Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej służy minimalizowaniu ryzyka kredytowego oraz zwiększeniu bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego w Polsce.

Historia kredytowa

Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) gromadzi i udostępnia dane dotyczące historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych. Do bazy BIK trafiają informacje pozytywne, tj. dotyczące zobowiązań spłacanych terminowo, jak również negatywne – o zobowiązaniach niespłaconych lub spłacanych z opóźnieniami. Dotyczą one kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych, na zakup papierów wartościowych, niecelowych, studenckich, pracowniczych a także kredytów odnawialnych na rachunku, karcie kredytowej lub debetowej, limitu debetowego w ROR oraz kredytów poręczonych. W ten sposób jest tworzony profil kredytowy każdego, kto zaciąga zobowiązanie w banku, SKOK-u lub firmie pożyczkowej.
Jeśli kredyt został spłacony w terminie lub nastąpiło zamknięcie konta bankowego lub karty kredytowej to informacje o byłym zadłużeniu stają się „niewidoczne” dla instytucji finansowych. Osoby, które prawidłowo regulowały zobowiązania winny rozważyć, czy wyrazić zgodę na dalsze przetwarzanie informacji o spłaconych zobowiązaniach. Pomaga to budować historię kredytową, która w przyszłości może okazać się przydatna.

Warto dbać o pozytywną historię kredytową

Natomiast jeśli występowały nieprawidłowości w regulacji zobowiązań wówczas BIK przetwarza informacje przez okres 5 lat bez konieczności uzyskiwania zgody dłużnika. Dotyczy to sytuacji, kiedy opóźnienie w spłacie wyniosło więcej niż 60 dni oraz minęło co najmniej 30 dni od zawiadomienia klienta przez bank o zamiarze dalszego przetwarzania informacji.
Ponadto przez 12 lat BIK przechowuje wszystkie informacje o kredytach do celów statystycznych ale nie są one powiązane z konkretnymi osobami.
Osoby rozliczające się terminowo budują sobie pozytywną historię kredytową, co pozwoli im w przyszłości łatwiej uzyskać kredyt. Kto jednak nie spłacił albo spłaca z opóźnieniami zobowiązania tworzy negatywny obraz swej wiarygodności kredytowej, co w przyszłości utrudni mu a nawet może uniemożliwić zaciągnięcie kredytu, pożyczki lub otrzymanie karty kredytowej.
Przed wydaniem decyzji bank, SKOK lub firma pożyczkowa ocenia ryzyko kredytowe związane danym klientem. W tym celu przeprowadza analizę zdolności kredytowej wnioskodawcy na podstawie jego przychodów, ponoszonych kosztów, zobowiązań oraz informacji znajdujących się w bazie BIK.

Konta w BIK

Z własnym profilem kredytowym można zapoznać się online na stronie www.bik.pl. W tym celu należy założyć konto i potwierdzić swoją tożsamość. Do wyboru są następujące rodzaje kont:
(i) Konto bez Pakietu - można odpłatnie pobierać pojedyncze raporty BIK Profil Kredytowy Plus, zamówić BIK Pass oraz aktywować Alerty BIK. Usługa zastrzegania dokumentu tożsamości jest bezpłatna.
(ii) Konto z Pakietem – wymagana jest płatność z góry za wszystkie usługi dostępne do wykorzystania w ciągu jednego roku. Można wygenerować 12 pełnych Raportów Profil Kredytowy Plus a ponadto zamówić BIG Pass, aktywować Alerty BIK na 12 miesięcy i zastrzec dokument tożsamości. BIK może również udostępnić nieodpłatnie na okres 60 dni wersję próbną Profilu Kredytowego Plus o ograniczonej zawartości i funkcjonalności.

Raport BIK Profil Kredytowy Plus zawiera historię spłat każdego z zaciągniętych kredytów i kart bankowych. Pozwala to monitorować spłaty własnych a także poręczonych kredytów. Na podstawie historii kredytowej można też sprawdzić poprawność informacji przekazywanych przez banki i w razie wykrycia nieprawidłowości żądać sprostowania. Raport zawiera też ocenę punktową (tzw. scoring) nadawaną przez banki. Na scoring ma wpływ aktywność kredytowa, spłacalność kredytów oraz częstotliwość wnioskowania o kredyt. Sprawdzenie jej przed złożeniem wniosku o kredyt pozwoli określić własną sytuację finansową i dowiedzieć się, jak jesteśmy postrzegani przez banki. Im wyższa ocena, tym większa wiarygodność kredytobiorcy a więc mniejsze ryzyko dla banku, co zwiększa szansę otrzymania kredytu w przyszłości.

BIK Pass jest to świadectwo wiarygodności finansowej. Można więc zaprezentować się kontrahentom jako rzetelny, godny zaufania klient, bez ujawniania danych finansowych.
Alert BIK pozwala na monitorowanie swojej historii kredytowej. Gdy tylko pojawią się niepokojące informacje w bazie BIK właściciel konta zostanie niezwłocznie powiadomiony SMS-em lub emailem. Dotyczy to w szczególności sytuacji, kiedy na własnym lub poręczonym kredy¬cie pojawi się opóźnienie lub do banku wpłynie wniosek kredytowy od osoby trzeciej. W takiej sytuacji Alert BIK skutecznie ochro¬ni przed ewentualnym wyłudzeniem kredytu.
Rejestr BIK nie jest „czarną listą” dłużników lecz figurują w nim wszystkie osoby, które posiadają zobowiązania w bankach, SKOK-ach i firmach pożyczkowych. Umożliwiając ocenę zdolności do wywiązywania się z zobowiązań a także rzetelność i uczciwość zapewnia on ochronę interesów wszystkich klientów instytucji kredytowych, co w konsekwencji służy bezpieczeństwu krajowego systemu finansowego.