Handel zagraniczny I-IV 2015

W czterech miesiącach wzrosły obroty handlowe Polski z zagranicą. Odnotowano też dodatnie saldo wymiany handlowej.

W okresie styczeń-kwiecień 2015 roku ogólny eksport Polski wyrażony w cenach bieżących wyniósł 240.913,8 mln PLN a import 232.176,1 mln PLN. W porównaniu ze analogicznym okresem 2014 roku eksport zwiększył się o 6,1%, a import wrósł o 1,8%.
W efekcie saldo obrotów handlowych z zagranicą było dodatnie i wyniosło 8737,7 mln PLN. Rok wcześniej saldo było ujemne i wyniosło 1.052,2 mln PLN.
Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł w pierwszych czterech miesiącach br. 64.852,8 mln USD i był niższy o 13,1% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Natomiast import wyniósł 62.491,2 mln USD i był odpowiednio niższy o 16,6%. Dodatnie saldo wyniosło 2.361,6 mln USD, wobec ujemnego salda 333,7 mln USD w analogicznym okresie 2014 r.
Eksport wyrażony w euro w tym okresie wyniósł 56.841,6 mln EUR, a import 54.791,5 mln EUR. Oznacza to wzrost o 4,7% w eksporcie i wzrost o 0,4% w imporcie. W efekcie dodatnie saldo handlowe wyniosło 2.050,1 mln EUR wobec ujemnego salda 255,7 mln EUR po czterech miesiącach 2014 roku.
W pierwszych czterech miesiącach br. ujemne saldo obrotów handlowych odnotowano z krajami rozwijającymi się i wyniosło ono 36.418,3 mln PLN. Kwota ta stanowi 9.798,4 mln USD lub 8590,1 mln EUR. Ujemne saldo handlowe z krajami Europy Środkowo-Wschodniej wyniosło 7.849,9 mln PLN (2.147,1 mln USD lub 1.851,3 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi i wyniosło ono 53.005,9 mln PLN (14.307,1 mln USD lub 12.491,5 mln EUR). Natomiast dodatnie saldo w obrotach z krajami UE osiągnęło poziom 53.361,2 mln PLN (14.418,1 mln USD lub 12.578,1 mln EUR).
Udział krajów rozwiniętych w polskim eksporcie ogółem wyniósł 85,9%, w tym Unii Europejskiej 79,6%, a w imporcie – 66,3% (w tym UE 59,6%).
Największym partnerem handlowym Polski są Niemcy, których udział w eksporcie wyniósł w analizowanym okresie 27,2%, co oznacza wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 0,7 punktu procentowego. Wzrósł również udział Niemiec w polskim imporcie do 22,7%, wobec 21,8% rok wcześniej. Dodatnie saldo wymiany handlowej z Niemcami wyniosło 12.896,1 mln PLN (3.477,1 mln USD lub 3.038,9 mln EUR).
W okresie styczeń-kwiecień br. udział Rosji w polskim eksporcie był niższy w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 1,5 punktu procentowego i wyniósł 2,8%, natomiast w imporcie udział ten spadł o 4,4 punktu procentowego i stanowił 7,2%. W efekcie ujemne saldo obrotów handlowych z Rosją wyniosło 9.994,2 mln PLN (2.716,4 mln USD lub 2.357,5 mln EUR). W analogicznym okresie ubiegłego roku ujemne saldo w handlu z Rosją wyniosło 16.663,1 mln PLN (5.471,9 mln USD lub 3.987,5 mln EUR.
Najważniejszymi partnerami handlowymi Polski w zakresie eksportu w tym roku są: Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Francja, Włochy, Hiszpania, Holandia, Rosja, Szwecja, Węgry. Natomiast pierwsza dziesiątka partnerów w zakresie importu to: Niemcy, Chiny, Rosja, Włochy, Francja, Holandia, Czechy, USA, Wielka Brytania, Belgia.
Obroty z pierwszą dziesiątką największych partnerów handlowych stanowiły 66,4% eksportu, a importu – 65,7%.