Obroty na rynkach GPW w sierpniu 2012 roku

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie opublikowała dane dotyczące obrotów na poszczególnych rynkach. Komunikat prasowy w dalszej części.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA publikuje dane za sierpień 2012 roku o obrotach na rynkach prowadzonych przez Grupę GPW.
  • Obroty akcjami na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartosciowych w Warszawie SA wyniosły w sierpniu br. 17,6 mld zł wobec 27,4 mld zł rok wcześniej
  • Narastająco od początku roku całkowite obroty przekroczyły 139,4 mld zł i były o 25,8% niższe niż w analogicznym okresie 2011
  • Wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 768 tys. w stosunku do 1,97 mln w sierpniu 2011 1)
  • Obroty dłużnymi instrumentami skarbowymi w transakcjach kasowych na Treasury BondSpot Poland osiągnęły poziom 43,7 mld zł (wzrost o 51,2% rok do roku) - wartość obrotów po ośmiu miesiącach 2012 (314,2 mld zł) jest o 7,7 mld zł większa niż w całym 2011
  • Całkowity wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach GPW obejmujący transakcje spot i transakcje terminowe wyniósł w sierpniu 2012 11 TWh i rok do roku wzrósł o 5,7%.
Akcje 2)

Główny Rynek  
Całkowite obroty akcjami wyniosły 17,6 mld zł i były o 1% wyższe od średnich miesięcznych obrotów odnotowanych w okresie styczeń-lipiec 2012 r.
Wartość obrotów sesyjnych wyniosła 14,4 mld zł i była niższa od 26,8 mld zł w sierpniu 2011. Narastająco od początku roku obroty sesyjne wyniosły 127,2 mld zł (spadek o 26,8%). Aktywność rynkowa mierzona liczbą transakcji sesyjnych była niższa w sierpniu oraz narastająco od początku roku w stosunku do 2011 i wyniosła odpowiednio 0,76 mln oraz 7,87 mln. W ciągu dwunastu miesięcy, do końca sierpnia 2012, indeks WIG stracił 1,5%.

NewConnect
W sierpniu 2012 obroty sesyjne wyniosły 86,6 mln zł. W analogicznym okresie 2011 wartość ta wyniosła 143,1 mln zł. Liczba transakcji sesyjnych zmniejszyła się do 49,8 tys. w sierpniu 2012 z 82,9 tys. rok temu. Po ośmiu miesiącach 2012, wartość całkowitych obrotów wyniosła 0,9 mld zł, wobec 1,5 mld zł rok wcześniej.
W ciągu dwunastu miesięcy, do końca sierpnia 2012, NCIndex stracił 23,9%.

Instrumenty pochodne

Kontrakty terminowe – miesięczny wolumen obrotu kontraktami na indeksy wyniósł 0,56 mln, co oznacza wynik niższy od 1,72 mln w sierpniu 2011. Narastająco od początku roku wolumen obrotu osiągnął poziom 6,3 mln (spadek o 28,4% rok do roku). Liczba otwartych pozycji w indeksowych kontraktach terminowych wyniosła na koniec sierpnia 106,2 tys. i była wyższa o 11,4% niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na akcje (27,9 tys.) był niższy od 79,7 tys. w sierpniu 2011. Obrót kontraktami na waluty wyniósł 104,8 tys. wobec 29,7 tys. w analogicznym miesiącu 2011.1)
Opcje – w sierpniu 2012 wolumen obrotu opcjami na indeks wyniósł 74,3 tys. Narastająco od początku roku wolumen wyniósł 416,2 tys. W analogicznych okresach 2011 wartości te wyniosły odpowiednio 135,3 tys. oraz 721,5 tys.

Produkty strukturyzowane, certyfikaty inwestycyjne i ETF

Produkty strukturyzowane i certyfikaty inwestycyjne – wartość obrotu produktami strukturyzowanymi i certyfikatami inwestycyjnymi wyniosła  16,1 mln zł.
ETF - wartość obrotu ETF w sierpniu wyniosła 21,9 mln zł wobec 44,9 mln zł rok wcześniej. Narastająco od początku roku obroty ETF spadły o 12,7% do 185,3 mln zł.

Instrumenty dłużne


 Catalyst
Miesięczne obroty sesyjne miały wartość 92,8 mln zł wobec 104,7 mln zł rok wcześniej (spadek o 11,3%). W okresie styczeń – sierpień 2012 obroty sesyjne wyniosły 1,1 mld zł, a całkowite 2,2 mld zł i były wyższe od obrotów rok wcześniej o odpowiednio 27,1% i 131,6%.
Wartość nominalna notowanych instrumentów (obligacje korporacyjne, komunalne i listy zastawne) na koniec sierpnia wyniosła 49 mld zł i była o 39,7% wyższa niż rok wcześniej. Liczba transakcji w sierpniu (3,9 tys.) była wyższa o 15,6% rok do roku.

Treasury BondSpot Poland
Utrzymuje się dwucyfrowy wzrost obrotów w transakcjach kasowych na Treasury BondSpot Poland. W sierpniu wyniosły one 43,7 mld zł, co oznacza wzrost o 51,2% wobec danych z sierpnia 2011. Obroty po ośmiu miesiącach 2012 o 7,7 mld zł przekroczyły obroty osiągnięte w całym 2011. Obroty w transakcjach warunkowych w sierpniu obniżyły się o 6,4% rok do roku i wyniosły 51,9 mld zł.

Energia elektryczna i prawa majątkowe 3)

Energia elektryczna – wolumen obrotu w transakcjach terminowych na rynkach energii elektrycznej Grupy GPW wyniósł w sierpniu br. 9,4 TWh i wzrósł o 9,3% wobec 8,6 TWh w analogicznym miesiącu 2011. Na rynku spot wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł 1,6 TWh (spadek o 0,2 TWh rdr). Narastająco od początku roku wolumen w transakcjach spot przekroczył 14,2 TWh i był o 0,9% niższy niż w analogicznym okresie 2011.
Prawa majątkowe – miesięczny wolumen obrotu na rynku praw majątkowych wyniósł 3,4 TWh w porównaniu z 5,3 TWh w sierpniu 2011. W okresie styczeń – sierpień 2012 wolumen obrotu wzrósł o 16,6% do 41,0 TWh.
W sierpniu 2012 na GPW odbyły się 22 sesje giełdowe, tyle samo co w sierpniu 2011.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowo-Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynek energii. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie http://www.gpw.pl

1)    – od 1 maja 2012 roku wolumen obrotu kontraktami walutowymi jest obliczany na podstawie jednostki transakcyjnej wynoszącej 1 000 (poprzednio 10 000). W związku z tym zarówno wolumen obrotu tymi instrumentami, jak i całkowity wolumen obrotu instrumentami pochodnymi nie są w pełni porównywalne do poprzednich okresów.

2)    – dotyczy transakcji akcjami, prawami do akcji i prawami poboru

3)    – dotyczy obrotów na poee RE GPW oraz na Towarowej Giełdzie Energii. GPW nabyła większościowy pakiet akcji Towarowej Giełdy Energii 24 lutego 2012