Działalność maklerska

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

Działalność maklerska należy do usług finansowych, prowadzonych zazwyczaj przez domy maklerskie. Prowadzenie takiej działalności wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Działalność maklerska
stanowi wykonywanie czynności polegających na:
 
 • przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych;
 • wykonywaniu zleceń, polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie;
 • nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek maklerskich instrumentów finansowych;
 • zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba maklerskich instrumentów finansowych;
 • oferowaniu maklerskich instrumentów finansowych;
 • świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są maklerskie instrumenty finansowe;
 • prowadzeniu rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych służących do ich obsługi, z wyłączeniem rachunków prowadzonych przez bank powierniczy;
 • doradztwie inwestycyjnym w zakresie maklerskich instrumentów finansowych, dopuszczonych do obrotu zorganizowanego;
 • organizowaniu alternatywnego systemu obrotu (ASO),
 • przechowywaniu i rejestrowaniu zmian stanu posiadania maklerskich instrumentów finansowych;
 • ewidencjonowaniu oraz prowadzeniu rachunków, na których są zapisywane maklerskie instrumenty finansowe, z wyłączeniem rachunków papierów wartościowych, oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych służących do obsługi rachunków, na których są zapisywane te instrumenty, z wyłączeniem obsługi rachunków papierów wartościowych, jak również rozliczaniu transakcji, których przedmiotem są te instrumenty, z wyłączeniem transakcji, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe lub inne maklerskie instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego;
 • udostępnianiu skrytek sejfowych;
 • udzielaniu pożyczek pieniężnych na dokonanie transakcji, której przedmiotem jest jeden lub większa liczba maklerskich instrumentów finansowych, w przypadku gdy transakcja jest dokonywana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej udzielającej pożyczki;
 • doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią;
 • doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw;
 • doradztwie inwestycyjnym w zakresie maklerskich instrumentów finansowych, z wyłączeniem instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego;
 • świadczeniu usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną;
 • wymianie walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską.