyst na koniec sierpnia br. były notowane dłużne instrumenty finansowe (obligacje i listy zastawne) 171 emitentów nieskarbowych (przedsiębiorstwa, banki, jednostki samorządu terytorialnego) o łącznej wartości nominalnej 52,80 mld PLN, z tego na obligacje korporacyjne przypadło 49,38 mld PLN, na obligacje banków spółdzielczych 2,87 mld PLN oraz na obligacje komunalne 0,55 mld PLN. Wartość listów zastawnych wyniosła 0,45 mld PLN.

Opracowanie własne na podstawie danych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.