Aspekty funkcjonowania funduszy w Wielkim Księstwie Luksemburga

Fundusze zarejestrowane ne terenie Wielkiego Księstwa Luksemburga określane są u nas, jako fundusze luksemburskie. Wiele z nich stosuje odważne strategie inwestycyjne. Te, które nie podlegają pod regulacje dyrektyw Unii Europejskiej, nie posiadają paszportu europejskiego.

 
Na podstawie własnego tłumaczenia regulacji Luxembourg Stock Exchange pt. „Undertakings for collective investment", Dyrektyw Unii Europejskiej nr: 85/611/EEC 2001/107/EC, 2001/108/EC, 93/22/EEC.

Firmy zbiorowego inwestowania (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities „UCITS")

Na rynku europejskim fundusz inwestycyjny zarejestrowany na terenie jednego kraju - członka UE, może być sprzedawany na obszarze całej Wspólnoty Europejskiej (paszport europejski UCITS). Wynika to z faktu, że każdy fundusz, który chce funkcjonować na terenie UE musi spełniać warunki określone przez Komisję Europejską zapisane w dyrektywie 85/611/EEC z 1985 roku (z późniejszymi zmianami zawartymi w dyrektywach 2001/108/EC, 2001/107/EC), regulującej sposób funkcjonowania firm zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe („UCITS").
Paszport europejski UCITS otrzymuje fundusz, który:
 
▪         - oferuje publicznie jednostki uczestnictwa (nie kieruje swojej oferty do zamkniętego grona inwestorów),
 
▪         - lokuje środki w zbywalne papiery wartościowe (będące przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych),
 
▪         - sprzedaje oraz umarza jednostki uczestnictwa na każde żądanie uczestnika.
 
Paszport ten umożliwia mu oferowanie jednostek uczestnictwa w pozostałych krajach UE.
Jednostki uczestnictwa funduszy, nie zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych, nie mogą być - bezpośrednio, ani pośrednio - oferowane, lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, na żadnym z ich terytoriów zależnych, bądź obszarów podlegających przepisom, lub jurysdykcji sądów Stanów Zjednoczonych, ani też na rzecz obywateli lub mieszkańców Stanów Zjednoczonych, bądź terytoriów zależnych, czy obszarów podlegających przepisom, lub jurysdykcji sądów Stanów Zjednoczonych (Securities Act 1933 oraz regulacja 133A). Ograniczenia takie mogą dotyczyć także innych krajów, jeżeli nie dokonano w nich rejestracji tych jednostek.
 

KSIĘSTWO LUKSEMBURGA

Zasady dotyczące usług inwestycyjnych są regulowane postanowieniami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz dyrektywami Rady Europy. Organem uprawnionym do udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności inwestycyjnej oraz sprawowania nadzoru nad firmami inwestycyjnymi w Księstwie Luksemburga jest Komisja Nadzoru nad Sektorem Finansowym (Commision de Surveillance du Secteur Financier „CSSF").
Działalność funduszu może być prowadzona porzez spółkę inwestycyjną ze zmiennym kapitałem "société d'investissement à capital variable" ("SICAV"), której  przedmiotem działalności jest:
 
▪         prowadzenie różnych profesjonalnie zarządzanych subfunduszy,
 
▪         dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego,
 
▪         obsługa inwestorów (uczestników funduszy).
 
Wysokość tego kapitału zawsze jest równa wartości netto aktywów spółki. Jest to rodzaj funduszu inwestycyjnego, w formie zbliżonej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zamiast jednostek uczestnictwa są emitowane udziały.Zyski z inwestycji są wypłacane w postaci dywidendy. Spółka SICAV powinna mieć formę public limited company, a więc podlegać regulacjom prawnym dotyczących spółek publicznych (kodeks handlowy z 10.08.1915 jeżeli ustawa z 20.12.2002 nie stanowi inaczej).
Spółki zbiorowego inwestowania podlegają także luksemburskiej ustawie z 20 grudnia 2002 roku, dotyczącej zbiorowych przedsięwzięć inwestycyjnych. Do SICAV mają zastosowanie przepisy rozdziału 3 ww. ustawy jeżeli są zgodne z dyrektywami UE 2001/107/EC i 2001/108/EC. Pozostałe SICAV podlegają regulacjom rozdziału 10 tej ustawy. Do utworzenia SICAV w Luksemburgu jest wymagane wyznaczenie:
 
▪         banku depozytariusza - gwarantuje wkłady kapitałowe funduszu. Posiada w ten sposób uprawnienia do nadzoru lokowanego kapitału.
 
▪         pośrednika w transferach/osoby prowadzącej rejestr - prowadzi rejestr udziałowców funduszu. Ponadto dokonuje sprzedaży i wykupu udziałów.
 
▪         administratora - oblicza wartość majątku funduszu, przygotowuje rozliczenia roczne i periodyki finansowe.
 
▪         pośrednika wypłacającego dywidendy - instytucja finansowa wypłacająca dywidendy pochodzące z zysku lub powstałe w wyniku likwidacji udziałów.
 
▪         lokalnego przedstawiciela (najczęściej kancelaria prawna lub audytorska) - rejestruje adres biura dla funduszu w Luksemburgu. Prowadzi ewidencję i spotkania zarządu, tworzy prospekt funduszu oraz dostarcza pomocy prawnej.
 
▪         zarządu - SICAV,
 
▪         audytora - badającego i poświadczającego sprawozdanie roczne.
 
Warunki formalne i finansowe

SICAV musi posiadać biuro w Księstwie Luksemburga, tam prowadzić księgowość oraz być administrowana.

Udziałowcami SICAV mogą być osoby fizyczne jak i prawne.

Statut oraz akt założycielski SICAV winien być opublikowany w dzienniku wydawanym w Księstwie Luksemburga.

Minimalny kapitał założycielski SICAV winien wynosić:

▪         - 300.000 EUR, jeżeli nie jest ona desygnowana jako firma zarządzająca

▪         - 1.250.000 EUR, jeżeli jest ona desygnowana jako firma zarządzająca (ta kwota winna być opłacona w okresie 6 miesięcy od uzyskania zezwolenia). Musi on być złożony w banku, który jest  depozytariuszem funduszu.

Jeżeli SICAV nie jest firmą zarządzającą to zgodnie z dyrektywą 85/611/EEC:

▪         wniosek o autoryzację winien zawierać program działalności oraz schemat organizacyjny SICAV,

▪         osoby pełniące funkcje członków zarządu SICAV winny posiadać dobrą reputację oraz doświadczenie w tego rodzaju biznesie (zarząd oznacza osoby, które zgodnie z prawem oraz aktem założycielskim SICAV reprezentują SICAV lub efektywnie określają politykę spółki),

▪         prowadzenie SICAV wymaga co najmniej dwóch członków zarządu, spełniających powyższe kryteria,

▪         informacja o nazwiskach członków zarządu winna być przekazana do CSSF,

▪         jeżeli istnieją bliskie powiązania między SICAV i innymi osobami fizycznymi lub prawnymi, CSSF może udzielić autoryzacji tylko wtedy gdy takie powiązania nie uniemożliwiają funkcjonowania efektywnego nadzoru.
 
Do każdego wniosku o zezwolenie załączony winien być program działalności, określający między innymi, przewidziane rodzaje działalności i strukturę organizacyjną danej firmy inwestycyjnej.

W ciągu sześciu miesięcy od złożenia kompletnego wniosku wnioskodawca zostanie zawiadomiony o tym, czy zezwolenie zostało udzielone. Jeśli następuje odmowa udzielenia zezwolenia, CSSF podaje jej przyczyny.

SICAV może rozpocząć swoją działalność niezwłocznie, gdy tylko zostanie jej udzielone zezwolenie.

CSSF może cofnąć zezwolenie w przypadku, gdy SICAV:

a)       nie wykorzystała zezwolenia w ciągu dwunastu miesięcy, w sposób jednoznaczny zrezygnowała z zezwolenia lub zaprzestała świadczenia usług inwestycyjnych przez okres sześciomiesięczny,

b)      otrzymało zezwolenie na podstawie fałszywych danych i oświadczeń lub jakimikolwiek innymi nierzetelnymi sposobami;

c)         nie spełnia już warunków, na podstawie których zezwolenie zostało udzielone;

e)       dopuściła się poważnych i systematycznych naruszeń przepisów,

f)          spełnia inne warunki cofnięcia zezwolenia, przewidziane przepisami prawa krajowego.

SICAV, która nie ustanowiła firmy zarządzającej, może zarządzać tylko aktywami we własnym portfelu oraz nie może w żadnym przypadku przyjmować upoważnienia do zarządzania aktywami osoby trzeciej.

Bezpieczeństwo, emisje, koszty 

SICAV, która nie ustanowiła firmy zarządzającej (autoryzowanej zgodnie z dyrektywą 85/611/EEC), winna przestrzegać zawsze reguł ostrożnościowych. W szczególności CSSF może żądać przedłożenia procedur księgowych, zabezpieczenia systemów przetwarzania danych oraz odpowiednich regulacji i mechanizmów kontroli wewnętrznej, włącznie z zasadami osobistych inwestycji pracowników lub zarządzania inwestycjami w wybrane instrumenty finansowe, odpowiednio do inwestycji kapitału założycielskiego i zapewnienia, aby każda transakcja firmy była udokumentowana zgodnie z jej pochodzeniem oraz aby aktywa SICAV były inwestowane zgodnie ze statutem oraz regulacjami prawnymi.

SICAV może emitować jednostki uczestnictwa w każdym czasie.

SICAV musi wykupić jednostki uczestnictwa na każde żądanie uczestnika.

Jednostki uczestnictwa winny być emitowane po cenie obliczonej w wyniku podzielenia wartości aktywów netto SICAV przez ilość istniejących jednostek; przy czym cena ta może być podwyższona przez opłaty i prowizje.
Jednostki uczestnictwa winny być wykupione po cenie obliczonej w wyniku podzielenia wartości aktywów netto SICAV przez ilość istniejących jednostek, przy czym cena ta może być obniżona przez opłaty i prowizje.
Jednostki uczestnictwa nie mogą być emitowane dopóki nie zostanie opłacona równoważność wartości aktywów netto w ustalonym terminie. Statut winien określać termin płatności z tytułu emisji i wypłaty z tytułu wykupu oraz metody wyceny aktywów. Jeżeli inaczej nie zostało postanowione w statucie, wycena aktywów SICAV winna być oparta, w przypadku oficjalnie notowanych papierów wartościowych, na ostatnich znanych notowaniach giełdowych, jeżeli takie notowanie jest reprezentatywne. Dla papierów nie notowanych lub notowanych lecz, których ostatnie notowania nie są reprezentatywne, wartość winna być określona w oparciu o prawdopodobną wartość realizacji przy zachowaniu zasady ostrożnej wyceny.

Statut winien określać częstotliwość obliczania ceny emisyjnej oraz ceny wykupu.

Statut winien określać rodzaj kosztów ponoszonych przez SICAV.

Jednostki uczestnictwa winny być w pełni opłacone. Nie mają one wartości nominalnej.

Jednostka uczestnictwa winna określać minimalną kwotę kapitału i nie powinna wskazywać na wartość nominalną albo część kapitału, który reprezentuje.

Nabywanie i sprzedaż aktywów winny być realizowane po cenach zgodnych z kryteriami wyceny.

Wypłaty dla posiadaczy jednostek uczestnictwa nie podlegają ograniczeniom.

W przypadku emisji nowych jednostek uczestnictwa, dotychczasowi uczestnicy nie mają prawa żądać praw poboru, jeżeli nie zostało to zapisane w statucie. Jeżeli kapitał SICAV spadnie poniżej 2/3 kapitału minimalnego, zarząd musi przedłożyć wniosek o likwidację SICAV do decyzji walnego zgromadzenia (dla którego nie jest określone quorum) i które będzie mogło decydować zwykłą większością jednostek reprezentowanych na zgromadzeniu.
Jeżeli kapitał spadnie poniżej ¼ kapitału minimalnego, zarząd musi przedłożyć wniosek o likwidację SICAV do decyzji walnego zgromadzenia (dla którego nie jest określone quorum); decyzja o likwidacji może być podjęta przez uczestników posiadających ¼ jednostek na zgromadzeniu.

SICAV nie jest zobowiązana do tworzenia rezerwy.

Aktywa SICAV muszą być przechowywane u depozytariusza.

Depozytariusz sprawdza czy:

-         sprzedaż, emisje, wykup i umorzenie jednostek przez lub w imieniu SICAV były wykonywane zgodnie z prawem oraz statutem SICAV,

-         transakcje dotyczące aktywów SICAV były dokonywane w normalnych limitach czasowych,

-         dochody SICAV był realizowane zgodnie ze statutem.

Depozytariusz musi mieć siedzibę zarejestrowaną w Luksemburgu lub mieć zarejestrowane biuro w Luksemburgu, jeżeli jego rejestrowa siedziba jest w innym państwie UE.
Depozytariusz musi być instytucją kredytową, zgodnie z ustawą z 5.04.1993 dotyczącą sektora finansowego. Zarząd depozytariusza musi posiadać dobrą reputację i wystarczające doświadczenie w zakresie UCITS. Jest on odpowiedzialny, zgodnie z prawem Luksemburga wobec posiadaczy tytułów uczestnictwa za jakąkolwiek stratę, jako rezultat błędu lub niewłaściwe działanie.

Koszty obciążające SICAV:

-         jednorazowa opłata rejestracyjna - 1.250 EUR

-         roczny podatek abonamentowy (Taxe d'Abonnement), płatny kwartalnie - 0,05% łącznej wartości aktywów netto istniejących jednostek uczestnictwa,
-         roczny podatek abonamentowy (Taxe d'Abonnement), płatny kwartalnie - 0,01% łącznej wartości aktywów netto istniejących jednostek uczestnictwa jeżeli inwestycje dotyczą instrumentów rynku pieniężnego i depozytów bankowych z okresem zapadalności do 12 miesięcy,
Zyski kapitałowe spółki SICAV są wyłączone z podatku dochodowego od spółek. Nie istnieje podatek u źródła (withholding tax) z dystrybucji dywidend dla nie rezydentów Luksemburga.  SICAV podlega pod przepisy traktatów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Stąd wynagrodzenie uzyskane w Luksemburgu jest zwolnione z podatku dochodowego w Polsce.

Pozostałe koszty (szacowane):

-         opłata dystrybucyjna - ok. 5%,

-         zarządzanie - ok. 1,25 %,

-         depozytariusz - 0,095 % rocznie,
 
-         przewidywana średnia stopa wydatków - 1,63 %.

Zasady funkcjonowania firm zbiorowego inwestowania (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities „UCITS")

Polityka inwestycyjna

1. Inwestycje UCITS winny obejmować:
 a)      zbywalne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone lub będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,
b)      zbywalne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na innym rynku w kraju członkowskim UE, który jest regulowany, pracuje regularnie i który jest uznany i publiczny,
c)      zbywalne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie w kraju nie będącym członkiem UE lub będące przedmiotem obrotu na innym rynku w kraju nie będącym członkiem UE, który jest regulowany, pracuje regularnie i który jest uznany i publiczny, zapewniając że wybór giełdy lub rynku był dokonany zgodnie z regulacjami wewnętrznymi UCITS.
d)      Ostatnio wyemitowane zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, przy założeniu, że:
 
▪         warunki emisji określają, że został sporządzony wniosek o dopuszczenie do oficjalnych notowań giełdowych lub innym regulowanym rynku pracującym regularnie i który jest uznany i publiczny
 
▪         takie dopuszczenie jest  ubezpieczone przez okres roku do emisji.
 
e)      UCITS autoryzowane zgodnie z dyrektywą 85/611/EEC i inne instytucje zbiorowego inwestowania w rozumieniu artykułu 1 par.2 tej dyrektywy, jeżeli posiadają siedzibę w kraju członkowskim UE lub nie, pod warunkiem, że:
▪         inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania są dozwolone na mocy prawa, które przewiduje, że podlegają one nadzorowi uznanemu przez właściwe władze UCITS za równoważny temu ustanowionemu w prawie wspólnotowym, oraz że jest w wystarczającym stopniu zapewniona współpraca między władzami,
▪         poziom ochrony posiadaczy jednostek w innych przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania jest równoważny temu przewidzianemu dla posiadaczy jednostek w UCITS, w szczególności, że reguły w zakresie segregacji aktywów, zaciągania pożyczek, udzielania pożyczek oraz sprzedaży niepokrytych zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego są równoważne w stosunku do wymagań ww. dyrektywy,
▪         działalność innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania jest przedstawiana w półrocznych lub rocznych sprawozdaniach w celu umożliwienia dokonania oceny aktywów i pasywów, dochodu i operacji w okresie sprawozdawczym,
▪         nie więcej niż 10% aktywów UCITS lub innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, których nabycie jest zamierzone może być, zgodnie z regulaminem funduszu lub zgodnie z dokumentami założycielskimi, zainwestowane łącznie w jednostki innego UCITS lub innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania,
▪         lokaty w instytucjach kredytowych, które są wypłacalne na żądanie lub mogą być wycofane oraz wymagalne w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy, pod warunkiem że instytucja kredytowa posiada statutową siedzibę w Państwie Członkowskim lub, w przypadku gdy statutowa siedzibainstytucji kredytowej znajduje się w państwie nie należącym do UE, podlega regułom ostrożności uznanym przez właściwe władze UCITS zaustanowionych w prawie wspólnotowym; równoważne w stosunku do tych,
g)      finansowe instrumenty pochodne, łącznie z ekwiwalentnymi instrumentami rozliczanymi w gotówce, będące przedmiotem obrotu na regulowanym rynku i/lub finansowe instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na rynku OTC, przy założeniu, że:
▪         instrumenty podstawowe obejmują instrumenty wymienione w pkt. 1, indeksy finansowe, stopy procentowe, kursy walutowe, w których UCITS może inwestować zgodnie ze statutem,
▪         kontrahenci transakcji instrumentami OTC są instytucjami podlegającymi nadzorowi oraz należą do kategorii akceptowanych przez właściwe władzeUCITS
▪         instrumenty OTC podlegają codziennej rzetelnej i podlegającej weryfikacji wycenie i mogą być z inicjatywy UCITS sprzedawane, umarzane bądź zamykane pozycje za pomocą transakcji symetrycznych w dowolnym momencie z uwzględnieniem ich wartości godziwej;
▪         emitowane lub gwarantowane przez władze centralne, regionalne lub lokalne lub bank centralny Państwa Członkowskiego, Europejski Bank Centralny, UE lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo nie należące do UE albo, w przypadku państwa federalnego, przez jedno z państw członkowskich federacji, lub przez organ międzynarodowy o charakterze publicznym, do którego należy jedno lub więcej Państw Członkowskich, lub

▪         emitowane przez przedsiębiorstwo, którego papiery wartościowe są w obrocie na regulowanych rynkach, lub

▪         emitowane lub gwarantowane przez przedsiębiorstwo podlegające nadzorowi, zgodnie z kryteriami określonymi w prawie wspólnotowym, lub przez przedsiębiorstwo, które podlega i stosuje się do reguł ostrożnościowych uznawanych przez właściwe władze za przynajmniej tak rygorystyczne, jak te ustanowione przez prawo wspólnotowe; lub
▪         emitowane przez inne organy należące do kategorii zatwierdzonych przez właściwe władze UCITS, pod warunkiem że inwestycje w takie instrumenty podlegają ochronie uczestników, a także pod warunkiem, że emitent jest spółką, której kapitał i rezerwy wynoszą co najmniej 10 milionów EUR oraz przedstawia i publikuje swoje roczne sprawozdania finansowe zgodnie z dyrektywą 78/660/EWG, jest podmiotem, w ramach grupy kapitałowej obejmującej jedną lub kilka wymienionych spółek, wyspecjalizowanym do finansowania tej grupy albo jest podmiotem wyspecjalizowanym do finansowania sekurytyzacji podmiotów, które korzystają z linii płynności bankowej.
2. UCITS mogą inwestować nie więcej niż 10% swych aktywów w zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego inne niż wymienione w pkt. 1. Firma inwestycyjna może nabywać ruchomości oraz nieruchomości bezpośrednio niezbędne dla prowadzenia działalności. UCITS nie mogą nabywać metali szlachetnych lub certyfikatów wyemitowanych przez siebie.

3. UCITS mogą posiadać pomocnicze aktywa płynne.

Zarządzanie ryzykiem

1.      UCITS jest zobowiązany wprowadzić procedury zarządzania ryzykiem, które umożliwiają monitorowanie i pomiar w każdym czasie ryzyka pozycji jego udział w ryzyku całego portfela. Muszą one być komunikowane regularnie do CSSF i winny definiować typy instrumentów pochodnych, ryzyka, limity ilościowe i metody, które zostały wybrane dla określenia ryzyka instrumentami pochodnymi.
2.      UCITS jest zobowiązany do wprowadzenia technik i instrumentów dotyczących zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego na warunkach i w ramach limitów  CSSF przy zapewnieniu, że te techniki i instrumenty są używane w celu efektywnego zarządzania portfelem. Jeżeli te operacje dotyczą użycia instrumentów pochodnych, te warunki i limity powinny być zgodne z niniejszym prawem
3.      UCITS powinien zapewnić, że jego globalna ekspozycja dotycząca instrumentów pochodnych nie przekracza całkowitej wartości netto portfela. Ekspozycja jest obliczana przy przyjęciu aktualnej wartości aktywów podstawowych, ryzyka kontrahenta, przewidywanych fluktuacji rynkowych i dostępnego czasu dla zamknięcia pozycji.
UCITS może inwestować, w ramach części polityki inwestycyjnej w ramach limitów w finansowe instrumenty pochodne, przy założeniu że ekspozycja aktywów podstawowych nie przekracza zagregowanych limitów inwestycyjnych, wymienionych w następującym punkcie. Jeżeli UCITS inwestuje w instrumenty pochodne oparte na indeksach, to inwestycje te nie muszą być związane limitami określonymi w następującym punkcie.

Limity

1.      UCITS może inwestować nie więcej niż 10% aktywów w zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez ten sam podmiot. UCITS nie może inwestować więcej niż 20% aktywów w depozyty w tym samym podmiocie. Ekspozycja ryzyka kontrpartnera w transakcji instrumentem pochodnym na rynku OTC nie może przekroczyć 10% aktywów jeżeli kontrpartner jest instytucją kredytową lub 5% w pozostałych przypadkach.
2.      Całkowita wartość zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego posiadanych przez UCITS u emitentów, w których inwestycje przekraczają u każdego 5% aktywów, nie może przekroczyć 40% wartości aktywów. Ten limit nie dotyczy depozytów i transakcji instrumentami pochodnymi na rynku OTC realizowanymi przez podlegające nadzorowi instytucje finansowe.

Jednakże bez względu na indywidualne limity wymienione w pkt. 1 UCITS może łączyć:

▪         inwestycji w zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez jeden podmiot,

▪         lokat w jednym podmiocie, i/lub

▪         ekspozycje wynikających z transakcji instrumentami pochodnymi na rynku OTC zawartych z pojedynczym podmiotem, przekraczając 20% jego aktywów.

3.      Limit wymieniony w pkt. 1 (zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego) można podwyższyć do maksymalnie 35%, jeśli zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego są emitowane lub gwarantowane przez Państwo Członkowskie, przez władze lokalne, przez państwo nie należące do UE lub przez organ międzynarodowy o charakterze publicznym, do którego należy jedno lub więcej Państw Członkowskich.
4.      Limit wymieniony w pkt. 1 (zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego) można podwyższyć do maksymalnie 25% w przypadku niektórych obligacji, jeżeli zostały wyemitowane przez instytucję kredytową, która posiada statutową siedzibę w Państwie Członkowskim i podlega na mocy prawa szczególnemu nadzorowi publicznemu przeznaczonemu do ochrony posiadaczy obligacji. W szczególności kwoty pochodzące z emisji tych obligacji muszą być inwestowane zgodnie z prawem w aktywa, które podczas całego okresu ważności obligacji są w stanie pokryć roszczenia związane z obligacjami oraz, które w przypadku niewypłacalności emitenta, zostałyby wykorzystane na zasadzie pierwszeństwa w celu zwrotu kwoty głównej i narosłych odsetek.
Jeśli UCITS inwestuje więcej niż 5% swoich aktywów w obligacje określone w pkt. 1 i wyemitowane przez jednego emitenta, całkowita wartość tych inwestycji nie może przekroczyć 80% wartości aktywów UCITS.
5.      Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego wymienione w pkt. 3 4 nie są uwzględniane do kalkulacji limitu 40%, którym mowa w pkt. 1.
Limity przewidziane w pkt. 1-4 nie mogą być łączone i z tego powodu inwestycje w zbywalne papiery wartościowe wyemitowane przez jednego emitenta, dokonywane zgodnie z pkt. 1-4 nie mogą przekroczyć w żadnym przypadku łącznie 35% aktywów UCITS.

Przedsiębiorstwa z tej samej grupy kapitałowej, sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe, dla celów kalkulowania limitów, są traktowane jako jeden podmiot.

Modyfikacje limitów

1.      Limity przedstawione w poprzednim rozdziale mogą być podwyższone do maksymalnie 20% w odniesieniu do inwestycji w akcje i/lub papiery dłużnepolityki inwestycyjnej UCITS jest odzwierciedlenie składu indeksu giełdowego akcji lub papierów dłużnych, który jest uznawany przez właściwe władze, pod warunkiem, że: wyemitowane przez ten sam podmiot jeżeli, zgodnie z regulaminem funduszu lub dokumentami założycielskimi, celem

▪         skład indeksu jest wystarczająco zdywersyfikowany,

▪         indeks reprezentuje adekwatnie benchmark rynku, do którego się odnosi,

▪         jest odpowiednio publikowany.

2.      Limit wymieniony w pkt. 1 może być zwiększony do 35%, jeżeli jest to uzasadnione wyjątkowymi warunkami rynkowymi, w szczególności na rynku regulowanym, zdominowanym przez zbywalne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Inwestycja zgodnie z tym limitem jest dozwolona tylko jednego emitenta.

Szczególne zasady inwestowania

1.      CSSF może zezwolić UCITS na inwestowanie zgodnie z zasadą risk-spreading do 100% aktywów w różne zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, jeżeli są emitowane lub gwarantowane przez Państwo Członkowskie UE, przez władze lokalne, przez państwo nie należące do UE lub przez organ międzynarodowy o charakterze publicznym, do którego należy jedno lub więcej Państw Członkowskich.
CSSF udzieli takiego zezwolenia tylko wtedy, gdy posiadacze jednostek uczestnictwa w UCITS będą mieli równoważne zabezpieczenie do posiadaczy jednostek uczestnictwa w UCITS działających zgodnie z limitami opisanymi w poprzednich rozdziałach.
Taki UCITS musi posiadać papiery wartościowe z ostatnich sześciu różnych emisji, z zastrzeżeniem, iż papiery z jednej emisji nie mogą przekraczać 30% całkowitej ilości.
2.      UCITS określony w pkt. 1 musi wyraźnie wskazać w statucie: Państwa, władze lokalne lub międzynarodowe instytucje charakterze publicznym, emitujące lub gwarantujące papiery wartościowe, w które zamierza zainwestować więcej niż 35% swoich aktywów.
3.      Ponadto, UCITS musi zamieścić w prospekcie emisyjnym oraz materiałach promocyjnych wyraźne oświadczenie o takim zezwoleniu, ze wskazaniem Państw, władz lokalnych i/lub międzynarodowych instytucji o charakterze publicznym, w których papiery wartościowe zamierza zainwestować lub już zainwestowało ponad 35% swoich aktywów.

Nabywanie jednostek innych UCITS

1.      UCITS może nabywać jednostki uczestnictwa innych UCITS i/lub innych instytucji zbiorowego inwestowania, pod warunkiem, że nie więcej niż 20% aktywów jest inwestowane w jeden UCITS lub inną instytucję zbiorowego inwestowania.

2.      Inwestycje UCITS w jednostki uczestnictwa instytucji zbiorowego inwestowania inne, niż UCITS nie mogą przekroczyć łącznie 30% wartości aktywów UCITS.
Jeżeli UCITS nabył jednostki UCITS i/lub innych instytucji zbiorowego inwestowania., odpowiednio aktywa UCITS lub innych instytucji zbiorowego inwestowania, nie muszą być łączone do celów limitów ustanowionych w rozdziale „Limity".
3.      W przypadku, gdy UCITS inwestuje w jednostki innego UCITS i/lub innych instytucji zbiorowego inwestowania, które są zarządzane, bezpośrednio lub w formie przekazania uprawnień, przez tą samą spółkę zarządzającą lub przez inną spółkę, z którą spółka zarządzająca jest powiązana poprzez wspólne zarządzanie lub kontrolę, lub poprzez znaczny bezpośredni lub pośredni udział kapitałowy, wówczas ta spółka zarządzająca lub inna spółka nie może pobierać opłat za subskrypcję jednostek lub umorzenie na konto inwestycji UCITS w jednostki tego innego UCITS i/lub instytucje zbiorowego inwestowania.
UCITS, który inwestuje znaczną część swoich aktywów w inny UCITS i/lub instytucję zbiorowego inwestowania, ujawnia w swoim prospekcie emisyjnyminstytucje zbiorowego inwestowania, w który zamierza ono zainwestować. W rocznym sprawozdaniu UCITS wskazuje maksymalną część opłat administracyjnych poniesionych zarówno przez UCITSUCITS i/lub inne instytucje zbiorowego inwestowania., w które inwestuje. maksymalny poziom opłat administracyjnych, które mogą być poniesione zarówno przez UCITS jak i inne UCITS i/lub jak i inne.

Znaczne pakiety

1.      Fundusz inwestycyjny lub spółka zarządzająca działająca w związku ze wszystkimi funduszami, którymi zarządza i które podlegają zakresowi niniejszego opracowania, nie może nabywać akcji uprawniających do głosowania, które umożliwiłyby jej wywieranie istotnego wpływu na emitenta.

2.      UCITS może nabyć nie więcej niż:

▪         10% akcji bez prawa głosu danego emitenta;

▪         10% papierów dłużnych danego emitenta;

▪         25% jednostek jednego UCITS lub innej instytucji zbiorowego inwestowania,

▪         10% instrumentów rynku pieniężnego jednego emitenta.

Limity ustanowione w akapicie drugim, trzecim i czwartym można pominąć przy nabywaniu, jeżeli nie możliwe jest w tym momencie obliczenie sumy brutto owych papierów dłużnych lub instrumentów rynku pieniężnego lub wartości netto emitowanych papierów wartościowych.

3.      Przepisy pkt. 1 i 2 nie dotyczą:

a)             zbywalnych papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Państwo Członkowskie lub jego władze lokalne;

b)             zbywalnych papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez państwo trzecie;

c)             zbywalnych papierów wartościowych emitowanych przez międzynarodowe organy o charakterze publicznym, których członkiem jest jedno lub więcej Państw Członkowskich;
d)             będących w posiadaniu UCITS udziałów w kapitale spółki założonej w państwie trzecim, inwestującej swoje aktywa głównie w papiery wartościowe emitentów mających swoje statutowe siedziby w tym Państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa danego Państwa taki pakiet udziałów stanowi jedyny sposób, w jaki dane UCITS może inwestować w papiery wartościowe emitowane w tym Państwie. Wyjątek ten będzie mieć jednak zastosowanie tylko wtedy, jeżeli w swojej polityce inwestycyjnej spółka z państwa trzeciego przestrzega limitów ustanowionych w rozdziale „Limity". W przypadku przekroczenia tych limitów, stosuje się przepisy następnego rozdziału odpowiednio;

e)             będących w posiadaniu funduszu inwestycyjnego udziałów w kapitale jednostek zależnych zajmujących się zarządzaniem, doradztwem lub marketingiem wyłącznie w swoim własnym imieniu.

Przestrzeganie limitów

1.      UCITS nie musi przestrzegać limitów ustanowionych w niniejszym rozdziale, jeżeli realizuje prawa poboru związane ze zbywalnymi papierami wartościowymi stanowiącymi część jego aktywów.
 
Przestrzegając zasady dywersyfikacji ryzyka, rozpoczynający działalność UCITS może odstąpić od przepisów przepisów poprzedzających czterech rozdziałów, przez okres sześciu miesięcy od daty uzyskania zezwolenia.
 
2.      Jeżeli limity określone w pkt. 1 zostaną przekroczone z powodów niezależnych od danego UCITS lub w wyniku realizacji praw poboru, wówczas UCITS musi przyjąć jako priorytetowy cel w swoich transakcjach sprzedaży poprawę tej sytuacji, uwzględniając interesy posiadaczy swoich jednostek.

Zaciąganie pożyczek

1.      Zarówno firma inwestycyjna, jak i firma zarządzająca bądź depozytariusz działający w imieniu funduszu powierniczego nie mogą zaciągać pożyczek. UCITS może jednak pozyskiwać obcą walutę poprzez zaciąganie pożyczek typu back - to back.
 
2.       W drodze odstępstwa od przepisów pkt. 1, UCITS może zaciągnąć pożyczkę:
 ▪         do wysokości do 10% swoich aktywów, pod warunkiem, że zaciągnięcie pożyczki ma charakter tymczasowy;
 ▪         do wysokości 10% swoich aktywów w przypadku firmy inwestycyjnej, przy założeniu, że pożyczka jest przeznaczona na zakup nieruchomości na potrzeby własnej działalności; w tym przypadku pożyczka nie może przekroczyć 15% aktywów.

Udzielanie pożyczek

 1.      Firma inwestycyjna, jak i firma zarządzająca bądź depozytariusz działający w imieniu funduszu powierniczego, nie może udzielać pożyczek ani działać jako poręczyciel w imieniu osoby trzeciej.
 2.      Przepisy ust. 1 nie będą stanowić przeszkody dla nabywania przez te przedsiębiorstwa zbywalnych papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego, które nie są całkowicie opłacone.