Bilans płatniczy w kwietniu 2015

W kwietniu odnotowano dodatnie saldo na rachunku obrotów bieżących, na co największy wpływ miało dodatnie saldo z tytułu eksportu usług.

Jak poinformował Narodowy Bank Polski w kwietniu 2015 r. dodatnie saldo rachunku bieżącego, wyniosło 1.138 mln EUR. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda obrotów towarowych (127 mln EUR), usług (881 mln EUR) i dochodów wtórnych (163 mln EUR) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (33 mln EUR). Rok wcześniej dodatnie saldo rachunku bieżącego wyniosło 269 mln EUR. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego, w analizowanym miesiącu, było dodatnie i wyniosło 1.253 mln EUR.
W kwietniu br. wartość eksportu towarów wyniosła 14.485 mln EUR, a importu 14.358 mln EUR. Eksport towarów wzrósł o 1.157 mln EUR, tj. o 8,7%, natomiast import towarów zwiększył się o 1.069 mln EUR, tj. o 8,0%. Dodatnie saldo obrotów towarowych wyniosło 127 mln EUR, co oznacza wzrost o 88 mln EUR w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.
Ujemne saldo dochodów pierwotnych wyniosło w kwietniu br. 33 mln EUR. Rok wcześniej saldo to było również ujemne i wyniosło 533 mln EUR.
Na ujemne saldo dochodów pierwotnych złożyły się: dodatnie saldo pozostałych dochodów pierwotnych stanowiące 1.246 mln EUR i wynagrodzeń pracowników w kwocie 104 mln EUR a także ujemne saldo dochodów z inwestycji - 1.383 mln EUR. Dodatnie saldo pozostałych dochodów pierwotnych było wynikiem napływu środków z Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w wysokości 1.293 mln EUR. Na poziom ujemnego salda dochodów pierwotnych z tytułu inwestycji zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach w wysokości 1.196 mln EUR. Z tego dywidendy stanowiły 695 mln EUR, reinwestowane zyski 316 mln EUR oraz naliczone odsetki od dłużnych instrumentów finansowych - 185 mln EUR. Ponadto na ujemne saldo dochodów z inwestycji miało wpływ również ujemne saldo dochodów z inwestycji portfelowych stanowiące 299 mln EUR oraz ujemne saldo naliczonych odsetek od pozostałych instrumentów finansowych dłużnych z pozostałych inwestycji - 146 mln EUR.
W kwietniu 2015 r. saldo rachunku finansowego, na które składają się inwestycje polskich podmiotów za granicą pomniejszone o inwestycje nierezydentów w Polsce, było dodatnie i wyniosło 536 mln EUR (odpływ kapitału z Polski). Z drugiej strony napływ kapitału z tytułu inwestycji nierezydentów w Polsce wyniósł 2.166 mln EUR. W tym samym czasie odpłynęło jeszcze z Polski 2.702 mln EUR w wyniku zwiększenia się polskich inwestycji za granicą.
W kwietniu 2015 r. miał miejsce napływ kapitału z tytułu pozostałych inwestycji oraz inwestycji bezpośrednich. W efekcie zobowiązania rezydentów z tytułu inwestycji bezpośrednich wzrosły o 342 mln EUR, z czego reinwestycje zysków stanowiły 316 mln EUR oraz wzrost o 103 mln EUR kapitałów własnych polskich przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania, co oznacza napływ kapitału. Jednocześnie nastąpił odpływ kapitału w kwocie 77 mln EUR w wyniku zmniejszenia się zobowiązań z tytułu finansowych instrumentów dłużnych.
W analizowanym okresie saldo inwestycji portfelowych było ujemne i stanowiło 379 mln EUR. Nierezydenci zainwestowali netto w udziałowe papiery wartościowe 537 mln EUR, natomiast zmniejszyli swoje zaangażowanie w polskich dłużnych papierach wartościowych o kwotę netto 916 mln EUR, głównie skarbowych papierów wartościowych.
Saldo pozostałych inwestycji nierezydentów w Polsce było dodatnie i wyniosło 2.203 mln EUR. Na taki wynik złożył się: wzrost zobowiązań sektora bankowego o 1.774 mln EUR oraz NBP o kwotę 589 mln EUR (głównie z tytułu transakcji repo). Zobowiązania sektora rządowego wzrosły o 60 mln EUR, natomiast zobowiązania sektora przedsiębiorstw spadły o 220 mln EUR.
W kwietniu 2015 r. dodatnie saldo inwestycji rezydentów za granicą wyniosło 2.702 mln EUR. Rezydenci zwiększyli swoje aktywa zagraniczne głównie z tytułu reinwestycji zysków oraz instrumentów dłużnych, w wyniku czego saldo inwestycji bezpośrednich było dodatnie i wyniosło 65 mln EUR. Ponadto rezydenci zwiększyli również wartość inwestycji portfelowych o 630 mln EUR. Saldo pozostałych inwestycji było ujemne i wyniosło 578 mln EUR. Aktywa zagraniczne polskiego sektor bankowy zmniejszyły się o 691 mln EUR, podczas gdy pozostałe sektory (łącznie z sektorem rządowym) zwiększyły swoje należności o 113 mln EUR.
Transakcje zrealizowane na rzecz klientów NBP oraz transakcje własne NBP spowodowały wzrost wartości aktywów rezerwowych o 2.766 mln EUR.
Stan oficjalnych aktywów rezerwowych Polski na koniec kwietnia 2015 r. wyniósł 91.819 mln EUR.