Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu

Pranie pieniędzy to proceder, w którym próbuje się ukryć pochodzenie nielegalnie zdobytych środków finansowych poprzez ich wprowadzenie do legalnego obiegu. Jest to przestępstwo o poważnych konsekwencjach prawnych i moralnych.

Nielegalne dochody

Rynek finansowy jest miejscem, gdzie może dochodzić do tzw. prania brudnych pieniędzy (ang. money laundering) lub lokowania kapitału celem finansowania terroryzmu. Oznacza to wprowadzenie do obrotu środków finansowych, zdobytych niezgodnie z prawem - popełniając przestępstwo lub w sposób mający związek z przestępstwem. Nielegalne dochody mogą pochodzić z oszustw podatkowych, przemytu, produkcji i handlu narkotykami, korupcji, prowadzenia nierządu, handlu ludźmi lub organami ludzkimi, manipulacji na rynkach finansowych, kradzieży i defraudacji. Pieniądze mogą być prane poprzez inwestowanie na rynku kapitałowym – giełdzie papierów wartościowych. Po przeprowadzeniu szeregu transakcji giełdowych, bez zwracania uwagi na wynik finansowy może doprowadzić do utrudnienia lub uniemożliwienia identyfikacji rzeczywistych źródeł pochodzenia pieniędzy. W ten sposób można upozorować legalne pochodzenie majątku zdobytego nieuczciwie.

Anatomia procederu

Proces prania pieniędzy można podzielić na trzy etapy: wprowadzenie pieniędzy do systemu finansowego (w tym segregacja i ukrywanie środków), przeprowadzenie transakcji w celu zamaskowania ich pochodzenia oraz integracja tych środków finansowych z legalnymi aktywami.

Metody prania pieniędzy: Istnieje wiele różnych metod prania pieniędzy, w tym otwieranie fikcyjnych firm, inwestowanie w nieruchomości, zakup dóbr luksusowych, przekazywanie pieniędzy przez tzw. "banki na wyspach" oraz korzystanie z rynku kryptowalut.

Środki prawne przeciwko praniu pieniędzy (Anti Money Laundering, "AML"): Kraje na całym świecie wprowadziły szereg środków prawnych w celu zwalczania prania pieniędzy. Wiele z nich wymaga od instytucji finansowych przestrzegania ścisłych przepisów dotyczących identyfikacji klienta, raportowania transakcji o dużej wartości i monitorowania potencjalnie podejrzanych aktywności finansowych.

Międzynarodowe współpraca: Pranie pieniędzy jest problemem globalnym, który wymaga współpracy międzynarodowej. Organizacje takie jak Financial Action Task Force (FATF) są zaangażowane w rozwijanie i promowanie standardów antyprania pieniędzy na szczeblu międzynarodowym.

Konsekwencje prania pieniędzy: Pranie pieniędzy jest surowo karane prawnie w większości krajów. Osoby uznane za winne prania pieniędzy mogą być skazywane a ich nielegalnie zdobyte aktywa - konfiskowane.

Rozwiązania AML w Polsce

W Polsce właściwymi organami w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu są: Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) i Minister Finansów. Przepisy prawa dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wskazują podmioty - Instytucje Obowiązane, do których zadań należy rejestracja każdej transakcji finansowej o równowartości przekraczającej 15.000 euro. Obowiązek rejestracji powstaje także w przypadku, gdy przeprowadzono więcej niż jedną transakcje a ich wartość jest wyższa niż 15.000 euro, natomiast okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały celowo podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia rejestracji. Ponadto Instytucja Obowiązana powinna zarejestrować również każdą inną transakcję, bez względu na jej charakter i wartość, jeżeli istnieją uzasadnione przesłanki, że może mieć ona związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.
W Polsce Instytucjami Obowiązanymi są między innymi:

 • banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, 
 • banki powiernicze,
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa,
 • krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego,
 • małe instytucje płatnicze oraz agenci rozliczeniowi,
 • firmy inwestycyjne,
 • zagraniczne osoby prawne prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską,
 • towarowe domy maklerskie,
 • spółki prowadzące rynek regulowany,
 • fundusze inwestycyjne, alternatywne spółki inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zarządzający ASI,
 • zakłady ubezpieczeń.

Wspólna sprawa

Ważne jest zrozumienie, że pranie pieniędzy jest nielegalne i szkodliwe dla gospodarki, społeczeństwa i bezpieczeństwa. Jeśli masz podejrzenia dotyczące prania pieniędzy lub nielegalnych działań finansowych, powinieneś zgłosić to odpowiednim organom ścigania w swoim kraju. Walka z nielegalnym procederem jest naszą wspólną sprawą.