Sytuacja gospodarcza w lutym 2020

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Pandemia koronowirusa przyczyni do pogorszenia sytuacji ekonomicznej światowej gospodarki i będzie miała również negatywny wpływ na polską gospodarkę. Dane makroekonomiczne już od kilku miesięcy potwierdzają, że polska gospodarka zwalnia tempo wzrostu.

Dynamika wzrostu gospodarczego
Według wstępnego szacunku Produkt Krajowy Brutto niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie w IV kwartale 2019 roku o 3,2% wobec analogicznego okresu poprzedniego roku. Dla porównania, w ostatnim kwartale 2018 roku PKB wzrósł o 4,9% yoy, co oznacza znaczne spowolnienie tempa rozwoju polskiej gospodarki.
Natomiast PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) był wyższy w IV kwartale ubiegłego roku realnie o 0,3% w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz o 3,7% wobec analogicznego okresu 2018 roku.
Głównym czynnikiem wzrostu PKB w IV kwartale ubiegłego roku był popyt krajowy, który wzrósł w skali roku o 2,2%, wobec 3,3% w poprzednim kwartale. Na gorszy wynik miał wpływ spadek akumulacji brutto o 0,2% yoy. Dla porównania akumulacja brutto w III kwartale ubiegłego roku wzrosła w skali roku o 0,4%. W ostatnim kwartale ubiegłego roku odnotowano wzrost spożycia ogółem o 3,2% yoy wobec wzrostu o 4,0% w poprzednim kwartale. Z kolei spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 3,3% yoy. Natomiast w III kwartale ubiegłego roku odnotowano wzrost o 3,9% yoy. Nakłady brutto na środki trwałe w IV kwartale 2019 roku wzrosły w skali roku o 4,9%. Dla porównania w III kwartale notowano wzrost o 4,7% yoy.

Koniunktura gospodarcza
W lutym 2020 roku pogorszyły się wobec poprzedniego miesiąca oceny koniunktury dokonywane przez przedsiębiorców z następujących branż: przetwórstwo przemysłowe, handel detaliczny, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa.
W pozostałych badanych obszarach gospodarki (budownictwo przemysłowe, handel hurtowy, transport i gospodarka magazynowa) przedsiębiorcy oceniali koniunkturę nieznacznie lepiej w poprzednim miesiącu.
W lutym br. „Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS dla Polski” wyniósł 97,4 wobec 104,6 w analogicznym okresie ubiegłego roku.
W lutym 2020 roku nastąpiło pogorszenie obecnych i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa
W styczniu 2020 roku produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych), w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była wyższa o 1,1% wobec analogicznego okresu 2019 r. Rok wcześniej notowano wzrost o 6,0% yoy. Natomiast w porównaniu z poprzednim miesiącem styczniowa produkcja była wyższa o 4,5%.
Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 3,5% niż w analogicznym okresie zeszłego roku i o 2,7% wyższa wobec grudnia 2019 roku. W styczniu br. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku były wyższe o 0,8% a w porównaniu z grudniem 2019 r. - o 0,1%.
Produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób była w styczniu 2020 roku wyższa o 6,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku oraz niższa o 57,3% w stosunku do grudnia ubiegłego roku.
W styczniu 2020 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 2,9% a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,2%.

Budownictwo mieszkaniowe
W styczniu 2020 roku przekazano do użytkowania 17,4 tys. mieszkań, tj. o 0,5% więcej niż przed rokiem. Z tego na deweloperów przypadło 10,6 tys. mieszkań a na inwestorów indywidualnych – 6,4 tys. mieszkań. W ramach tych dwóch form budownictwa wybudowano łącznie 98,0% ogółu mieszkań oddanych do użytkowania. W budownictwie spółdzielczym oddano w styczniu br. do użytkowania 248 mieszkań wobec 81 rok wcześniej. W pozostałych formach budownictwa (komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) łącznie oddano 105 mieszkań, wobec 263 w analogicznym okresie ubiegłego roku.
W styczniu 2020 roku rozpoczęto budowę 15,9 tys. mieszkań, tj. o 18,2% więcej niż przed rokiem. Natomiast wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 18,4 tys. mieszkań - o 11,0% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Handel zagraniczny
W ciągu 12 miesięcy 2019 roku obroty towarowe handlu zagranicznego wyniosły w cenach bieżących 1013,7 mld PLN w eksporcie oraz 1005,8 mld PLN w imporcie. Oznacza to, że w porównaniu z 2018 rokiem eksport wzrósł o 6,6%, a import o 3,6%. W rezultacie saldo handlowe było dodatnie i wyniosło 7,9 mld PLN. Dla porównania w 2018 roku saldo handlowe było ujemne i stanowiło 19,5 mld PLN.

Sprzedaż detaliczna
W styczniu 2020 roku sprzedaż detaliczna w cenach stałych w przedsiębiorstwach handlowych i niehandlowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była o 3,7% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Rok wcześniej notowano wzrost o 6,1% yoy. Wzrost sprzedaży detalicznej odnotowano w większości grup, przy czym najwyższy w grupie „tekstylia, odzież, obuwie”.
W styczniu br. w porównaniu poprzednim miesiącem nastąpił spadek sprzedaży detalicznej o 20,6%, co było głównie efektem wysokiej bazy odniesienia wynikającej ze wzmożonych zakupów świątecznych.

Inflacja
Wzrastają ceny towarów i usług konsumpcyjnych. W styczniu br. były one średnio o 4,4% wyższe niż w analogicznym okresie 2019 roku. W stosunku do grudnia ubiegłego roku ceny towarów i usług wzrosły o 0,9%. Ceny żywności, napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych wzrosły średnio o 6,7% yoy oraz o 1,7% wobec poprzedniego miesiąca. Inflacja znalazła się więc powyżej górnej granicy przedziału określonego przez Radę Polityki Pieniężnej, jako cel inflacyjny (2,5% +- 1 pkt. proc.).

Rynek pracy
W lutym 2020 roku miał miejsce niewielki spadek liczby bezrobotnych. Na koniec miesiąca w urzędach pracy, zarejestrowanych było 921 tys. osób bezrobotnych, tj. o 1,2 tys. mniej niż w styczniu. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,5% i ukształtowała się na takim samym poziomie, jak w poprzednim miesiącu ale była o 0,6 pkt. proc. niższa aniżeli w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Rynek kapitałowy
Pandemia koronawirusa przyczyniła się do silnych spadków kursów akcji na światowych giełdach. Duże spadki odnotowano też na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Na koniec lutego 2019 roku na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie było notowanych 400 spółek krajowych o kapitalizacji 472,1 mld PLN oraz 48 spółek zagranicznych, których wartość rynkowa stanowiła 511,5 mld PLN. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń była w lutym br. o 13% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i wyniosła 17,3 mld PLN.
W okresie styczeń-luty br. spadły główne indeksy giełdowe, przy czym indeks spółek „blue chips” WIG20 o 17,7% natomiast indeks całego rynku WIG o 14,8%.
W lutym spadły wszystkie 14 indeksy sektorowe spółek z Głównego Rynku GPW. Natomiast w okresie pierwszych dwóch miesięcy wzrósł tylko indeks WIG-Media, który zyskał 6,6%. Natomiast największy spadek odnotował indeks WIG-Energy – 31,4%.